बर्जर कंपनीच्या अवशेशाच्या राशीन घेतलो परतून पेट

पिळर्ण हांगासरल्या बर्जर कंपनीच्या अवशेशाच्या राशीन पेट घेतिल्ल्यान धुमसपी धुंवर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: पिळर्ण उद्देगीक वसणुकेंतल्या बर्जर बेकर पेंट कंपनींतले उजो लागिल्ले अवशेश काडटना परतून उज्यान पेट घेतलो. पिळर्ण उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वेळारूच धांव घेवन ह्या उज्याचेर नियंत्रण मेळयलें.

मंगळारा सकाळीं हो प्रकार घडलो. फाटल्या 10 जानेवारी दिसा ह्या पेंट कंपनीक भिरांकूळ उजो लागिल्लो. हातूंत कंपनीचें पुराय वेरहावज युनीट लासून गोबर जाल्लें. देड दिसांत ह्या उज्याचेर उजो पालोवपी दळान नियंत्रण मेळयिल्लें. उपरांत व्हड प्रमाणांत लाशिल्ल्या सामाना सयत इमारतीचें काँक्रीट आनी पत्र्याचें पाखें कोसळून मोटी रास निर्माण जाल्या. मंगळारा सकाळीं ही रास कुशीक काडपाचें काम सुरू आसतनाच परतून उज्यान पेट घेतलो.

ताका लागून कर्मचाऱ्यां मदीं एकूच गोंदळ जालो. पिळर्ण उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटकूच दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव घेवन उजो पालयलो. ह्या उज्याचो धुंवर मळबांत गेल्ल्याचें नदरेक येतकूच एकूच भिरांत उक्तायत पंच वांगडी दिनेश मोरजकार हांचे सयत साळपें – कांदोळेंतल्या लोकांनी घडणूक थळार धांव घेतली. पूण तो मेरेन उजो पालयिल्लो. उज्याक लागून निर्माण जाल्लो धुंवर कंपनीच्या प्राकारांत पातळिल्लो.

ह्या अवशेशा पोंदा अजूनय उजो धुमसत आसा. हे अवशेश कुशीक काडपाचें काम घेतना रसायनद्रव्य पदार्थाक ऑक्सिजनाचो संपर्क जाल्ल्यान उज्यान हो पेट घेतलो. आमी उजो वेळारूच पालयलो. पूण हे पुराय अवशेश काडी मेरेन उज्यान पेट घेवपाचे प्रकार घडतूच रावतले. ताका लागून लोकांनी भियेवपाची गरज ना अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या एका अधिकाऱ्यान दिली.