बायथाखोल जंक्शन सर्कलाची रुंदाय कमी करपाची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
फोंडेंः बायथाखोल- बोरी वाठारांत जंक्शना कडेन परत परत अपघात जातात ते खातीर थंयच्या सर्कलाची रुंदाय कमी करपाची वाहनचालकांची मागणी आसतली तरी सरकार ताचे कडेन लक्ष दिना. 2017 तें 2022 मजगतीं थंय जाल्ल्या अपघातांत 4 जाणांक आपलोजीव वोगडावचो पडला जाल्यार जायते जाणाक दुखापत जाल्ली.
ह्या जंक्शना कडल्यान फोंडें, कुर्टी, मडगांव आनी सावर्डें वचपी वाहनाची येरादारी आसता. जंक्शना कडेन वाहनां रस्त्या कुशीक लंवडून पडटात जाल्यार कांय जंक्शन सर्कलाच्या लोखणाचे वयेक धपको दितात. हें सर्कल खूब रुंद आसा त्या मानान रस्ते अशीर आसात. ताका लागून सर्कलाची रुंदाय कमी करून रस्ते रूंद करपाची मागणी वाहनचालक करीत आसात. मात बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्याक त्चाचे कडेन लक्ष दिवपाक वेळ ना अशें दिसपाक लागलां.
 जंक्शना कडेन थळावे लोक भाजी आनी फळां विकतात. तांकाय सर्कला कडेन वाहनांचो धोको आसता. फोंडेच्यान मडगांवचे दिकेन वचपी वाहनां चड अपघातग्रस्त जातात. बोरये पंचायतीन जंक्शन सर्कलाची रुंदाय कमी करपाचो थाराव पास केल्लो आसा.