‘बायक रेसर्स’ येरादारी पुलिसांच्या रडाराचेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजीः रातच्या वेळार मुखेल रस्त्यांचेर भरधांव वेगान दुचाकी चलोवपी ‘बायक रेसर’ ची वळेरी आतां उत्तर गोंय येरादारी पुलिसांनी तयार केल्या. ह्या बायक रेसर्सांचेर विवीध माध्यमांतल्यान नदर दवरतात. रातच्या वेळार बायक रेसींग करतना सांपडल्यार तांचेर बेगोबेग खर कारवाय करतले.

उत्तर गोंय येरादारी पुलीस उपअधिक्षक सिद्धांत शिरोडकार हांणी आमच्या प्रतिनिधी कडेन उलयतना ही म्हायती दिली. उत्तर गोंयांतल्या जायत्या वाठारांत रातच्या वेळार तरणाटे बायक रेसींग करतात. ताचो फटको रातच्या वेळार प्रवास करपी वाहन चालकांक बसता. बायक रेसर वेगान मुखार आयले उपरांत वाहन चालकांचो वाहना वयलो ताबो सुटपाची शक्यताय आसता. तातूंतल्यान अपघात जावन ​निरपराध लोकांचो जीव वचपाक शकता. ताका लागुनच उत्तर गोंय येरादारी पुलिसांनी अधिक्षक आनी उपअधिक्षकांच्या नियंत्रणा खाला अशें प्रकार आडावपाची मोहीम हातांत घेतल्या. ह्या प्रकारांचेर नदर दवरपाची जापसालदारकी पर्वरी येरादारी निरिक्षकांचेर सोंपयल्या, अशें शिरोडकार हांणी सांगलें.

येरादारी पुलिसांनी रातच्या वेळार बायक रेसींग करप्यांची वळेरी तयार केल्या. ह्या बायक रेसर्सांचेर सीसीटीव्ही कॅमेरे, तशेंच हेर मार्गांनी नदर दवरतात. हाचे मुखार रातच्या वेळार बायक सेलींग करतना सांपडल्यार तांचेर खर कारवाय करतले. असले प्रकार कशेंच सोंसून घेवचे नात, अशेंय तांणी नमूद केले.