फावो ती न्हीद ना जाल्यार उच्च रक्तदाब

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तज्ञ दोतोरांनी केल्ल्या सर्वेक्षणांतल्यान नेमान न्हीद नाशिल्ल्या लोकांक सामान्य लोकां परस उच्च रक्तदाबाचो धोको चड आसता, अशें दिसून आयलां. जेन्ना आमची फावो ती न्हीद जायना तेन्ना आमचे कुडींत कोर्टिसोल नांवाचो हार्मोन तयार जाता. जाका लागून रगतदाब वाडटा. फावो ती न्हीद नाशिल्ल्यान रगतपेशींच्या कामात आडमेळीं येतात. जाका लागून तांची लवचीकता उणी जाता आनी आकुंचन जावपाची शक्यताय वाडटा. ताका लागून रगत प्रवाहांत आडखळ येता आनी पुराय कुडींत ऑक्सिजनाची पुरवण करपाखातीर काळजाक चड कश्ट करचे पडटात.

न्हिदेक प्राधान्य दिवचें

वखदां बगर उच्च रक्तदाब उणो जायना. सुस्त न्हिदेच्या वेळार आमची कुडी रगतपेशींतली आडखळ पयस करता आनी हार्मोनल समतोल दवरता. नेमान आनी फावो ती न्हीद घेतल्यार आमी उच्च रगतदाबाचो धोको उणो न्हय तर ताचे कडेन संबंदीत आशिल्लीं लक्षणां उणीं करूंक शकतात. हाचे खातीर कांय गजाली करप गरजेचें आसा.

न्हिदेचो वेळ थारावचो

न्हिदेचो वेळ थारावचो. ताचे आदीं सोशल मिडिया, टीव्ही, मोबायल वापरप टाळचें. पुस्तक वाचप, ध्यान करप वा खोल उस्वास घेवपाचे व्यायाम करप तशेंच गरम उदकान न्हावन घेवप हें निश्चीतपणान फायद्याचे थारतलें.

अर्द वर आदीं काम सोंपवचें

न्हिदेच्या पयलीं उण्यांत उणें 30 मिनटां आदीं सगळें काम सोंपोवचें आनी एकाग्रताय दवरपाचो यत्न करचो. तुमच्या न्हिदपाच्या रूमांतलीं लायट बंद करून न्हिदे खातीर शांत बरें वातावरण तयार करचें.

वातावरण थंड आसचें

कुडींतले वातावरण शांत आसतले हाची खात्री करुन घेयात. रस्त्यार लायटी वा आवाज अशा भायल्या घटकांक लागून तुमका न्हीद येना जाल्यार ब्लॅकआउट पडदे, इयरप्लग वा व्हाईट नॉयज मशीनाचो वापर करात. हाका लागून तकलेचेर ताण येवचो ना आनी न्हीदय पुराय जातली.

नेमान व्यायाम करप गरजेचें

नेमान व्यायाम केल्यार न्हिदेचो काळ आनी दर्जो दोनूय सुदारपाक मजत जाता. पूण न्हिदे पयलीं व्यायाम करप टाळचें. दिसाक उण्यांत उणें 30 मिनटां मध्यम तीव्रतेचो व्यायाम करपाचो यत्न करात. वेगान चलप, जॉगिंग वा जिमांत वचपाचो यत्न करात.