बायणा मार्केटांत नुस्त्याची चोरी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नुस्तें विक्रेत्यांचें लुकसाण; पालिकेन डागडुजी करपाची मागणी

वास्को: बायणांतल्या नुस्त्या मार्केटांतल्या विक्रेत्यांक विवीध समस्यांक सामकार वचचें पडत आसतना आतां थंय नुस्त्याची चोरी जावपाचे प्रकार सुरू जाल्यात. हाका लागून नुस्तें विक्रेत्यांक लुकसाण सोंसचें पडटा. ह्या प्रकरणांत मुरगांव पालिकेन ह्या मार्केटाचे योग्य ती डागडुजी करची अशी मागणी तांणी केल्या.

ह्या नुस्त्या मार्केटांत पयलीं नुस्तें विक्रेत्यांची संख्या सुमार 20 आशिल्ली. तशेंच ह्या मार्केटाच्या दुसऱ्या भागांत भाजी विक्रेते आशिल्ले. पूण रस्त्यार कांय बायलांनी नुस्त्याची विक्री सुरू केल्ल्यान ह्या मार्केटांत येवपी गिरायकांची संख्या उणी जायत गली. रस्त्याचे कुशीक नुस्तें विकपी बायलां आड कारवाय करपाक मुरगांव पालिका तयार ना. हाचे फाटलें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. सद्या ह्या नुस्त्या मार्केटांत 20 तल्यो फक्त दोगूच जाण नुस्त्याची विक्री करतात.

ह्याे नुस्तें विकपी मुरगांव पालिकेक सोपो दितात. पूण ह्या मार्केटाचे दुर्दशे कडेन पळोवपाक पालिकेक वेळूच ना. हांगासरल्या मुरगांव पालिकेच्या तशेंच विधानसभा वेंचणुकेच्या जाहीरनाम्यांत ह्या मार्केटाक ठळकपणान दर्शयतात. त्या मार्केटाची दुरुस्ती करतले वा थंय नवें मार्केट बांदतले अशें जाहीरनाम्यांत जाहीर करतात. पूण प्रत्यक्षांत तें मार्केट दिसान दीस दुर्दशे कडेन वाटचाल करीत आसा. पाख्याची मोडतोड जाल्या. ताका लागून मार्केटांतल्या भाजी विक्रेत्यांनी मार्केटा भायल्या रस्त्याचे कुशीक आपलो वेवसाय सुरू केला. एका अर्थान मार्केटा बदला रस्त्याचे कुशीक वेवसाय करपाक मुरगांव पालिका कशी प्रोत्साहन दिता तें हांगा पळोवंक मेळटा.

नुस्त्या मार्केटाची दुर्दशा जाल्ल्यान चोरांचे आयतेंच फावलां. ते सिमेंटाचे ग्रीस तोडून मार्केटांत प्रवेश करून थंय दवरिल्ल्या नुस्त्याची चोरी करतात. ताका लागून त्यो दोन नुस्तें विक्रेत्यो बेजारल्यात.

व्हड प्रमाणांत नुस्त्याचेर हे चोर हात मारीत आशिल्ल्यान लुकसाणीचो आंकडो मोटो आसता. चोरांनी मार्केटांत प्रवेश करचो न्हय हे खातीर थंय पत्रे आनी हेर सामुग्री दवरून आडमेळीं निर्माण करपाचो यत्न नुस्तें विक्रेत्यांनी केला. पूण ते तकलादू स्वरुपाचे आशिल्ल्यान चोराचे प्रकार जायतूच आसात. ह्या प्रकरणांत मुरगांव पालिका निदान थंयचीं दारां, जनेलां हांची दुरुस्ती करतली व्हय? असो प्रस्न त्या विक्रेत्यांनी केला.