प्रदुशणाचो दोळ्यांचेर परिणाम जाता? जाल्यार…

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सध्याच्या हवामानांतल्या बदलाक लागून हवेचो दर्जोय नेटान इबाडपाक लागला. हाका लागून शिंयाळो येवपा वांगडाच कांय सुवातींनी प्रदुशणूय वाडत आसा. जशी जशी प्रदुशणाची पातळी वाडत वता तशे भलायके संबंदीत जायत्यो समस्या वाडतात. देखून स्वास घेवपाच्या त्रासा सयत दोळे जळप, खाज येवप आनी दोळे तांबडे जावप सारकिल्ले त्रास जातात. कांय जाणांच्या दोळ्यांतल्यान दुकां येतात. हाका लागून सध्याची हवा दोळ्यांक खूब हानीकारक जावपाक लागल्या. पूण, अशा समस्यां पसून पयस रावपा खातीर तुमी कांय घरगुती उपाय करू शकतात.

१) थंड उदकान दोळे धुवप

गिमाच्या दिसांनी दोळ्यांक खाज येवप आनी दोळे जळप हो एक सामान्य प्रस्न. हातूंतल्यान सुटका मेळोवपाक थंड उदकान दोळे धुवप हो एक खूब प्रभावी उपाय. हाका लागून दोळ्यांतली धुल्ल निवळ जाता. तशेंच दोळ्याक खाज येवप उणे जाता. ते खातीर दिसांतल्यान उण्यांत उणें दोन ते तीन फावटीं दोळे थंड उदकान धुवचे. हाका लागून दोळ्यांतली धुल्ल निवळ जातात आनी दोळ्यांची जळजळ जायना.

२) दिसभर मोबायल फोन आनी लॅपटॉप वापरचो न्हय

सध्याच्या काळांत भुरगीं पसून ते व्हडले मेरेन सगळेच आपलो दीस टीव्ही, लॅपटॉप आनी मोबायल स्क्रीन पळोवन सारतात. ताचो दोळ्यांचे भलायकेचेर सतत परिणाम जाता. हाचे वांगडाच प्रदुशणाक लागून ही समस्या इतली वाडटा की ताचो तुमच्या नदरेचेर परिणाम जावपाक लागता. तशेंच दोळ्यांत दुखता आनी सुज येता. तकली फोडपाक लागता. हें टाळपा खातीर दोळ्यांक शक्य तितलो विसव दिवचो.

३) दोळ्यांचेर बर्फाचो तुडको भोंवडोवचो

दोळ्यांत चड खाज आनी जळजळ जाता जाल्यार काळजी करची न्हय. कापसात वा कपड्यांत बर्फाचो कुडको घालून दोळ्यांक लावचो. अशें केल्यार दोळे थंड जातात आनी जळप आनी खाज येवप बंद जाता, तशेंच दोळ्यांक हलके दिसता.

४) बटाट वा तवश्याचीं कापां दोळ्यांचेर दवरप

प्रदुशणाक लागून दोळ्यांतल्यान घाण येवपा वांगडाच मोबायल स्क्रीनाचेर वरां वरां पळयल्यार जळजळ आनी दुखप जाता, जाका लागून सुज येता. हें आडावपा खातीर थंड उदकान दोळे धुवचे. हाचे उपरांत तवशें वा बटाट्याचीं पातळ कापां करून दोळ्यांचेर दवरप. हाका लागून कांय वेळ दोळ्यांक विसव मेळटा.

५) भायर वतना वक्ल वापरचें

दोळ्यांक प्रदुशणापसून राखण दिवपा खातीर वक्लाचो वापर करचो. ताका लागून हवेंतले बारीक कण, प्रदुशीत हवा थेट तुमच्या दोळ्यांत वचना. तशेंच प्रदुशणाक लागून दोळ्यांक जावपी त्रास उणे जातात.