भुरग्यांचो कला मेळ: बाल – कलेचो महोत्सव !

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अंत्रुज घुडयो ही संस्था फांटली कितलीशींच वर्सां कला आनी संस्कृतीच्या मळार वावुरता. युवा महोत्सवांत वांटो घेता- घेता हे संस्थेन कोंकणी मळार आपले परीन योगदान दिलां. तरनाट्यां खातीर नाट्य शिबीर, सैम सफर, शणै गोंयबाब कथामाळेचें फोंडें केंद्राचेर आयोजन, रानां जीव सप्तका निमतान शालेय भुरग्यां खातीर चित्रकला सर्त अश्यो साबार कार्यावळी आयोजीत करीत आयल्या. तांतुतलोच एक म्हळ्यार भुरग्यांचो कला मेळ.
2012 वर्सा फर्मागुडींत पयलो भुरग्यांचो कलामेळ आयोजीत केलो. तांतूंत पुराय राज्यांतल्यो 25 शाळा वांटेकार जाल्यो. लोकनाच, नाट्य, वक्तृत्व अशे तरेच्यो माचयेवेल्यो आनी टाकाउतल्यान टीकाउ अशे तरेच्यो माचये फांटल्यो सर्ती आयोजीत जाल्यो. तरनाट्यां खातीर जावपी युवा महोत्सवाच्या धरतेर हो महोत्सव आयोजीत जालो. शाळांकडल्यान मेळील्लो उपाट प्रतिसाद आनी ताचो पारिणाम पळोवन आयोजकांची उमेद वाडली आनी हो महोत्सव वर्सान वर्सां आयोजीत केलो. म्हामारेच्या वेळार मात संस्थेच्या हेर कामा सारकेंच ह्याय महोत्सवांत खंड पडलो. दरवर्सा कला मेळाची वाट पळोवपी शालेय विद्यार्थी आनी शिक्षकां मदीं निराशा जालीच, पूण ताका उपाय नासलो. सगल्या भुरग्यांक एकटांय हाडपी हो कलामेळ आॅनलायन करुनय अर्थ नासलो अशें आयोजकांक दिसलें.
अंदुं दोन वर्सांच्या विसवा उपरांत परत एकदा भुरग्यांचो कलामेळ आयोजीत जालो. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत. परतून एक फावट धोल- ताश्यांच्या गडगडान, म्हादय विशय खांद्यार घेत आयिल्ल्यो शाळा आनी भुरग्यांची उमेदीन सभाघर गाजलें. ह्या वर्सा उक्तावण सुवाळ्याक वीजमंत्री सुदीन ढवळीकार मुखेल सोयरे आसले. अंत्रुज घुडयो संस्थेची तोखणाय करतनाच, तांणी भुरग्यांच्या कला- गुणांक वाव दिवपाची गरज आसा अशें सांगलें. ह्या वेळार शाळेची घांट वाजोवन कला मेळाचें उक्तावण जालें. राश्ट्रीय मळार मल्लखांब सर्तींत गोंयचें नाव पर्जळावपी फोंडेची धुव युतीक सतरकार हाचो मुखेल सोयऱ्यांचे हस्तुकी भोवमान जालो.
पुराय दीस भुरग्यांच्या कला मेळांत साबार सर्ती जाल्यो. ‘नाचुया तालार’ ही कोंकणी गीतांचेर नाच करपाचे सर्तींत सोबीत नाच पळोवंक मेळ्ळें. ‘मोगाचो पाव’ सारकेल्या गीताचेर निम शास्त्रीय नाच सादर जावप म्हळ्यार एक सोबीत अणभव. तेच प्रमाण, सभाघरा भायर जाल्ल्या रस्तोनाट्य सर्तींत साबार सामाजीक विशयांचेर एकापरस एक रस्तोनाट्यां पळोवंक मेळ्ळीं. उपरांत पयलेच खेप जाल्ले ‘एड मेड’ सर्तींत लेगीत निखटो विनोद करीनासतना हांसयता हांसयता कांय बरे संदेश दिवपी जायराती सादर जाल्यो. लोकगीतांचे सर्तींत गोंयच्या दवली मांड ते जत तशेंच फुगडी, धालो अश्या जायत्या लोकगीतांचो आविश्कार पळोवंक मेळळो. त्या सादरीकरणांची परीक्षकां मदीं लेगीत बरीच चर्चा जाली. ‘सवंग’ सर्तींत गोंया संबंधित साबार पात्रांचो भेस आनी भास आयकूंक मेळ्ळी. एका भुरग्यान तर पुराय सभागरांत पायांक दांडला बांदुन जागरांतलें पात्र जावन भोवपाचो पराक्रमय केलो. अशी वेगळीं- वेगळीं आवाहनां स्वीकारपी ह्या भुरग्यांक आनी तांच्या शिक्षकांक सलाम!
रंगीत पोती आनी कॉमीक स्ट्रीप सर्तींनीय विद्यार्थ्यांच्या सृजनातयेचें आनी कलेचें दर्शन घडलें. ‘तकल मेकल’ सर्तींत गोंया संबंधीत प्रस्नमाची सर्तीनय भुरग्यांनी आपली फिशालकाय दाखयली. सगल्या शाळांनी भरपुर तयारी करुन सोबीत सादरीकरणां केलीं. मंगेशीचें वागळे हायस्कुल ह्या भुरग्यांचो कला मेळाचे जैतीवंत थारलें. उपजैतीवंत मडगांवचें रवींद्र केळेकार ज्ञानमंदीर जाल्यार तिसऱ्या क्रमांकाचेर कुडचडेचें सर्वोदय हायस्कुल आयलें.
इनामां वांटप सुवाळ्याक सोयरे म्हूण हजर आशिल्लें आंतराश्ट्रीय मळार बॅडमींटन खेळांत नामना जोडपी अनुरा प्रभुदेसाय आनी समाजसेवक मिथील ढवळीकार. शिक्षणा वांगडाच आपले आवडीक जिद्दीन केळयात म्हूण अनुरान सांगलें जाल्यार अशे तरेचे महोत्सव आमच्या शालेय
अवस्थेंत जायनासले, आता ते जातात हाची खोशी मिथील हांणी उक्तायली.
सोशल मिडीयाच्या नादाक लागिल्ले नवे पीळगेक आपली भास, संस्कृताय हाची जाणीव जावची ह्या हेतान ‘भुरग्यांचो कला मेळ’ अंत्रज घुडयो संस्थेन सुरु केल्लो. ह्याच महोत्सवांत एका काळार वांटेकार जावपी भुरगीं आयोजक म्हूण वावुरली तेन्ना ह्या कला मेळाचें सार्थक जाल्ल्याचें आयोजकांक दिसलें.
फुडाराक भुरग्यांचो कला मेळ आनीक मोठे उमेदीन करपाचो यत्न संस्था करतलीच, पुण हें तेन्नाच शक्य जाता जेन्ना ह्या महोत्सवाचो हेत समजून घेवपी शाळा आनी शिक्षक ताची दखल घेतात. महोत्सवाक असोच प्रतिसाद मेळटलो हांतूंत मात्तय दुबाव ना!

डाॅ. तन्वी बांबोळकार
9764780497