बेकायदेशीर चिरे खणीं आड कारवाय करपाक सरकारी अधिकारी अपेशी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडे, प्रतिनिधी ः धारबांदोडें आनी किर्लपाल- दाबळ पंचायत वाठारांतल्या बेकायदेशीर चिरे खणी आड कारवाय करपाक सरकारी अधिकारी पुरायपणान अपेशी थारल्यात. देखून फाटल्या कांय दिसां सावन चिरे खण संकश्टांत आसा. बेकायदेशीर चिरे खणीचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी लक्ष दिवचें अशी मागणी वाठारांतल्या लोकांनी केल्या.
दोनूय पंचायत वाठारांनी व्हड प्रमाणांत चिरे खणी चालू आसात. सगळ्या चिरे खणींचेर 50 परस चड पॉवर ट्रिलर मशीन चलतात. कांय खणींचे धनी कोणाचेरूय लक्ष दिनासतना सकाळ सावन रात मेरेन काम चालू दवरतात. सध्या विद्यार्थ्यां खातीर दिवाळीची सुटी सुरू जाल्ल्यान धारबांदोडें पंचायत वाठारांतल्या सरकारी मुळाव्या शाळे लागसार बेकायदेशीर चिरे खणकाम सुरू जालां. हाचे आदीं खण खात्यान चिरे खणीचेर धाड घालून कारवाय केल्ली. तशेंच स म्हयन्यां आदीं चिरे खणीच्या धनयांनी अधिकाऱ्यांक गाळी घाल्ल्यान ताका अटकय केल्ली.
कांय चिरे खणी सांजवेळा 5 वरां उपरांत सुरू जातात. रातच्या वेळार उसरां काम बंद केल्या उपरांत फातोडेर सुरु जाल्लें काम सकाळी 9 वरां मेरेन बंद जाता. त्या वेळार सरकारी अधिकारी कार्यालयांत नाशिल्ल्याचो फायदो चिरे खणीचे धनी घेतात. व्हड प्रमाणांत खण काम चालू आसतना लेगीत अधिकारी कसलीच कारवाय करीनात म्हणून लोकांनी तिडक उक्तायल्या.