बेकायदो बांदकामां जातलीं नियमीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अधिसुचोवणी जारी; अर्ज करपाक 90 दिसांची मुजत

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : बेकायदो बांदकामां नियमीत करपा विशींची ‘गोंय अनधिकृत बांदकाम नियमन (दुरुस्ती) कायदो 2023ची अधिसुचोवणी कायदो खात्यान जारी केल्या. ताका लागून फुडल्या 90 दिसांत नागरिकांक बेकायदो बांदकामां नियमीत करून घेवपाक अर्ज करपाक मेळटलो.
ह्या कायद्या खाला 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं बांदिल्ल्या घरांकूच नियमीत करपाक मेळटले. ‘गोंय अनधिकृत बांदकाम नियमन (दुरुस्ती) विधेयकाक मंत्रीमंडळान मान्याताय दिले उपरांत ते हालीच जाल्ले राज्य विधानसभा अधिवेशनांत सादर करून सरकारान ताका मंजुरी मेळोवन घेतिल्ली. ते उपरांत कायदाे खात्यान शुक्रारा हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केली. कायद्या खाला नागरिकांक अर्ज करपा खातीर 90 दिसांची मुजत दिल्या. ताका लागून 2016त हो कायदो अस्तित्वांत अायले उपरांत दिल्ले मुजतींत जांणी बेकायदो बांदकामांक नियमीत करपा खातीर अर्ज करूंक नाशिल्ले, तांकां व्हड संद मेळटली.
गोंय अनधिकृत बांदकाम नियमन कायद्याक 2016त मान्यताय दिल्ली. त्या वेळार ह्या कायद्या खाला अर्ज करपा खातीर 180 दिसांची मुजत दिल्ली. ही मुजत 18 सप्टेंबर दिसा सोंपिल्ली. ते उपरांत आनीक 30 दिसांची मुजत वाडोवन दिल्ली. ती 18 ऑक्टोबर 2018 दिसा सोंपिल्ली. ह्या कायद्या खाला बेकायदो बांदकामां नियमीत करून घेवपाचें आवाहन तेन्नाच्या सरकरान लोकांक केल्लें. ते खातीर अर्ज करपाची मुजत दोने खेपे वाडोवन दिल्ली. ह्या काळांत जायत्या नागरिकांनी अर्ज करून आपली बेकायदो बांदकामां नियमीत करून घेतिल्ली.