बील भरलें ना; उदक बंद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कुंकळ्ळी मार्केटांतल्या विक्रेत्यांची निरशेवणी

आयज पयशे भारपाचें पालिकेचें आस्वासन

मडगांव: कुंकळ्ळी नगरपालिकेन थकीत बिलाची रक्कम भरूंक नाशिल्ल्यान भौशीक बांदकाम खात्यान मार्केटांतल्या उदकाची जोडणी बंद केल्या. हाका लागून विक्रेत्यांनी ह्या प्रकाराचेर तिडक उक्तायल्या. नगराध्यक्ष लँड्री मास्कारेन्हास हांणी सोमारा बिलाची रक्कम भरून उदका पुरवण सुरळीत करपाचें आस्वासन विक्रेत्यांक दिलें.

कुंकळ्ळेंतल्या नुस्त्या मार्केटांतल्या उदकाची पुरवण फाटले चार दीस बंद आसा. मार्केटांतल्या उदकाचें बील भरूंक नाशिल्ल्यान उदकाचें कनेक्शन बंद केलां. कुंकळ्ळी पालिकेन उदकाची बिलाची रक्कम सुमार अडेज लाख रुपया भरपाची बाकी आसा. मार्केटांतल्या विक्रेत्यांनी हाचेर तिडक उक्तावन मार्केटांत उदक नाशिल्ल्यान खूबशो अडचणी येत आशिल्ल्याचें सांगलें.

मार्केटांतले विक्रेते दर दिसा शंबर रुपया कर पालिके कडेन जमा करतात. कसलेय तरेची थकबाकी आसल्यार पालिकेचे कर्मचारी कारवाय करतात. पूण सुविधा दितना पालिका आडेवेडे घेता. मार्केटांतलें नितळसाणघर बंद करून दवरिल्ल्यान बस स्टॅण्डार वचचें पडटा. बायलां विक्रेत्यांचे बाबतींतूय पालिका विचार करिना. कर घेतले उपरांत विक्रेत्यांक सुविधा दिवच्यो अशी मागणी यतीन तळावलीकार हांणी केली.

कुंकळ्ळी नगराध्यक्ष लँड्री मास्कारेन्हास हांणी मार्केटांतल्या विक्रेत्यां कडल्यान सुविधांचो अपव्यय करतात. उदकाचो नळ सुरूच दवरतात. दिवे लेगीत कारण नासतना सुरूच दवरतात अशें सांगलें. तशेंच आयतार आशिल्ल्यान मार्केटांत येवपी गाड्यांच्या कामगारां कडल्यान उदकाचो वापर करतात. नितळसाण दवरिनात. न्हावप लेगीत जाता. ह्या कारणा खातीर नितळसाणघर आयतारा बंद दवरीत आशिल्ल्यान नगराध्यक्षान सांगलें. पूण विक्रेत्यां खातीर तें बंद दवरूंक नाशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें.

विक्रेत्यांनी उदकाचो वापर सांबाळून केल्यार बिलांची रक्कम लेगीत उणी येतली अशें सांगतनाच बिलाची रक्कम सोमार मेरेन भौशीक बांदकाम खात्याचे कचेरेंत भरतले आनी उदकाची जोडणी परतून करतले अशें आस्वासन मार्केटांतल्या विक्रेत्यांक नगराध्यक्षान दिलें.