बायणा दर्यांत बेकायदो स्विमींग पूल

बायणा दर्यांत आयलंड लागसार उबारिल्लो बेकायदो कृत्रीम स्विमींग पूल. (मिलिंद काकोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शंकर पोळजीः सरकारान चवकशी करपाची मागणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मुरगांवः बायणा दर्यांत आयलंडा लागसार बेकायदो कृत्रीम स्विमींग पूल बांदिल्ल्याचें समाज वावुरपी शंकर पोळजी हांणी उजवाडाक हाडलां. कृत्रीम स्विमींग पुला सारकें बांदकाम केलां. ह्या बांदकामाची म्हायती अधिकाऱ्यांक वा आमदाराक लेगीत ना. ह्या बांदकामाची म्हायती नौदळाक आनी एमपीए हांकां आसा काय ना खबर ना. हें आयलंड दाखोवपा खातीर पर्यटकांक हाडपी कांय व्यक्तींनी वा पर्यटन संचालकान बांदलां तेंवूय खबर ना, अशें पोळजी हांणी म्हणलां.

बायणा दर्यादेगेची पर्यटनाचे नदरेन उदरगत करचे खातीर आदले मंत्री तशेंच मुरगांवचे आमदार मिलिंद नायक हांणी फुडाकार घेवन बायणा दर्यादेगेचें सोबितीकरणाचें काम हातांत घेतिल्लें. ते प्रमाण तें चालू आसा. तशेंच पर्यटकांक आकर्शीत करचे खातीर हे दर्यादेगेर बोटींग तशेंच विवीध वेवसाय चालू आसात. ते खातीर मिरामार तशेंच हेर वाठारांतल्यान पर्यटक बोटींतल्यान पर्यटक हे दर्यादेगेर येतात.

मजगतीं, बायणा दर्यादेगे पासून 5- 6 किलोमिटर दर्यांत जुवें आयलंड आसा. ताचो ताबो सध्या नौदळा कडेन आसा. ताका लागून पर्यटकांक आनी थळाव्यांक ह्या जुंव्याचेर वचपाक दिनात. बोटींतल्यानूच पर्यटक त्या आयलंडाचो आस्वाद घेतात. ह्या आयलंडा लागसार बेकायदो कृत्रीम स्विमींग पूल बांदला. तो कोणे बांदला, असो प्रस्न पोळजी हांणी उपस्थीत केला. आपल्या मतदारसंघांत थळाव्या आमदाराचें लक्ष ना. गोंयांत तशेंच वास्को शारांत बेकायदो वेव्हारांक ओतो आयला. सरकाराक तशेंच थळाव्या आमदाराक ताचें कांयच पडून गेल्लें ना, अशें सांगून पोळजी हांणी नाराजी उक्तायल्या.

आमकां लोक पिशे म्हणटातः शंकर पोळजी

आमच्यो दर्यादेगो, जमनी, दर्या, न्हंयो आयज आमचे कडेन नात. आमी 2005 सावन बेकायदो कामां आड आवाज काडटात, पूण लोक आमकां पिशे म्हणटात. आयज दर्यांत कृत्रीम स्विमींग पुला विशीं एकाय थळाव्या आमदाराक खबर ना जाल्यार तांणी हे विशीं खोलायेन चवकशी करून बेकायदो वेव्हाराचेर कारवाय करची. ह्या अशा वेव्हाराक लागून नुस्तेमार भावांच्या वेवसायाचेर वायट परिणाम जाता. तांच्या पोटापाणयाचो प्रस्न उप्रासतलो. उदरगतीच्या नांवा खाला चलपी बेकायदो वेव्हार बंद करात, अशी मागणी शंकर पोळजी हांणी केल्या.