बार्देसांतलीं 15,707 रेशनकार्डां निलंबीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हयन्याचो कोटा व्हरूंक नाशिल्ल्यान कारवाय

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: रेशन कोटा व्हरूंक नाशिल्ल्यान बार्देस म्हालांतल्या सुमार 15,707 कुटुंबांची सुमार रेशनकार्डां नागरी पुरवण खात्यान निलंबीत केल्यात. ह्या म्हालांत सुमार 50 हजार रेशनकार्डधारक आसात.

सवाय धान्य दुकानांतल्यान (सोसायटी) जे गिरायक म्हयन्याचो रेशन कोटा व्हरनात, अशा लोकांची रेशनकार्डां निलंबीत करतले, अशें सरकारान जाहीर केलां. ते प्रमाण नागरी पुरवण खात्यान आतां रेशनकार्डां निलंबीत करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या.

खात्यान नेमिल्ल्या सवाय धान्य दुकानांतल्यान खूब जाण म्हयन्याचो रेशन कोटा व्हरनात, अशें दिसलां. कोटा व्हरनात अशा लोकांचीं रेशनकार्डां निलंबीत करपाची कारवाय नेटान हातांत घेतल्या.

मजगतीं, रेशनकार्ड निलंबीत केले उपरांत त्या रेशन कार्डाची नोंदणी सवाय धान्य दुकानांतल्या मशिनाचेर जायना. उपरांत हें निलंबन फाटी घेवपाचें आसत जाल्यार नागरी पुरवण खात्यांत कोटा कित्या खातीर व्हरूंक नाशिल्लो, ताचें कारण अर्जा वरवीं दिवचें पडटा. ह्या अर्जा वांगडा कुटुंबियांचीं आदार कार्डां सादर करचीं पडटात. ते उपरांत देड म्हयन्या उपरांत म्हणल्यार 45 दिसांनी खात्या कडल्यान निलंबन फाटीं घेतात. म्हापशें नागरी पुरवण निरिक्षक भानू गोलतेकार हांणी सांगलें, बार्देसांत सुमार 50 हजार रेशन कार्डधारक आसात. तातूंतल्या सुमार 15,707 रेशन कार्डधारकांनी तांचो कोटा व्हरूंक नाशिल्ल्यान खात्यान तांची रेशन कार्डां निलंबीत केल्यात. निलंबनीची ही कारवाय टाळपा खातीर सगळ्या लाबार्थ्यांनी म्हयन्याचो रेशन कोटा नेमान व्हरचो, असोय तांणी उलो मारला.