ब्रह्मकरमळी, शेळप, शिंगणें वाठारांत खंडीत वीज पुरवण; लोक बेजार

अभियंतो दीपक गांवस हांकां निवेदन भेटयतना सागर प्रभुदेसाय. कुशीक हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वीज पुरवण सुरळीत करपा खातीर 7 दिसांची मुजत

वाळपय: नगरगांव ग्रामपंचायत वाठारांतल्या ब्रह्मकरमळी, शेळप, शिंगणें ह्या वाठारांतली वीज पुरवण सेगीत खंडीत जायत आशिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. वीज खात्यान हे संबंदी ताकतिकेन लक्ष घालपाची मागणी नागरीक समितीन केल्या. हे संबंदी एक निवेदन नागरीक समितीचे वतीन सागर प्रभुदेसाय हांच्या फुडारपणा खाला वाळपय वीज खात्याचे सहाय्यक अभियंते दीपक गांवस हांचे कडेन सादर करून खात्याक सात दिसांची मुजत दिल्या.

ह्या वेळार आदित्य अरविंद देसाय, पांडुरंग सावंत, अमर नागवेंकार, मोहन गावडे, आदेश यत्रेकार हे समितीचे वांगडी हाजीर अशिल्ले.

नगरगांव वाठारांतल्या ब्रह्मकरमळी शेळप, शिंगणें ह्या वाठारांत सद्या वेळावेळार वीज खंडीत जायत आसता. वीज खात्याक फोन करतकूच ते फोन उबारनात. वेळावेळार फिडर फोल्ट आशिल्ल्याचें कारण दितात. ते फाटभुंयेर हालींच नागरीक समितीची बसका जावन खात्याक पयलीं निवेदन दिवन दुरुस्ती खातीर वेळ दिवपाचें थारायलें. मॉन्सून सुरू जावचे पयलींच विजेची समस्या अशी आसत जाल्यार पावसांत स्थिती कशी आसतली हाचो अदमास आयिल्ल्यान लोक सतर्क जाल्यात. दिल्ल्या वेळांत समस्येचे निराकरण जालें ना जाल्यार वीज खात्याक नागरिकांचे तिडकीक सामकार वचचें पडटलें अशी शिटकावणी नागरीक समिती वतीन सागर प्रभुदेसाय हांणी दिली.

सद्याचे परिस्थितींत वीज पुरवण खंडीत जाली जाल्यार खूबशा समस्यांक सामकार वचचे पडटा. सद्या गरमेचे दीस आनी तापमानांत वाड जायत आशिल्ल्यान आनी तातूंत लायट वचप म्हणल्यार सगली विद्यूत उपकरणां बंद जातात. हे खातीर ताकतिकेन लक्ष घालपाची मागणी मोहन गावडे हांणी केली.

गांवगिऱ्या वाठारांतले गरीब जनते कडेन इन्व्हर्टर, सोलर युनीट, जनरेटर घेवपाची तांक ना. ताका लागून ह्या लोकांक लायट गेल्यार त्रास जायत आसता. हें वीज खात्यान समजून घेवचें अशें अमर नागवेंकारान अभियंत्याक सांगलें.

शिश्टमंडळाक जाप दितना अभियंतो दीपक गांवस हांणी येता त्या सात दिसांत वीज पुरवण सुरळीत जावपा खातीर खात्या वतीन यत्न करतले. फिडर फोल्ट काडपा खातीर 45 युनीट नगरगांव पंचायती खातीर प्राधान्य क्रमान घेवन दुरुस्ती करतले अशें आस्वासन दिलें.

फुडारांत 24 कोटी रुपया खर्च करून अंडरग्रावंड केबल नेटवर्किंगाचें काम हातांत घेतले. हे संबंदी गरजेचे सोपस्कार पुराय करपा खातीर यत्न करतले. दोन टप्प्यांत हें काम पुराय जातलें असो विस्वास गांवस हांणी उक्तायलो. उणो कर्मचारी वर्ग घेवन वीज कचेरी झुजा पांवड्यार आपत्कालीन काळांत काम करीत आशिल्ल्याचें सांगून लोकांनी आमकां समजून घेवपाचें आवाहन गांवस हांणी केलें.

निवेदनाची एक प्रत थळाव्या आमदाराचे कचेरेत दितले. वाळपय वीज विभागांत सुमार 45 कामगारांची गरज आशिल्ल्यान आनी तीन कनिश्ठ अभियंत्याक मामलेदार कचेरेन सर्वेचें काम दिल्ल्यान हाचो परिणाम वीज खात्याच्या कामा कडेन जायत आसा. नागरीक समिती आमदाराचे नदरेक ही समस्या हाडून दितले अशें सागर प्रभुदेसाय हांणी सांगलें.