फुल फुल्लें 70 वर्सांनी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारतान 25 जून 1983 दिसा केन्नाच हारूंक नाशिल्ल्या वेस्ट इंडिजा कडल्यान प्रुडेंन्शियल वर्ल्ड कप हातासलो आनी देशांत क्रिकेटीचें ल्हारूच आयलें. फुडल्या कांय वर्सांनी आमी बऱ्योच सर्ती जिखल्यो. भारतांत क्रिकेट, फुटबाॅला वांगडाच तिसरो खेळ तळागाळांत रिगला, तो म्हणल्यार बॅडमिंटन. प्रकाश पडुकोणान पयले खेप 1980 त आॅल इंग्लंड सर्त जिखली. 2001 त पुलेला गोपीचंदान ताच्या पावलांचेर पावल दवरलें. पयल्या क्रमांकाचे खेळगडे जावपाचे भाग्य तांकां तशेंच सायना नेहवाल, सिंधू हांकांय मेळ्ळें. आयज लोक व्यायामा खातीर बॅडमिंटन खेळटा आसले, तरी ह्या खेळांत भारतांत नेटान मुखार वचत आसा, हें जाणवता. थाॅमस कपाच्या 70 वर्सांच्या काळांत भारतान काल इतिहासिक कामगिरी केली. आमी ही सर्त जिखली. ती पसून 3-0 अशा फरकान. ते खातीर खेळगड्यांक आनी तांच्या प्रशिक्षकांक परबीं फावतात.
बॅडमिंटन खेळांत शेक आसा तो पूर्वे कडल्यान देशांचो. खास करून मलेशिया, इंडोनेशियाचो. थाॅमस करंडांत भारत सेमी फायनल, फायनलींत केन्नाच पावंक नाशिल्लो. मात हे खेपे 14 फावटीं ही सर्त जिखपी इंडोनेशियाक आमी हारयले. तेय 3-0 अशे एकतर्फी. लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत आनी तिसरी मॅच चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रांकीरेड्डी हांणी जिखून ही सपनांतली कामगिरी केली. आमच्या देशांत बॅडमिंटनाचें फूल मदीं मात्शें संथ जाल्लें. सायना नेहवालाक लागून बॅडमिंटन खेळ परत वयर सरलो. पी. व्ही. सिंधून हालींच्या वर्सांनी नांव जोडलां. ती बॅडमिंटनांत संवसारीक वस्ताद जावपी पयली भारतीय. 2019 त तिणें ही कामगिरी केली. आॅलिंपिक्सांतूय फाटोफाट दोन पदकां तिणें जिखल्यांत. नांव घेवपा सारके साबार खेळगडे आसात. ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोन्नाप्पा, अर्पणा पोपट, सैय्यद मोदी, नंदू नाटेकार आनीक जायते. संवसारीक बॅडमिंटन मळाचेर आमच्या कांय खेळगड्यांचें नांव पयल्या 10 खेळगड्यांच्या वळेरेंत आयलां. कालच्या जैतान आमकां संद आसा, पूर्वे कडल्यान देशांच्या मुखार धांव घेवपाची. मात ते खातीर जाय जिद्द, कश्ट….. आनी सामकी म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार राजकारण मुक्त संघटना. कारण गेलीं 30-40 वर्सां ह्यो संघटनां फुडाऱ्यांच्या हातांत आसात. त्यो आदल्या खेळगड्यांच्या हातांत दिवपाक ते कित्याक तयार नात, तें कळना. फाटीं खेळां संघटनांचेर फक्त राष्ट्रीय खेळगड्यांकूच नेमपाचो निर्णय जाल्लो. मात ती फायल कोण उशापोंदा घेवन न्हिदला तें कळना!
गोंयांत बॅडमिंटनाची स्थिती तशी वायट ना. हालीं अनुरा प्रभुदेसाय आनी तनिशा क्रास्टो हांणी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पांवड्याचेर बरी कामगिरी केल्या. कोरोनाक लागून बॅडमिंटना सयत सगल्याच खेळांक धपको बसला. ताचो परिणाम खेळगड्यांच्या प्रशिक्षणाचेर जाला. गोंय सरकारान (केंद्रांनूय) बॅडमिंटनाक अर्थिक तेंको दिवपाचो वेळ आयला. उंचेल्या दर्ज्याचें प्रशिक्षण घेवपा खातीर खूब दुडू मोडचो पडटा. विदेशांत सर्तीं खातीर वतलो जाल्यार लाखांनी जाय. ताका लागून हौस म्हूण वा राज्य पांवड्या मेरेन खेळगडे खेळटात. मागीर घरा बसतात. देशा खातीर खेळपाक मेळ्ळें जाल्यारूच नांव जाता. पूण, ते खातीर राज्य, राष्ट्रीय पांवड्याचेर पयलीं चकचकपाक जाय. सरकारान बॅडमिंटन संघटना आनी स्टार खेळगड्यांक इनामां दिवचींच, पूण गांवांगांवांनी खेळपी 15 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक मैदाना सयत, सगल्यो सुविधा दित जाल्यार नवे बॅडमिंटन खेळगडे घडपाक वेळ लागचो ना. कांय खेळ, तांचें प्रशिक्षण फक्त गिरेस्तांकूच परवडटा, अशें जाणकारांचें मत. उद्देगपती मजत करतात, म्हूण हे खेळ तिगून उरल्यात, हें मान्य करचेंच पडटलें! काल थाॅमस करंड सर्त जिखपी पंगडाक एक कोटी रुपया इनाम दिवपाची घोशणा खेळां मंत्रालयान केल्या. तशीं इनामां, अनुदानां सरकारी, खाजगी शाळांच्या पंगडांक कित्याक दिवचीं न्हय? कारण भोवतेक खेळगड्यांनी शाळेच्या पावंड्याचेर नांव जोडलां. सारें, उदक घाले बगर झाडां वाडनांत, खेळ- खेळगड्यांचेंय तशेंच!
आवड म्हूण सगल्यांनी बॅडमिंटन खेळचेंच, पूण राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पांवड्याचेर एक तरी सर्त जिखतलो हो हावेस मनांत बाळगून रातदीस येत्न करचे. शिस्त, सतत सराव, मेहनत आसल्यार ही कामगिरी करप अशक्य न्हय. सरात मुखार.