बार्देसांत आयच्यान उदका पुरवण पुर्ववत

गवळीवाडो- कोलवाळे दुरुस्त केल्ली पायपलायन.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोलवाळची उदकाचे पायपलानीची दुरुस्ती

म्हापशें: कोलवाळ- थिये मजगतीं गवळीवाड्यार (फट्टीर) मुख्य उदकाचे पायपलायनीक गळटी लागिल्ली. ही पायपलायन भौशीक बांदकाम खात्यान ताकतिकेन दुरुस्त केल्या. ताका लागून शुक्रारच्यान बार्देस म्हालांतली उदका पुरवण पुर्ववत जातली. ही पायपलायन फुटिल्ल्यान फाटले दोन दीस म्हालांतल्या लोकांचे उदका विणें हाल जाल्ले.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अस्नोडें मुख्य टांकयेंतल्यान बार्देस म्हालात उदका पुरवण करपी ही 1000 एमएमची पायपलायन मंगळारा राती कडेन फुटिल्ली. दोन पायपां मदलो जोड तुटिल्ल्यान पायपलायनीक गळटी लागिल्ली. हाका लागून पुराय बार्देस म्हालांत उदकाची समस्या निर्माण जाल्ली.

बुधवारा सकाळीं ही घडणूक नदरेक येताच भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका पुरवण विभागान पायपलायनीचे दुरुस्तीचें काम हातांत घेतिल्लें. पूण ही पायपलायन रानांत आशिल्ल्यान तशेंच उदकाच्या दाबाक लागून पायपलायनी पोंदची माती कोसळिल्ल्यान दुरुस्तीच्या कामाक आडखळ निर्माण जाल्ली. पूण उदका पुरवण विभागान कंत्राटदाराचे मजतीन दोन दीस झुजा पांवड्यार काम करून बिरेस्तारा रातीं उसरां पायपलायन दुरुस्त केली.