फास्ट बॉलर जोगिंदर शर्माची निवृत्ती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

2007ची पयली संवसारीक टी-20 सर्त जिखून दिवपाक मोलादीक योगदान दिवपी जोगिंदर शर्मान क्रिकेटीच्या सगल्या फॉर्मेटांतल्यान निवृत्ती जाहीर केली.

भारता वतीन जोगिंदर वट्ट चार टी-20 आनी तितक्योच वन डे मॅची खेळ्ळा. 2007ची संवसारीक टी-20 सर्त खेळ्ळ्या उपरांत जोगिंदर कांय वर्सां आयपीएलांत लेगीत खेळिल्लो.

जोगिंदर शर्माक हरयाणा राज्य सरकारान संवसारीक टी-20त उत्कृश्ट प्रदर्शन केल्ले खातीर 21 लाखांचें रोख इनाम दिल्लें. ते उपरांत हरयाणाच्या ह्या क्रिकेटराक हरयाणा पुलिसांत भरती जावपाचो निर्णय घेतलो. सध्या जोगिंदर हरयाणांत डीएसपी म्हणून कामाक आसा.

संवसारीक टी-20 सर्तीचे फायनल मॅचीची अखेरची ओव्हर घालपी जोगिंदर शर्मा फकत चार बॉलांनी देशाचो हिरो थारिल्लो. पूण, ते फायनली उपरांत जोगिंदराक एकूय आंतरराष्ट्रीय मॅच खेळपाक मेळूंक ना. पूण, ताणें देशांतर्गत क्रिकेट खेळप चालूच दवरलें.

जोगिंदरान 2017त निमाणी देशांतर्गत मॅच खेळिल्ली. पंजाबा आड हरयाणा वतीन विजय हजारे करंड मॅचींत खेळिल्लो. ते मॅचींत ताणें सात ओव्हरी घाल्ल्यो. ते उपरांत ताणें एकूय मॅच खेळूंक ना.