बिर्याणीन शीतकडी खाल्ली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कामा, धंद्या मुखार लोकांक ते शिजोवपाक वेळ मेळना जाला. हातांत पयसो घोळपाक लागिल्ल्यान आवडी बदल्ल्यात.

गोंय हें आघाडेचें पर्यटन थळ. हांगा लाखांनी पर्यटक येतात. चडशे पश्चिमी वातावरणांत मौज- मजा करपाक, नाचपाक, पिवपाक आनी गोंयचे तरातरांचें जिनस खावपाक! हेर पर्यटकांकूय गोंयचे खाद्य संस्कृतायेन मोनेळ घाला. गोंय म्हणल्यार नुस्तें अशें समीकरणूच जालां. गोंयची शीतकडी, नुस्तें पुराय संवसारांत नामनेक पावलां. रात- दीस चपाती खावपी मनीस पसून गोंयांत स्थायीक जातकूच केन्ना शीतकडी जेवपाक लागता, हें ताका पसून कळना. काळ बदलता, तश्यो मनशाच्यो आवडीनिवडीय बदलतात. ताचो प्रत्यय गोंयच्या खाणां, जेवणा बाबतींत येवपाक लागला. आहार बदलपाक लागला. गोंयचे जिनस तयार करपी हात उणे जायत आसात. कामा, धंद्या मुखार ते शिजोवपाक वेळ मेळना जाला. हातांत पयसो घोळपाक लागिल्ल्यान रुच बदल्ल्या. आळसायूय वाडल्या. सगले ‘रेडिमेडा’ फाटल्यान लागल्यात. हालींच खाणां- जेवणाची घराघरांनी पुरवण करपी एके कंपनीन सर्वेक्षण केलें, तातूंत आदले पिळगेक धक्को दिवपी म्हायती मेळ्ळ्या. गोंयचे तळिल्लें नुस्तें वा शीतकडी हे जिनस सगल्यांत निमण्या क्रमांकाचेर पावल्यात. गोंयकारांची पयली पसंती थारल्या…. चिकन बिर्याणी!! ताचे फाटोफाट चाट, फ्रायड रायस, चिकन स्टार्टर्स, चिकन करी…. हांचो नंबर लागला. हाचो अर्थ कितें घेवपाचो? गोंयकार खाणां, जेवणां भायल्यान आॅर्डर करिनात वा परप्रांतीयाचो आंकडो वाडला वा गोंयकारांनी गोंयचे परंपरीक जीनस करप सोडलां आनी ते भायल्यानूच भायले जिनस मागयतात!!
नीज गोंयकाराक शीत, कडी (हुमण), तळिल्ले नुस्तें, किस्मूर, शिवराकांत खतखतें, तोंय, मुगा गांठी, मणगणें खाले बगर रावूंक जायना. पूण गोंयांतले लोक सगल्यांच चड आॅर्डर करतात, ती चिकन बिर्याणी. विशेश म्हणल्यार सगल्यांत चड खपपी हो जिनस मूळ भारतीय न्हय! गोंयकारांक धपको दिवपी दुसरी गजाल म्हणल्यार गोंयचीं खाणां मागोवपाचें प्रमाण सगल्यांत उणें आसा. गोंयांत कितें पसंत करतात? गोंयचें जेवण? न्हय…. उत्तर भारतीय जेवण!! ताचे फाटोफाट दक्षीण भारतीय, इटालियन (पिझ्झा बी) आनी मागीर गोंयचें जेवण! उत्तर भारतीय जेवणाच्यो चड आॅर्डरी कळंगूट, पणजी, मडगांव, म्हापशें आनी पर्वरेच्यान येतात. गोंय म्हणल्यार नुस्तें, खास करून तळिल्लें नुस्तें. पूण हांगाय अस्तंत बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी तामिळनाडू मुखार आसात. आॅनलायन खाणां मागयतात, तातूंत गोंयचे परंपारीक जिनस तीन ते चार पटीन फाटीं आसात. हुस्क्याची गजाल!!
गोंयकारांचो खावपाचो पॅटर्न बदल्ला, हें ह्या सर्वेक्षणा वयल्यान स्पश्ट दिसता. अर्थात सर्वेक्षणां 100 टक्के ज्युस्त आसतातूच, अशें ना. पूण भाता वयल्यान शिताची परिक्षा करूं येता. फुडाराक कितें जातलें ताचो अदमास करूं येता. तशें हालींचे पिळगेक विदेशी पदार्थ चड आवडटात, अशें सगलेच म्हणटात. गोंयचे जिनस फाटीं पडपा फाटल्यान वयर सांगल्यांत तीं कारणां आसात. लोकांक रांदपाक वेळ मेळना. थकून भागून घरा येतकूच रांदप शक्य जायना, मागीर मोबायला कडेन हात वता आनी आॅनलायन आॅर्डर भायर सरता! भायर खावपी तोंडां वाडल्यांत. भलायके विशीं जाग्रुत आशिल्ले, व्हडल्या हाॅटेलांनी वतात वा घरा मागयतात. थोड्यांक रांदपाक येना. कांय जाण बायलांनीच कित्याक रांदप? असो युक्तीवाद करतात. 2030 मेरेन एकतर गोंयकार सगलेंच भायल्यान हाडून खातलो वा भलायकेक लागून चडशे जिनस घरचे घरा करतलो!
गोंयचे परंपारीक जिनस सणां, परबां वेळार चाखपाक मेळटात. हालींच श्रावण जालो, मागीर चवथ, आतां दिवाळी, उपरांत नाताळ येतलो. गोंयचे खासा जिनस आतां ह्या उत्सवां पुरतेच उरल्यात. नशीब, थंयूय भायलें आॅर्डर करिनात. खरें म्हणल्यार गोंयकार बायलांनी आनी दादल्यांनी हे जिनस फुडल्या पिळग्यां खातीर सांबाळून दवरूंक जाय. तातूंत आधुनिकताय हाडूंक जाय. भुरगीं भाजी खायनात. पूण तीच भाजी चपातेंत वा ब्रेडांत गुठलावन त्या जिनसाक एक इटालियन नांव दीत जाल्यार तीं मिटक्यो मारून खातात. गोंयचे परंपरीक जिनस सप्तकांतल्यान दोन फावटी तरी ताटांत पडपाक जाय, नाजाल्यार तांचें कांय खरें ना. मागीर ते वर्साक एकदां चवथीक खावपाचे! लग्नाचे पंगतींतल्यानूय ते गायब जाल्यात. आतां गोबी मंच्युरियन, पुलाव, वेज बिर्याणी… हें आनी तें!
दरेका राज्याची खाद्य संस्कृताय आसा. गोंयूय ताका आडवाद ना. हांगा खंय दिसना तो अस्तंत आनी उदेंतेच्या खाणांचो संगम पळोवंक मेळटा. एका बांगड्याचेच कितलेशेच जिनस आसात. हें सगलें दायज आमी सांबाळून दवरतले, काय….. ?