प्रभावी उलोवपाक बऱ्यो संवयीं गरजेच्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमाच्या वेळार भासाभास रचनात्मक, उत्पादक आसल्यार ती बरी मानतात. एका गटांत वेगवेगळें विचार करपी आसल्यार ती सगळ्या बाबतींत उपेगी आसता अशें संशोधनांतल्यान दिसून आयलां. खाशेलपणान जेन्ना सगळे आपलीं मतां सांगपाक तयार आसतात तेन्ना हें उपेगाचें थारता. प्रभावी उलोवपा खातीर बऱ्यो संवयी गरजेच्यो आसात, हें लक्षांत दवरात. हें करपाचे चार उपाय आसात.

 1. तुमी एका पंगडाचे वांगडी आसात हें विसरपाचें ना
  खंयचेय भासाभाशेची सुरवात एका विशिश्ट हेतून आनी पुराय जिज्ञासेन जावंक जाय. ते खातीर सुरवातेक आपले विचार हेतू नुसार सादर करचे पडटले, हें स्पश्ट करचें. सगल्यां मुखार सादर केल्ल्या विचारांक उद्देशा नुसार येवकार दितले हें स्पश्ट करचें. हे भासाभाशेंत सगळ्यांचो वांटो सारको आसतलो. सगलेच पंगडाचे वांगडी आसात, हें विसरचें न्हय.
 2. तुमच्या उद्देशा वयल्यान तुमचें लक्ष विचलीत जावंक जायना
  भासाभास सरळ वाटेन फुडें वचपाक जाय, हे उत्पादकताये खातीर गरजेचे आसा. कोण चड मोट्यान उलयता, कोण चड विचार करता वा कोण सारको आसा, कोण चुकता हाचेरुच भासाभासी मर्यादीत आसपाक जायना. तथ्य आनी अर्थवणी हांचो फरक समजून घेवपाची गरज आसा. गरजे भायर चर्चा दुसऱ्या मुद्द्याचेर पावल्या अशें दिसल्यार भासाभास थांबोवपाची आनी परतून सुरू करची.
 3. खाजगी गजाली करपाचें टाळचें
  तुमच्या मतांचेर आनी व्यक्तिमत्वाचेर आक्रमण जाल्यार खंयचीय भासाभास मोडटा अशें लोकांक दिसपाक लागता. अदमास आनी नकारात्मक प्रस्न मांडपी लोकां पासून पयस रावचें वा तांकां विचारचें, तुमकां अशें कित्याक दिसलें? वा तुमी ह्या निश्कर्शा मेरेन कशें पावलें? गटाक मुखार व्हरपा खातीर लोकांची तोखणाय करात.
 4. तोखणाय करात, बौद्धिक नमळायेक स्विकारात
  भासाभास रचनात्मक आनी उत्पादक करपा खातीर वांटेकरांनी बौद्धीक नदरेन नम्र आसप गरजेचे. हाचोच अर्थ, कोणाचेंय उलोवप खासगीत घेवचें न्हय. कोणा कडेन मतभेद आसल्यार ताचें आयकून घेवन ताचो आदर करचो. तुमका अशें दिसलें की तुमी चुकीचे आसात जाल्यार तें मान्य करचें. बऱ्या मतांची खोशेन तोखणाय करपाक जाय.