भारतान माळ वगडायली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुखेली रोहित शर्माची 28 बॉलांनी नाबाद 51 धांवड्यांचे खेळी उपरांत लेगीत भारताक दुसरे वन डे मॅचींत बांगलादेशा आड 5 धांवड्यांनी हार घेवची पडली.

272 धांवड्यांचो फाटलाव करपाक देंविल्ल्या भारतान 49.4 ओव्हरींनी 9 विकेटी वगडावन 260 धांवड्यो केल्ल्यो. निमाण्या दोन बॉलांचेर दोन सक्यांची गरज आशिल्ली. रोहितान पांचव्या बॉलाचेर सको मारलो. पूण, निमाण्या बॉलाचेर परतून सको मारपाक जमलो ना. आनी अशे तरेन बांगालदेशान तीन मॅचींचे माळेंत 2-0 अशी निर्णायक आघाडी घेतली.

बांगलादेशाचे भोंवडेर भारत सेगीत दुसरे खेपे वन डे माळ वगडायली. हाचे आदीं 2015त बांगलादेशान भारताक 2-1 अशा फरकांनी हारयिल्लो.

आखाण्याचे दुखापतीक लागून रोहित शर्मा डावाची सुरवात करपाक येवंक ना. तो णववे सुवातेर बॅटींगेक मैदानांत देंवलो. निमाण्या तीन ओव्हरींनी भारताक 40 धांवड्यांची गरज आशिल्ली. 48वे ओव्हरींत मोहम्मद सिराज स्ट्रायकाचेर आशिल्लो आनी रोहित दुसरे वटेन. मुस्तफिजूर रहमानान सिराजाक एक लेगीत धांवडी दिवंक ना.

ताका लागून निमाण्या दोन ओव्हरींनी 40 धांवड्यो अशें समीकरण जालें. महमुदुल्लाहाचे ओव्हरींत 20 धांवड्यो आयल्यो. रोहितान हे ओव्हरीच्या पयल्या आनी तिसऱ्या बॉलाचेर सको मारलो. निमाण्या 6 बॉलांचेर 20 धांवड्यांची गरज आशिल्ली. पयल्या बॉलाचेर एकूय धांवडी येवंक ना. दुसऱ्या बॉलाचेर चवको आयलो. तिसऱ्या बॉलाचेर आनीक एक चवको आयलो. चवथ्या बॉलाचेर स्वीप करपाचो रोहिताचो यत्न फुकट गेल्ल्यान ह्या बॉलाचेर एकूय धांवडी येवंक ना. पांचव्या बॉलाचेर सको मारलो, जाल्यार निमाण्या बॉलाचेर एकूच धांवडी आयली.

बांगलादेशा वतीन इबादत हुसैनान तीन विकेटी घेतल्यो. मेहदी हसन आनी शाकिब अल हसन हाणें दरेकी दोन विकेटी मेळयल्यो. जाल्यार मुस्तफिजूर रहमानान एक विकेट घेतली.

ते पयलीं टॉस जिखून पयलीं बॅटींग करपी बांगलादेशान 50 ओव्हरींनी 7 विकेटी वगडावन 271 धांवड्यो केल्यो. मेहदी हसन मिराजान 100 धांवड्यांची खेळी केली. जाल्यार महमुदुल्लाहान 77 धांवड्यो केल्यो. भारता वतीन वॉशिंग्टन सुंदरान सगल्यांत चड तीन विकेटी घेतल्यो. उमरान मलिक आनी मोहम्मद सिराज हांणी दरेकी 2 विकेटी घेतल्यो.