फेरीबोटींत आतां दुचाकींकय शुल्क, 15 दिसांत अंमलबजावणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-फेरीबोट सेवा सशुल्क करपाचो खात्याचो निर्णय

-राज्यांत 18 मार्गांचेर 28 फेरीबोटी

-खात्या कडेन वट्ट 38 फेरीबोटी

-दिसाक सुमार 22 हजार लोक करतात प्रवास

-सुमार 14 हजार दुचाकी, 2 हजार चारचाकींचो आस्पाव

-शुल्क लागू केल्यार खात्याक वर्साक 8 कोटींचो महसूल मेळुये

पणजीः राज्यांत दुचाकी खातीर फुकट आसपी फेरीबोट सेवा आतां सशुल्क जातली. दुचाकी खातीर दिसाक 10 रुपया जाल्यार म्हयन्याक 150 रुपया शुल्क आसतलें. तशेंच चारचाकी वाहनांक दिसाक 40 जाल्यार म्हयन्याक 600 रुपया शुल्क आसतलें. फुडल्या 15 दिसांत ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी जातली. वाहन नाशिल्ल्या प्रवाशा कडल्यान कसलेंच शुल्क घेवचें नात, अशी म्हायती न्हंय परिवहन मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली.

फेरीबोट सेवेंत महसूल गळटी जाताली. कांय वेळार तिकेटांची रक्कम खात्या मेरेन पावनाशिल्ली. हे खातीर फेरीबोट सेवा सशुल्क करपाचो निर्णय घेतला. एका म्हयन्याचो विचार केल्यार हे शुल्क उणें आसा. चारचारकी वाहनांक म्हयन्याक 600 रुपया जाल्यार दुचाकींक म्हयन्याक 150 रुपयांत कितलेय खेपे फेरीबोटींतल्यान यो-वच करपाक मेळटली, अशी म्हायती फळदेसाय हांणी दिली.

ऑनलायन पद्दतीन पास उपलब्ध करून दितले. तशेंच फेरीबोटीचेरूय पयशे भरून म्हयन्याचो पास मेळटलो. तेच प्रमाण हे खातीर मोबायल अॅप सुरू करपाचो आमचो विचार आसा. ऑनलायन सेवेक लागून आमकां महसुलाचो ट्रॅक दवरप सोंपे जातले. तशेंच बेगिनूच रो-रो फेरी सेवाय सुरू करतले. ते खातीर ऑनलायन सेवेक लागून कसो महसूल मेळटा हाची म्हायती मेळटली, अशेंय तांणी सांगलें.

फेरीबोटींतल्यान प्रवास करप्यांक बरी सेवा दिवपाचो आमचो यत्न आसा. खात्याचो महसूल वाडोवप गरजेचें. ते खातीर हो निर्णय घेतला. फुडल्या 10 ते 12 दिसांत ह्या निर्णयाची चांचपणी करतले. उपरांत ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी करतले, अशें मंत्री फळदेसाय हांणी सांगलें.

राज्यांत सध्या 18 मार्गांचेर वट्ट 28 फेरीबोट कार्यरत आसात. दिसाक सादारण 22 हजार प्रवासी यो-वच करतात. हातूंत सुमार 14 हजार चारचाकी, दोन हजार दुचाकींचो आस्पाव आसा. चारचाकी वाहनांच्या शुल्कांतल्यान दिसाक सुमार 1 लाख 40 हजार, जाल्यार दुचाकींच्या शुल्कांतल्यान दिसाक सुमार 80 हजार रुपयांचो महसूल मेळपाक शकता. वर्साचो विचार केल्यार खात्याक सुमार 8 कोटींचो महसूल मेळटलो.

राज्यांतल्यो जायत्यो दुचाकी तशेंच चारचाकी चालक फेरीबोट सेवेचो वापर करतात. फेरीबोट वापरप फायद्याचे थारता. कांय मार्गार फेरीबोटीचो वापर करप गरजेचें. जाल्यार कांय वेळार येरादारीची कोंयडी टाळपाक फेरीबोट सेवेचो वापर करप गरजेचें.