भूस बरो दीस बरो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

“आमच्या पानार शीत वाडिल्लें आसूं वा पेज, घोस्तान आनी रुचीन जेवन धेंकर दिवप आनी दीस सारप हेंच खरें” , हो जीणेचो महामंत्र सांगपी, समाजांतलीं धोंगा पोंगा जिस्त पारखून आपल्या मिस्कील उतरांनी ताचेर ताव मारपाक शिकोवपी संजय तलवडकाराच्या ‘घोस्त’ ह्या पयल्याच पुस्तकाच्यो आयजवेर तीन आवृत्ती उजवाडा आयल्यात आनी आतां ‘भूस बरो दीस बरो’ हें अश्याच सुरबूस गजालींनी भरिल्लें नवें ताल पुस्तक वाचप्यांच्या मुखार येता.
तीन ते पांच मिनटां भीतर वाचून जातात अश्या तोंडार हांसो फुलोवपी वट्ट २९ मोटव्या लेखांचो/ निबंधांचो आस्पाव ह्या पुस्तकांत आसा. हातुंतले भोवतेक लेख ह्या आदीं नेमाळ्यांतल्यान उजवाडाक आयिल्ले आसले तरी एकवटीत रुपान तांचो घोस्त घेवपाक एक वेगळीच रूच येता. ह्या पुस्तकांतल्या भोवतेक लेखांतल्यान आदल्या काळा वेल्या गोंयचे गिरेस्त अशे खाद्य संस्कृतीच्यो धबधबीत यादी वाढतानाच वांगडा रंजक आनी उद्बोधक अश्या गजालींची ताटभर मांडावळ केल्ल्यान वाचतां वाचतां मदींच हें पुस्तक वाचप्याक अंतर्मुखय जावपाक लायता. जेवणा- खाणाच्यो गजाली वाचतनाच जायती व्यक्तीचित्रां आमच्या मुखार उबीं जातात जाल्यार आपल्या गजालीं वांगडा बरोवपी आमकां कांय मनभुलोवण्या वाठारांतय भोंवडेक व्हरून हाडटा. आमचे भाशेंत आमचींच जावन उरिल्लीं जायतीं पुर्तुगेज उतरां ह्या लेखांत अदींमदीं फोण्णा मारतात आनी कांय लेख तर ‘कोपाचोय’ आस्वाद घेवपाची संद दितात.
संजय तलवडकरांची एक खासियत म्हणल्यार तो जो विषय मांडता ताचे संबंधानची पुराय म्हायती बरीकसाणीन आनी अधिकृत रितीन शिंवरायता. धबधबीत, सडसडीत, गलगलीत, कडकडीत, झणझणीत, सळसळीत अशीं उतरां
जाल्यार वाचताना तो तो प्रकार तसो तसो शिजोवन आमच्या पानार वाढला अशी अनुभूती येता.
संजना पब्लिकेशनान हे प्रकाशन संस्थेन उजवाडियल्ल्या ह्या पुस्तकाक ‘ललित लेखांचो पोटलो’ ह्या माथाळ्या खाला ‘अजित गुडे’ हांणी लहानशीच पुण तितक्याच मिस्कीलतेन फुलयल्ली प्रस्तावना आनी फाटल्या पानार दता नायक हांणी चिमटीभर पूण वैचारिक खरायेन केल्ली वळख म्हणल्यार ‘चेरी आॅन द केक’ म्हणटात तशी. दीपक गाड हांचें सोबीत मुखपृष्ठ, पुस्तकाचो वेगळो आकार आनी भितरली सोबीत मांडावळ पुस्तकांतल्या आगळेपणाची सुलूस दाखयता.
‘बरो दीस’ म्हणल्यार उमेदी आनी समाधानी जिणेचें प्रतिक, हो दीस बरो वतलो जाल्यार आपणाच्या वाट्याक जो ‘भूस’ येता ताका बरो मानपाची वृत्ती आमच्यांत आसपाक जाय असो संदेश दिवपी ह्या पुस्तकाक “घोस्त” पुस्तका भाशेनच येवकाराचो धेंकर मेळटलो हाची निश्चित खात्री धरुं येता.

वसंत भगवंत सावंत
94230 58318