भलायकी सेवा संचालनालयान राष्ट्रीय दोतोर दीस मनयलो

भलायकी सेवा संचालनालयान राष्ट्रीय दोतोर दिसा निमतान घडोवन हाडिल्ले कार्यावळींत उलयतना भलायकी सचीव व्हाय. व्ही. व्ही. जे. राजशेखर. कुशीक डॉ. गीता काकोडकार, डॉ. जुजे डिसा आनी हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय खबरांमेज
पणजी ः  नामनेचे दोतोर, स्वातंत्र्य सैनीक आनी राजकारणी सर्गेस्त डॉ. बी. सी. रॉय हांचे जयंती निमतान भलायकी सेवा संचालनालयान आयज राष्ट्रीय दोतोर दीस मनयलो.
भलायकी सचीव व्हाय. व्ही. व्ही. जे. राजशेखर कार्यावळीचे मुखेल सोयरे आशिल्ले. भलायकी सेवा संचालक  डॉ. गीता काकोडकार, आदले संचालक डॉ. जुजे डिसा, सांखळी भलायकी केंद्राचे भलायकी अधिकारी डॉ. उत्तम देसाय, वरिश्ठ पॅथोलॉजिस्ट डॉ. वर्षा मुंज आनी हेर दोतोर आनी अधिकारी कार्यावळीक उपस्थीत आशिल्ले.
ह्या वेळार उलयतना भलायकी सचीव  व्हाय. व्ही. व्ही. जे. राजशेखर हांणी भौशीक भलायकी सेवा मळार खास करून महामारीच्या काळांत दोतोरांची भुमिका म्हत्वाची आशिल्ल्याचें सांगलें आनी दोतोरांचे सेवेची तोखणाय केली. दोतोरां खातीर ताण वेवस्थापन म्हत्वाचें आशिल्ल्याचेंय तांणी म्हणलें.
सुरवातीक भलायकी सेवा संचालक  डॉ. गीता काकोडकार हांणी उपस्थितांक येवकार दिवन भौशीक भलायकी सेवेंतल्या दोतोरांचे सेवेची तोखणाय केली आनी वखदां दुयेंसांक बरें करता पूण दोतोर दुयेंतींक बरें करता अशें सांगून लोकांक बरी भलायकी सेवा दिवपा खातीर दोतोरां कडल्यान सतत सहकार्य मेळटलें अशी आस्त उक्तायली.
ह्या वेळार डॉ. जुजे डिसा, डॉ. वर्षा मुंज, डॉ. दत्ता एच. भट, डॉ. उत्तम देसाय, डॉ. उत्कर्ष बेतोडकार हांचो सत्कार जालो.
उपरांत वरिश्ठ मनोविज्ञानीक डॉ. राजेश धुमे हांचें दोतोरां मदीं ताण वेवस्थापन ह्या विशयाचेर व्याख्यान जालें. दोतोरांनी ताण कसो कमी करप हे विशीं तांणी मार्गदर्शन केलें.
डॉ. रुपा नायक हांणी उपकार मानले. डॉ. आदिती बुडकुले हांणी कार्यावळीचें सुत्रसंचालन केलें.