बाबाचो बुलडोझर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पुलिसांक चाळण मारपाचो जो निर्णय घेतला, तो हेर राज्यांतल्या पुलीस आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी वयलेचाराक घेवचो न्हय. कारण…

कितेंय नवें शिकप, मेहनत, उमेद, प्रामाणीकपणा, परोपकार… हाका पिराय लागना. खास करून कर्मचाऱ्यांचे बाबतींत. निवृत्ती कडेन पाविल्लो कर्मचारी नेटान काम करपाक शकता… आनी नोकरेक लागून पांच वर्सां जाल्लो कर्मचारी आळस, कामचुकारपणा, भ्रश्टाचार करपाक शकता. हें सगलें मनशाच्या सभावाचेर, मानसिकतायेचेर अवलंबून आसता. कांय जाण कामाक बसचे पयलींच रड, पिरपीर करतात. सुटयो, रजा कितल्यो उरल्यात ते मेजतात. ते आदर्श कोणाचो घेतात, तर आपले सारक्याच वा आपल्या पाश्ट वांगड्यांचो. कार्यालयांत कोणतरी काम करता, म्हूण प्रशासन चलता इतलेंच! सरकारी पांवड्यार हें प्रकर्शान जाणवता. उत्तर प्रदेश सरकारान क्रांतिकारी, पूण वादग्रस्त थारूं येता, असो निर्णय घेतला. तो म्हणल्यार 50 वर्सां पिराये वयल्या पुलिसांक सक्तीची निवृत्ती दिवप!! अर्थांत तांच्या कामाची, आदले कामगिरीची मोलावणी जातली आनी ते सक्तीचे निवृत्तीक पात्र आसात काय नात, तें तपासतले. मागीर तांच्या हातांत सरळ नाल्ल!
उत्तर प्रदेश, बिहार ह्या राज्यांनी चड गुन्यांव जातात. योगी आदित्यनाथ सरकार सत्तेर येत सावन उत्तर प्रदेशांतले गुन्यांव कांयशे उणे जाल्यात, पूण सोंपूंक नात. ताका लागून पुलिसांची कार्यक्षमताय वाडोवपाक सरकारान पावलां उखल्ल्यांत. शेंकड्यांनी पुलिसांक सक्तीन निवृत्त जावंक लायल्यात. ही प्रक्रिया फाटल्या कांय वर्सां सावन चालू आसा. आतां पिरायेची मर्यादा घालून तपासणी चालू केल्या. 30 मार्चाक 50 जाल्ल्यांची कामगिरी, चारित्र्य, योग्यताय, लोकां कडेन आशिल्ली वागणूक, भ्रश्टाचार, गैरवेव्हार असो सगलो ट्रॅक रेकाॅर्ड तपासतले. 30 नोव्हेंबर मेरेन हें काम पुराय जातलें. मागीर तो सगलो अहवाल डीजीपी मुख्यालयाक धाडटले. तातूंत जांचो इतिहास भ्रश्टाचारी, गैरवेव्हार करपी आसा, तांकां पयलीं घरा धाडटले. पुलीस खात्याक नाकात अशे अधिकारी, कर्मचारी आसात, तांकां भायर काडटले. जांकां फटाफट निर्णय घेवपाची तांक ना, तेवूय वतले. शारिरीक नदरेन जे तंदुरुस्त नात, तांचेरूय हावळ येतली. विशेश म्हणल्यार जे कोण सक्षम आसात, तांकां चड जापसालदारक्यो दितले. म्हणजे एका दोळ्यांत हांसो आनी दुसऱ्यांत दुकां.
हो निर्णय देशभरांत लागू करचो, अशें आतां कांय जाणांक दिसता. ताका कोणाचो विरोध आसतलो अशें दिसना. कारण कांय पुलीस (सगलेच न्हय) गैरप्रकारांत गळ्या मेरेन बुडल्यात. गुन्यांवकारां कडल्यान खंडणी घेवप. म्हणटकूच तो कितेंय करपाक मेकळो. भेटवस्तू, सामान घेवप….!! कांय पुलीस खंय पगाराक हात पसून लायनात. भायले चिरीमिरीचेर तांचो म्हयनो पासार जाता. एन्कावंटराचे भिरांतीन मागीर गुन्यांवकारूय ते सांगतात तें आयकतात. उत्तर प्रदेशांत तर आमदार, खासदारांचें पसून एन्कावंटर जालां. तेंवूय पुलिसां सामकार. पिरायेचीं 50 वर्सां हुपलीं काय पुलिसांचीच कार्यक्षमताय कित्याक तपासप? हेरांचीय कित्याक नाका? खाजगी संस्था जे तरेन आपल्याक जाय तेच कर्मचारी दवरतात आनी हेरांक काडून उडयतात. तशें सरकारी पांवड्यार कित्याक नाका? ताकाच लागून घडये आतां देशभर कंत्राटी पद्दत सुरू जाल्या आसतली? नोकरेंत कायम जातलों हे आशेन कंत्राटी कामगार नेटान काम करतात. तशी कंत्राटी पद्दत ही चुकीची, अन्याय, शोशण करपी! कायदोय तिका परवानगी दिना. पूण, आनीक 10 वर्सांनी सगलेच कडेन काॅण्ट्रेक्टाची सुनामी येतली, अशें दिसता. हें फट थारूं.
आदर्श हो बऱ्या मनशाचो घेवपाचो आसता. तसले मनीस आतां खूब उणे उरल्यात, ही गजाल 200 टक्के खरी. मागीर कितें करपाचें? तर सगल्या मनशांचो अभ्यास करून प्रत्येकाचे बरे- बरे गूण पुंजावपाचे आनी ते स्वता भितर केळोवपाचो यत्न करपाचो. एक पसून बरो गूण आपणायलो जाल्यारूय खूब जालें. हाचे उरफाटेंय करूं येता. आपले भितरले वायट गूण तपासून सोरपान कात सोडची, तशे ते सोडूं येतात. उत्तर प्रदेश सरकारन 50 वर्सां पिराये वयल्या पुलिसांक चाळण मारपाचो जो निर्णय घेतला, तो हेर राज्यांतल्या पुलीस आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी वयलेचाराक घेवचो न्हय. कारण, थंय तो येसस्वी थारलो जाल्यार पुराय देशभर लागू जातलो. अर्थांत मागीर कामगार खातें, लवाद, कोर्ट, कचेऱ्योय जातल्योच. पूण पुरावे आड गेल्यार कोण कांय करपाक शकचो ना. तेन्ना फुडल्याक धपको आनी फाटलो शाणो, हे म्हणी प्रमाण सादूर रावया. उत्तर प्रदेशांतले पुलीस सध्या दात्यांत आसात… आनी हेर कडले सुपांत! बाबाचो बुलडोझर सुरू जाला.