भावपूर्ण अणभव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमी जीण जगतना पावला कणकणीं आमचे जिणेंत वायट बरे अणभव येतात. कांय खीण आयुश्यभर उगडासांत उरतात. म्हजे जिणेंतलो एक भावपूर्ण अणभव हांव तुमचें मुखार मांडपाक सोदतां. म्हज्या संशोधनाच्या वावरा खातीर हांव खुबशा वाठारांनी भोवता, लोकांक मेळटां, म्हज्या प्रकल्पा खातीर संकलन करता. पूण, हाचे परस त्या लोकां कडेन आशिल्लें आपलेंपण, मोग, माया पळोवन म्हाका रक्ताच्या नात्या परस चड लागींचें नातें आशिल्ले वरी दिसता.
म्हजो संशोधनाचो वावर 2018 च्यान सुरू आसा. तेन्नाच्यान हांव म्हज्या सराचे आईक मेळपाचे उत्सुकतेन आशिल्लें कितें कांयच कळना, पूण तांकां मेळपाचो ध्यास कसो लागिल्लो आनी तो दीस आयलो. 17/10/2021. सरा कडल्यान पत्त्तो घेवन हांव आनी म्हजो घरकार तांच्या दिवचल म्हालांतल्या हातुर्ले गांवांत पावलीं. सैमान नटिल्लो हो गांव पळोवन मन प्रसन्न कशें जालें. आईक मेळपाची उमळशीक आसलीच. वाटेर विचार करत आमी तिच्या घरा कडेन पावलीं. म्हाका आजून दोळ्यां मुखार तिचो मोवाळ हांसो येता. तिच्या त्या हांश्यातच म्हजें तिका मेळपा खातीर धडपडपी मन शांत जालें. सुखावलें. म्हज्या फुड्यान बसून मायेन म्हजे फाटीर तिणें हात भोंवडायलो आनी इतल्या पयसच्यान आपल्याक मेळपाक आयलें म्हूण उमेद परगटायली. तिचे वागणुकेंतल्यान म्हाका तिच्या बऱ्या सभावाची जाण जायत आसली. तेन्नाच दारांत एक मनीस कदेलां विकपाक घेवन आयल्लो. तिणें ताका भितर आपयलो. तो वताच्या कडार आयिल्ल्यान ताका पयलीं उदक दिलें आनी भोव आपलेपणान ताका खावपाकय दिलें. हांव आनी घोव हो प्रसंग पळयतच उरली. तो अनवळखी मनीस आनी ताका तिणें अशे तरेन आपलेंपण दाखोवप हें तर आतांच्या काळांन पळोवपाक मेळप कठीण. तिचीं उतरां आजून याद जाता “कोणाचेंय वायट चिंतनासतना बऱ्या मनान काम करता, थंय सूख मेळटा आनी आपणे ती खूब वायट परिस्थिती अणभवल्या.” हीं तिचीं उतरां म्हज्या काळजांत कोरांतून उरल्यांत. आपूण आतां सुखी आसां आनी समाधानी आसां अशे तिचे उमाळे काळजांतल्यान ओठार येताले.
