भूंंयगत वीज वाहिन्यो होच उपाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

घटस्थापनेच्या शुभम्हुर्ताचेर सोळाशें कोटी रुपयांच्या कामांक सुरवात जाल्या. हातूंत भुंयगत वीज वाहिन्याे घालपाच्या कामांचो आस्पाव आसा.

सुदिन ढवळीकार हे एक धडाडीचे मंंत्री. सरकारां आयलीं गेलीं, खूबशे मंंत्री जाले आनी गेले. सुदिन ढवळीकार हे मात सेगीत
 मंंत्री आसात. खूबशीं वर्सां ते भौशीक बांंदकाम खात्याचे मंंत्री आशिल्ले. आतां ते वीज मंंत्री आसात. फाटल्या वर्सा वेंचणुके उपरांंत डॉ. प्रमोद सावंत हांंच्या फुडारपणा खाला भाजपाचें सरकार सत्तेर आयलें. अनपेक्षीतपणान सरकारांत मगोचे सुदिन ढवळीकार हांंची वर्णी लागली. ते वीज मंंत्री जाले उपरांंत नवीन कामां सगल्याक सुरू आसात. सध्या नवरात्रां सुरू आसात. नवरात्राचो आयज सातवो दीस. घटस्थापने सावन वीज खात्यान गोंयांत कामांंचो धडाको सुरू केला. दर दिसा तरेकवार म्हालांनी विजे विशीं मुळाव्यो सुविधा उबारपा विशीं कामांंचो शुभारंंभ सुरू आसा. सगल्या मतदारसंंघांनी मेळून सोळाशें कोटींचीं कामां नवरात्रांत सुरू केल्यांत. वीज खात्याचो विचार केलो जाल्यार ही विक्रमी कामांं म्हणपाक येता. हाचे पयलीं 900 कोटींचीं कामां सुरू जाल्यांत. हाका लागून अंंदूं वर्सा वीज खात्याची अडेज हजार कोटींची कामां जातलीं अशें म्हणपाक हरकत ना.
उदक, घर, रस्तो ह्यो जश्यो गरजेच्याे वस्तू. तशीच वीज ही मुळावी सुविधा आसा. गोंंय मुक्त जाले तेन्ना गावगिऱ्यां वाठारांनी वीज नाशिल्ली. केरोसिनाचेर चलपी दिवे घेवन रात काडची पडटाली. देवळांं तशेंच शिक्षण संंस्थांनी सुद्दा वीज नाशिल्ली. राज्याचे पयले मुखयमंंत्री भाउसाहेब बांंदोडकार हांंणी गावगिऱ्यां वाठारांत मुळाव्यो शाळा सुरू करतानाच गांवागांवानी वीज पावयली. आतांचे जे वीज मंत्री आसात, ते भाऊसायब बांंदोडकार हांंच्या मगो पक्षाचे आसात. वीज खात्यांत भाऊसायब बांंदोडकार हांंच्या सरकारान ​जितलें काम केल्ले तितले काम फुडें केन्नाच जालें ना. आतां 2023 वर्सा बांंदोडकाराच्या काळा सारखे काम वीज खात्यांत जाता, असो दावो वीज मंत्र्यांंनी केला. पोरण्यो वीज वाहिन्यो बदलपा सयत नवे ट्रान्सफॉर्मर बसोवपाच्या कामांंचो आस्पाव आसा. सबस्टेशन, करंंट ट्रान्सफॉर्मर, सबस्टेशनाची उबारणी, भुंयगत वीज वाहिन्यो अशीं सगलीं कामां आतां सुरू जाल्यांत. हीं कामांं योग्य तरेन जाली, जाल्यार येता त्या दोन, तीन वर्सांत वीज पुरवणेंत सुदारणा जातली.
मुख्यमंत्र्यांनी स्वयंपूर्ण गोंय येवजण दोन वर्सां पयलीं सुरू केल्या. भाजी, नुस्तें, तातयां, दूद हातूंत राज्य स्वयंपूर्ण जावचे, हो हेत हाचे फाटल्यान आसा. भाजी, दूद तशेंच नुस्तें भायल्यान येता. दूद तशेंच भाजीचें उत्पादन वाडोवन राज्याक स्वयंपूर्ण करपाचो हेत आसा. विजेचो विचार करीत जाल्यार गोंय पुराय तरेन केंद्र वा भायले राज्यांचेर निंबून आसा. दिसाक 550 मेगा वॉट विजेची गरज आसा. सगलीं वीज भायल्या राज्यांतल्यान विकती घेवची पडटा. हाका लागून वीज खरेदीचेर बरोच पयसो खर्च जाता. कोळशाचेर आधारीत (थर्मल) वीज निर्मिती प्रकल्प गोंयांत जावप शक्य ना. हाका लागून सगलो भर सौर वीज निर्मीतीचेर आसा. राज्यांत सौर उर्जा धोरण तयार केला. सरकारी इमारतीचेर वीज निर्मिती खातीर सोलर रूफ टॉप बसोवपाची येवजण आसा. सरकारी इमारती तशेंच घरनिर्माण संकुलाच्या