प्रत्येक मनीस आपापले परीन संपूर्ण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रत्येक मनीस, गरीब- गिरेस्त, बारीक- मोटो वा आनी कसलोय, तो वेगळेंपण घेवन जल्माक आयला. तें वेगळेपण आमकां दिसूं वा नाका, मात आमी कोणालें उणेंपण काडचें न्हय.

आं ! तें मरे, तें बरी सडसडीत मिरसांग शी आसा. ‘तो? तो  नाका गो बाय!’, ‘सामको भीम’, ‘हय! तें बरें, सामके  जाय तश्शें आसा.’ हे शेरे, टाॅण्टांनी, देव जाणा कितल्या जाणांक स्वताचेर दुबाव घेवपाक लायल आसतलो. आपूण खंय तरी उणो पडटा, अशें तांकां कळून चुकला आसतलें. कोण एकलो घराब्याच्या वाडी प्रमाण वजन वाडयता, कोणाक खावपाक- जेवपाक आवडना घडये वा तांच्या घरचीं सगळीं बारीक प्रवृतीची आशिल्ल्यान तोय मनीस तसोच जाता. कांय जाण वजन वाडयतात, कांय जाण बारीक रावतात, मात सगळेंच घटमूट दिसपी वा लोकांचे नदरेन ‘सामके’ आसपी निरोगी आसताच अशें ना. तशेंच प्रत्येक ‘मोटें/ मोटो’ म्हूण हिणसायल्लो मनीस रोगी आसतलो अशें चिंतप हेंय पिशेंपणूच. दुसरे वटेन बारीक आशिल्लो मनीस कांयच करपाक पावना वा फुडाराक पावचोना अशें लेगीत कांय अतीशाणे चिंततात आनी तर्क लायतात.
‘बीएमआय इंडेक्स’ हें मनशाचे वजन आनी उंचाय तोलून तो/ ते ताचे उंचाये प्रमाण जाय तितलें वजन आपणायता काय आपणायना हें सांगता. एकुणिसाव्या शेंकड्याच्या सुरवातेक लॅम्बर्ट अॅडॉल्प जॅक क्वेटेलेट नावाच्या मनशान हाचो सोद लायल्लो. तो एक गणितज्ञ आनी ह्याच गणिताचो आदार घेवन ताणें तांच्या सरकाराक सामान्य लोकसंख्येच्या स्थूलतायेची मापां मेजपाची सोंपी पद्दत म्हूण तयार केल्ले हें सुत्र.
पूण, तुमका खबर आसा? 20 जानेवारी 2022 वर्सा, सुमार एक वर्स फाटीं पेन्सिल्वेनिया विद्यापिठाच्या, पेरेलमन स्कूल ऑपा मेडिसिनांतल्या संशोधकांनी ह्या ‘बीएमआय’ इंडेक्साचेर खोलायेन अभ्यास केला, काम केलां आनी तातूंत ताणी ‘बीएमआय’ हें कुडींतल्या चरबींचे अचूक माप करना, अशें स्पश्ट केलां. कुडींतले चरबीचें अचूक माप करतले जाल्यार तातूंत हाडांची घतनाय, एकंदर कुडीची रचना, लिंगभेद आनी हेर गजालींचो आसपाव आसप गरजेचें, अशें ते म्हणटात. मात, ह्या मुळाव्या गजालींचेर बीएमआय लक्ष दिना. तें फकत मनशांची उंचाय आनी ताचें वजन पळोवन, उरिल्ल्यो गजाली पुलावांतल्या लवंगां वरीं कडेक दवरता, खरें म्हणल्यार हेंच लवंग त्या पुलावाची रुच वाडोवपाचें काम करता.
जेन्ना आमी ‘जगात आनी जगपाक दियात’ म्हणटात तेन्ना असल्याच ह्या बारीक- सारीक गजालींचेर ताबो दवरपाक जाय. घरांत आमी सोफा- कदेलांचेर बसून विराट कोहलीन शेंकडो चुकयलो, थंय तो अमको काम करना, हें अशेंच जावपाक जाय आशिल्लें, हें अशें, तें तशें म्हणून वेळ व्हगडायतात, मात केन्ना केन्ना आमचीं उतरां दुसऱ्या मनशांच्या पायां सकयली जमीन ओडून घेता, हें आमकां समजना. त्या मनशाचो स्वताचेर आशिल्लो आत्मविश्वास आमी उणो करतात. प्रत्येकांक तांचे पिराये प्रमाण हजार आंट्यो कपलार आशिल्लेवरी जाता. शिकपी भुरग्यांक शिक्षणांचो ताण, रोजगार करतल्याक कामाचो, देश चलयतल्यांक फाल्यांचो. तातूंत काय वेळार आमी केल्लीं फकाणां तांच्या माथ्यार आशिल्ले वजे वाडयता.
जन्माक आयिल्लो दर एक मनीस आयज मोटो, फाल्या बारीक, परवा मध्यम आनी येरवा परतून मोटो जावं येता. 2021 वर्सा, भारताक तिसरे फावट ‘मिस युनिव्हर्स’ किताब भेटोवपी हरनाज कौर सांधू हाका कोण वळखना? 2021- 2022 वर्सांचे मजगतीं भलायकेच्या कांय कारणांक लागून ताचें वजन वाडलें. मात ते आतां मोटें जालां म्हूण तें कुरूप जालें काय? ना न्हय! ताचेर आयज लेगीत भारतीयांक विस्वास आसा, अभिमान आसा.
खंयच्या मनशाक केन्ना कितें जायत सांगू नज. ताका लागून आमी पुस्तकाचे आवरण पळोवन ताचो निवाडो करचो न्हय. प्रत्येक वेळार उरफाट्या दोंगरार रावन, दुसऱ्या दोंगराक चंद्र तेंकून आसा सो दिसता आनी थंय पावतकच, आमी ज्या दोंगरार आशिल्लीं तो थंय दिसता, पूण तो प्रत्यक्ष रूपात मळबांत चकचकता, हें आमी विसरतात.
प्रत्येक मनीस, गरीब- गिरेस्त, बारीक- मोटो वा आनी कसलोय, तो वेगळेंपण घेवन जल्माक आयला. तें वेगळेपण आमकां दिसूं वा नाका, मात आमी कोणालें उणेंपण काडचें न्हय. हें गरजेचें. कोण आयज बारीक फाल्यां मोटो जायत, कोण मोटो आसा तो बारीक जायत. मनीस हो बदलाचो घटक आनी तो बदलत रावतलो, ताका लागून ताका तसोच आपणावप. जशें रस्त्यार दोळे धांपून चलप नासता तसोच मनीस बारीक, मोटो न्हय, जाल्यार प्रत्येक मनीस आसा तसोच संपूर्ण आसता, हें घट मतींत दवरूंक जाय. सगले मनीस आपापले परीन पूर्ण आसतात. संपूर्ण!!

अॅड. सायली शा. कवठणकार
8411982774