हांव ज्या कामा खातीर थंय गेल्लें तें काम आसलें होंवयांचें संकलन आनी तिका होंवयो बऱ्यो म्हणपाक कळटा म्हूण हांव उमेदीन तिच्या म्हऱ्यान बसून होंवयांचें रिकाॅर्डींग करतालें. एक- दोन होंवयाच्यो वळी म्हणटकच ती आपले काळजांतले उमाळे सांगताली. आपणें कशे तरेन शुन्यांतल्यान संवसार उबो केलो, आपल्या भुरग्यांक कशे शिकयले आनी कशे दीस काडले, सगलेंच खूब मेकळ्या मनान ती उलयत आशिल्ली आनी हांव तिच्या कश्टल्ल्या जिणेंचो थाव घेत आयकतालें. होंवयांची म्हायती परस चड गरजेची म्हाका तिचे भितल्ली ती धडपडून फुडें सरपाची मोलादीक देख म्हत्वाची दिसली. होंवयो गायता- गायता ती मदींच आपल्यो भावना व्यक्त करताली. आपल्या धाकल्या चल्यान (म्हज्या सरान) आमचें नांव वयर काडलें, अशे तरेचो अभिमान आपल्या चल्या बद्दल तिका आशिल्लो. ताची व्हडवीक ती सांगत आशिल्ली. अश्यो मनांतल्यो भावना उलयत होंवयो सोंपयल्यो आनी तिका हांवें सांगलें, ‘तुज्या होंवया बरोबर तुजो फोटो पुस्तकांत येतलो’, हें आयकून ती मंद हांसली आनी म्हणूक लागली, ‘आपूण मरतकर सुद्दा लोक याद दवरतले!’
ती सांगत आशिल्ली. आनीकय ती सांगपाक सोदताली. पूण, खूब वेळ जाल्ल्या कारणान हांवें तिका आनीक एकदां येता अशें सांगून पायां पडलें आनी आशिर्वाद घेतलो. हांवे मोबायल भितर दवरत वचपाची तयारी केली. पूण, अचानक ती म्हाका पळयत रावली…. नदर हालयनासतना ती म्हाका पळयताली… कमीच कमी 5 मिनटां तिणें म्हाका पळयलें आनी मोबायल काडपाक सांगलो. हांव कितें चल्ला ते कांयच समजनासतना मोबायल काडून रेकाॅर्डींग करपाचो बटन दामलो आनी त्याच खिणाक म्हाका तिच्या काळजाच्या खोलायेतल्यान येवपी उतरांचो साक्षात्कार जालो. एक सुंदर होवी तिणें म्हजेरच केल्ली त्याच वेळार आनी ते होंवयेतल्यान म्हाका नकळत तिचे आनी म्हजे नातें शब्दाविणें सांगपाचें, फक्त ते अणभवपाचे अशें दिसलें. हांव वयान तिचे परस खूबच ल्हान आसून लेगीत म्हाका तिणें आपली भयण मानली, म्हाका भरभरून आशिर्वाद दिलो, म्हजे जिणेचे तिका मेळून सार्थक जाल्ले वरी दिसलें. तिचो होच आशिर्वाद मेळोवपा खातीर म्हजो आत्मो तिका मेळपाक घुस्मटतालो आसूक जाय.
आपलीं मनशां सदांच बरें मागतात पूण, अनवळखी, परकी मनीस ज्या मनशाचें तुजे कडेन कसलेंच नातें ना, त्या मनशान नितळ काळजातल्यान- मनांतल्यान तुजे सदांच बरें जांव म्हणल्यार देवाचोच आशिर्वाद मेळप. म्हाका तसो अणभव आयलो. तिचीं उतरांच हांव तुमचे मुखार मांडटा “म्हज्या गो भेटेक येयल्या, म्हाजो भाऊ नी भयण, येयल्या म्हज्या भेटेला, तुजे वयता थंय बरें बरें जावं गो, बरे लाब आनी तुका जाव गो, तुका झाड आनी जोड जांव गो, म्हजी मेल्यार याद काड गो, म्हज्या गरीबा घरा येवन गेल्या” ही तिचीं उतरां म्हज्या काळजांत शाश्वत उरतलीं. म्हज्या काळजांत तिचे विशीं आशिल्ल्यो भावना केन्ना उण्यो जावच्यो नात. आज ती मनीस रूपान संवसारात ना पूण, तिचो निराकार आत्मो खंयच्यान तरी संतुष्ट जाल्ल्याचें स्मितहास्य दिता आसतलो असो म्हजो भावार्थ. आई ! तुजो आशिर्वाद म्हाका पुराय जीण घडोवपाक बळ दितलो, अशें म्हाका सदांच दिसतलें…..

वैष्णवी रायकार
86981 47583