टेर्रासाचेर सोलर रूफ टॉप बसयलो जाल्यार वीज निर्मिती शक्य आसा., हाका लागून भायल्यान विकती घेवपी विजेचे प्रमाण वाडचें ना. अतिरिक्त वीज तयार जाली जाल्यार हेर राज्यांक ती विकपाक मेळटली. सौर उर्जा निर्मिती धोरणाची कार्यवाही नेटान जावपाची गरज आसा. हाचे खातीर सरकारान सल्लागाराची नेमणूक केल्या. सौर वीज निर्मिती येवजणेची कार्यवाही नेटान जातली, अशें वीज मंत्र्यांनी स्पश्ट केलां. हातूंतल्यान गोंय राज्य विजेंत स्वयंपूर्ण जावप शक्य आसा. हाका बरोच वेळ मात लागतलो.
राज्याची दिसान दीस विजेची गरज वाडत आसा. होटॅलां तशेंच उद्देगांक वीज लागता. जमीन, उदक आनी वीज ही खंयच्याय प्रकल्पाची मुळावी गरज आसता. शेती, बागायती खातीर सुद्दा वीज लागता. उदका पुरवण तशेच इंटरनॅट सेवे खातीर सुरळीत वीज पुरवण जावप गरजेचें आसता.
भायल्या राज्यांतल्यान वीज घेतली तरी ताचे वितरण सारके जावपाक जाय. पावसांत गांवगिऱ्या वाठारांत दर वर्सा विजेची समस्या आसता. वारें आनी गडगड मारीत जाल्यार कांय रस्त्या कुशीच्या झाडांच्यो फांदयो वायरींचेर पडटात. व्हड झाड पडलें जाल्यार विजेचो खांबो कलंडटा. फांदयो पडल्यो जाल्यार वायरी तुट्टात. सत्तरी, काणकोण, पेडणें, सांगें आनी दिवचल ह्या गांवगिऱ्या वाठारांनी ही समस्या जटील आसा. गांवगिऱ्या वाठारांनी बरेच कडेन फोन चलाना. रानांतल्यान विजेच्यो लायनी आशिल्ल्यान गाडयो वचूंक शकनात. हाका लागून दुरुस्ती कामांक उशीर जाता. उटंगाराचो पावस पडलो काय झर्में, सोनाळ ह्या सारख्या गांवांनी दोन, तीन दीस लायट आसना. अंदूं सत्तरींतल्या झर्में गांवात कांय कडेन सप्तकभर लायट नाशिल्ली. शारी वाठारांनी लायट वताच. तरी रस्ते आशिल्ल्यान खांबे तशेंच हेर सामान व्हरप शक्य जाता. हाका लागून दुरुस्तीक चड वेळ लागना. हाचेर उपाय म्हूण बंचड केबल ही यंत्रणा खात्यान हाडिल्ली. खांब्या वेल्यान बंचड केबल ओडून विजेची जोडणी दिवपी ही यंत्रणा आशिल्ली. गांवगिऱ्या वाठारांनी पावसांत ही यंत्रणा पुरक थारतली. ह्या हेतान ही यंत्रणा कार्यवायेंत हाडिल्ली. मात जालें भलतेंच. ही यंत्रणा अपेशी थारली. सत्तरी, दिवचल, सांगें ह्या म्हालांनी बरेच कडेन बंचड केबल घाल्यात. हाचेर दोनशें कोटीं परस चड खर्च जाला. वीज पुरवण सुरळीत करपा खातीर भुंयगत वीज वाहिन्यो होच उपाय आसा. पणजेंत चडशे कडेन भुंयगत वीज वाहिन्यांनी वीज पुरवण जाल्या. मडगांव आनी दर्यादेग वाठारांत भुंयगत वीज वाहिन्यो घालपाचो वावर सुरू आसा. सध्या 33 केव्ही लायनी भुंयगत करपाचे काम सुरू आसा. 33 केव्ही भुयंगत जाले उपरांत 11 केव्ही लायनी भुंयगत जातल्यो. कांय कडेन 11 केव्ही लायनी भुंयगत करपाचो वावर सुरू आसा. हाचे उपरांत एलटी लायनी भुंयगत जातल्यो. हाका बरोच खर्च आसा. तशेंच काम पुराय जावपाक बरींच वर्सां लागतलीं.
घटस्थापनेच्या शुभम्हुर्ताचेर सोळाशें कोटी रुपयांच्या कामांक सुरवात जाल्या. हातूंत भुंयगत वीज वाहिन्याे घालपाच्या कामांचो आस्पाव आसा. सांळगाव सबस्टेशनाचें काम सुरू जावपाचें आसा. साळगांव सबस्टेशनाक लागून बार्देस म्हालांतल्या वीज पुरवणेंत सुदारणा जातली. गांवगिऱ्या वाठारांतली वीज पुरवण सुदारतली जाल्यार भुंयगत वीज वाहिन्यो घातले बगर सध्या तरी पर्याय ना. फुडले घटस्थापने मेरेन राज्याच्या वीज पुरवणेची स्थिती थोडी तरी सुदारतली, अशी आस्त आसा.

गणेश जावडेकार
9860610762