भायल्या रोजांक लागून थळाव्या शेतकारांक लुकसाण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अंदूं दसऱ्याक खूब जाणांक उणो दर

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी: गोंयांत रोजांचें उत्पादन वाडत आसा. गोंयांत जावपी रोजां परस भायल्यान येवपी रोजांचें प्रमाण चड आसा. हाचो मार थळाव्या शेतकारांक बसता. रोजां 50 रुपया परस उण्या दरान विकपाक परवडना, अशी म्हायती रोजां उत्पादक शेतकारांनी दिली.

गोंयांत रोजांचे शेतीक बरो फुडार आसा. बाजारपेठ आनी मानाय ही समस्या आसा. दसरो, दिवाळी, संसार पाडवो ह्या दिसांनी हेर राज्यांतल्यान व्हड प्रमाणांत रोजां येता. तेन्ना थळाव्या शेतकारांचीं रोजां दिश्टी पडना, अशी म्हायती रोजांची लागवड करपी शेतकारांनी दिली.

गोंयांत रोजांचे शेतीक बरो फुडार आसा, अशी आस्त शेतकारांनी उक्तायली.

दसऱ्या दिसा दर उणो मेळ्ळो: वरद सामंत

धारबांदोड्यांचे वरद सामंत वर्साक सुमार देड टन रोजांचें पीक घेतात. अंदूं 12 हजार रोपां तांणी लायल्या. अंदूं दसऱ्याच्या दोन दीस आदीं 100 रुपया दरान रोजांची विक्री जाली. दसऱ्या दिसा भायल्यान व्हड प्रमाणांत रोजां आयलीं. तांणी दर उणो केलो. हाका लागून आपल्याक 50 रुपया कील दरान रोजां विकचीं पडलीं. पोरूं दसऱ्याक 150 रुपया कील दरान रोजांची विक्री जाल्ली, अशें वरद सामंत हांणी सांगलें.

आपलीं 50 कील रोजां फुकट गेलीं. आपूण चवथ, दसरो आनी दिवाळीकूच रोजांचें पीक घेतां. रोजांचे रोप लायले उपरांत फुलां फुलपाक 45 ते 50 दीस लागतात. हाका लागून चवथ, दसरो तशेंच दिवाळीक रोजां मेळटलीं, अशें तरेन लागवड करतां. दसरो तशेंच दिवाळी आसता तेन्ना भायल्यान रोजां येतात. भायल्यान येवपी रोजांचें प्रमाण वाडलें जाल्यार थळाव्या शेतकारांक मार बसता. अंदूं दसऱ्याक अशीच गजाल जाली, अशें अशें वरद सामंत हांणी सांगलें.

बाजार पयस आशिल्ल्यान खर्च वाडटा

साट्रेचे लक्ष्मण गांवस वर्साक 300 ते 400 कील रोजांची विक्री करता. दसऱ्याक आपणें 20 कील रोजांची विक्री केली. 50 रुपया ते 100 रुपया कील असो दर मेळ्ळो. दरेकी सप्तकाक आपले कडेन रोजां आसतात. साट्रेच्यान वाळपय वा सांखळे बाजार पयस पडटा. येरादारीचेर खर्च चड जाता, अशें लक्ष्मण गांवस हांणी सांगलें.

कामगाराक लागून खर्च वाडटा

रोजां बाजारांत खपतात. रोजांची मागणी वाडत आसा. पूण गोंयांत हेर राज्यां परस कामगारांचो दीसवडो चड आसा. कामगाराक दिसाक 700 ते 800 रुपया दिवचे पडटात. हाका लागून खर्च वाडटा, अशें सोनिया राऊत हांणी सांगलें. साळांत त्यो रोजांचें पीक घेता.

आपणें दसऱ्याक 160 कील रोजां विकलीं. 250 रुपया किलान रोजां विकलीं. म्हापशें बाजारांत आपले थारायिल्लीं गिरायकां आसात. तांका आपूण रोजां दितां, अशें सोनिया राऊत हांणी सांगलें. कर्नाटक, महाराष्ट्र ह्या राज्यांनी कामगारांचो दीसवडो खुबूच उणो आसा. हाका लागून हेर राज्यांत रोजां उत्पादनाचो खर्च उणो आसता. तशेंच थंय जमीन चड आशिल्ल्यान उत्पादन लेगीत चड प्रमाणांत जाता. गोंयची स्थिती वेगळी आसा, अशें सोनिया राऊत हांणी सांगलें.