फांतोड मेरेन संगीत पार्ट्यो सुरूच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

न्यायालयाचो आदेशूय लायलो खुंटयाळ्याक; पुलिसांचीय आडनदर, थळाव्यांनी उक्तायली तिडक

पणजी: गोंयांत रातच्या 10 उपरांत उक्ते सुवातेर पार्ट्यो आयोजीत करून ध्वनी प्रदुशण करपाक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान पुरायपणान बंदी घाल्या. पूण दर्यादेग वाठारांतल्यो खूबशा पार्टी आयोजकांनी न्यायालयाचो हो आदेश खुंटयाळ्याक लायला. रातच्या 10 उपरांत कान फोडपी संगीत लावन पार्ट्यो सुरूच आशिल्ल्याचें चित्र दर्यादेग वाठारांतल्या खूबशा सुवातींनी स्पश्टपणान दिसून येता.

गोंयांत रातच्या 10 उपरांत उक्ते सुवातेर पार्ट्यो आयोजीत करून ध्वनीप्रदुशण करप्यांचेर खर कारवाय करपाचे स्पश्ट आदेश खंडपिठान राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ, उपविभागीय न्यायदंडाधिकारी आनी उपविभागीय पुलीस अधिकाऱ्यांक 30 नोव्हेंबर दिसा दिल्ले. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 14 डिसेंबर दिसा जातली. ते सुनावणे वेळार दोनूय जिल्ह्यांच्या पुलीस अधिक्षकांक कारवायेचो अहवालूय सादर करपाक सांगिल्लें. न्यायालयाच्या ह्या आदेशाक लागून दर्यादेग वाठारांत रातभर चलपी संगीत पार्ट्यांचेर आळो बसतलो अशें थंयच्या थळाव्यांक दिसतालें. पूण न्यायालयाचो आदेश खुंटयाळ्याक लावन आयोजकांनी पार्ट्यो सुरूच दवरल्यात. ते विशींच्यो कागाळी थळावे लोक पुलिसां कडेन करीत आसा. पूण पुलिसूय ताचे कडेन हेतुपुरस्सर आडनदर करीत आशिल्ल्याचें दिसून येता.

पर्यटन हंगामांत गोंयांतल्या दर्यादेग वाठारांनी रातभर पार्ट्यांचें आयोजन करतात. उक्ते सुवातेर पार्ट्यांनी कान फोडपी संगिताचो वापर जाता. ताका लागून ध्वनी प्रदुशण जावन ताचो फटको थळाव्या लोकांकूय सोंसचो पडटा. ताका लागून रातच्या 10 उपरांत अशे तरेच्या पार्ट्यांक परवानगी दिवची न्हय. परवानगी नासतनाय अशो पार्ट्यो आयोजीत करप्यांचेर खर कारवाय करची अशे निर्देश न्यायालयान चार दिसां पयलींच पुलिसांक दिल्ले. पूण न्यायालयाच्या आदेशा उपरांतूय दर्यादेग वाठारांतली परिस्थिती ‘जैसे थे’च आसा.

खूबशीं हॉटेलां, बार रातच्या वेळार अशो पार्ट्यो आयोजीत करतात. हाची म्हायती आसून लेगीत थळावे पुलीस ताचे कडेन आडनदर करतात. अशा पार्ट्यांक आळो घालपा खातीर पुलिसांक ध्वनी तपासणी यंत्रांय दिल्यांत. पूण ही यंत्रा स्वता कडेनूच दवरून पुलिसूय सुशेगाद बसून आसात. ताका लागून पार्टी आयोजीत करप्यांक कसलोच भंय उरिल्लो ना. ताचो परिणाम दर्यादेग वाठारांतल्या लोकांचेर जायत आसा, अशी प्रतिक्रिया थळाव्या लोकांनी उक्तायली.

पर्यटन मंत्र्यानूय उक्तायली निरशेवणी

दर्यादेग वाठारांतल्या पुलिसांचे निश्क्रियतेक लागुनूच न्यायालयाचो आदेश आसून लेगीत रातच्या 10 उपरांतूय उक्ते सुवातेर पार्ट्यांचें आयोजन जायत आशिल्ल्याचें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी लेगीत शुक्रारा मान्य केल्लें. पुलीस आपली जापसालदारकी योग्य पद्दतीन पार पडिनात. पूण पर्यटन खात्याक मात दोश दितात अशी खंतूय तांणी उक्तायिल्ली.

——————-

पार्ट्यांचे बुकींग लेगीत पयलींच

गोंयांत सद्या पर्यटन हंगाम आशिल्ल्यान देश-विदेशांतले लाखांनी पर्यटक गोंयांत दाखल जाल्यात. तातूंतल्या खूबशा पर्यटकांनी हॉटेलां सयत रातच्या पार्ट्यांचेंय पयलींच बुकींग केलां. अशे पर्यटक ल्हवू ल्हवू येत आशिल्ल्यान तांचे खातीर पार्ट्यो आयोजीत करप संबंदीत वेवस्थापनांक बंधनकारक जायत आसा. तातूंतल्यान न्यायालयाच्या आदेशाक पाळो दिवप जायना. पूण पुलिसांची भिरांत नाशिल्ल्यान तांचे कडल्यान रातभर पार्ट्यो चलयतात अशी म्हायती गोपां कडल्यान मेळ्ळी.

पार्ट्यां विशीं फाल्यां बसका: पांगम

रातच्या 10 उपरांत पार्ट्यो आडावपा विशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा संदर्भांत फाल्यां (सोमारा) मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत बसका घेवपाचे आसात अशी म्हायती अ‍ॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी ‘भांगरभूंय’ कडेन उलयतना दिली. गोंय पर्यटन राज्य आशिल्ल्यान दर वर्सा लाखांनी पर्यटक मजा करपा खातीर गोंयांत येत आसतात. खूबशे पर्यटक पार्ट्यां खातीर गोंयांत येतात. तातूंतच नामनेचो सनबर्न महोत्सवूय तोंडार आयला. अशे स्थितींत न्यायालयान रातच्या पार्ट्यांचेर निर्बंध घालपाचो आदेश दिला. ताचो सनबर्न महोत्सवाचेर परिणाम बी जातलो? अशें पांगम हांकां विचारलें तेन्ना फक्त सनबर्नूच न्हय जाल्यार हेर सुवाते वयल्या पार्ट्यांचेरूय ताचो परिणाम जातलो. ते विशीं चर्चा करून फुडलो निर्णय घेवपा खातीर फाल्यां बसका आपयल्या. तातूंत विस्तारान चर्चा करून मुखार कितें करप हें थारायतले अशें देविदास पांगम हांणी सांगलें.