फांतोडेर दर्शन दितात ‘आठूय’ गिरे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मान्सून गोंयांत पावतकच, दोन दिसां भीतर ताणें आपले रंग (हवामान बदल) दाखोवपाक सुरू केले. जसो पावसान मात्सो विसव घेवंनाका, थोड्या वाठारांनी वासपूस केले उपरांत कळ्ळें की, रातचें ताऱ्यांनी भरिल्लें मळब उदकांत धुवन काडिल्ले वरी चकचकीत दिसतालें. तेंच भशेन, हांगा-थंय पसरिल्लीं कुपां कुशीक सारलीं जाल्यार, फांतोडूय नितळ -निवळ अशींच जाणवताली.
योगायोगानच जांव, पूण हाचो फायदो असो जालो की, चुकून केन्ना तरी दोन दशकां पयलीं दिशिल्ले, सुर्यमाळेंतलें आठूय गिरे एकाच वेळार दिसूंक लागलें.
ह्या दिसांनी, फांतोडेर उदेंते कडेन, सुर्य उदेंवचें थोडो वेळ पयलीं पृथ्वी वांगडा, बुध, शुक्र, हर्शल, मंगळ, गुरू, वरूण आनी शनी, हे सगळे आमचें सुर्यमाळेंतले आठूय गिरे एकाच वांगडा दिश्टी पडटात. जरी हर्शल आनी वरूण हांकां पळोवपाक दुर्बिणीची गरज भासतली, पूण हेर सगळें गिरे उक्त्या दोळ्यांनीय दिसतले. पावसांतले हें खेरीत भाग्य जें आमकां लाभलां, तातूंत भुरग्यांक नवीन कितेंय शिकपाक मेळटलें ती वेगळी गजाल, पूण विज्ञान-खगोलशास्त्राची आवड आशिल्ल्यांनी हे घडणुकीचो आनंद मात मुजरत घेवचो.
अशें म्हणटात की, इत्सा शक्त घटमूट दवरतकच, कसलींय संकश्टां परतावपाचें सामर्थ्य तातूंत आसता, म्हण्टकच पावसाचें व्यत्यय येवपाचो कितलोय धोको आसलो तरीय, बारीक-बारीक खीण जोडून, एका रातींत घरां बसलेले कडेन पुराय गिरावळ सर करपाचो विक्रम हातूंत आरामांत साध्य करूं येता. परिस्थिती अनुकूल आसल्यार, ही घडणूक जुलय म्हयन्यांचे सुरवेक मेरेन पळोवपाक मेळटली. तशेंच जून म्हयन्यांचे अखेरेक, चंद्रूय गिरावळ वळखूपाक सांगात दितलो.

हे घडणुकीचेर आदारिल्लीं, लक्षांत घेवपा सारकीं खाशेलेंपणा
आयज- फाल्यांचें (१६- १७ जून) एक खास खाशेलेंपण म्हळ्यार, ह्या दिसा आमचो बुध (क्रमवारींतलो पयलो) गिरो, सुर्या पसून खूप पयस पावला असो जाणवतलो आनी फांतोडेरच्या मळबांत, कुपां नासलीं जाल्यार, सोंपेपणान झळकेक येतलो. खूब वर्सांनी असो योगायोग पयलेंच खेप आयला की, आमचे गिरावळींतलें सगळे गिरे, एकेच वटेन सरकल्यात. अशें घडप हें खूब दुर्मीळ. त्याच बरोबर, सुर्याक धरून हे खेपेक पयल्या पांच, उकत्या दोळ्यांनी दिसपी गिऱ्यांची क्रमवारीं लेगीत प्रत्यक्षांत आसा तशींच, एका फाटोफाट दुसरी अशी लागल्या (बुध, शुक्र, मंगळ, गुरू आनी शनी). एकाच रातींन, हे इतलें सगळें विक्रम करपाची जर इत्सा कोणाक जायना जाल्यारूच नवल. (फांतोडेर, अदमासान पाचांक सुमार, सारको माथ्या वयर दिसतलो तो “शनी” गिरो). पळोवपाची संद चुकोवं नाकात.