पोस्टाची गुंतवणूक येवजण: वर्साक मेळटलें १ लाख ११ हजार व्याज

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुंबय, खबरां संस्था: पोस्ट ऑफिस येवजण देशाच्या गांव, शार, जिल्हो तशेंच हेर सुवातांचेर रावपी लोकां खातीर सहज उपलब्ध आसा. ह्यो येवजण्यो सरकार चलयता. जातूंत तांचे पयशे सुरक्षीत उरतात आनी तांकां बरो परतावो मेळटा.
निवृत्ती उपरांत थीर उत्पन्नाचो हुस्को आसल्यार पोस्ट ऑफिसाची बचत येवजण तुमकां फायद्याची थारपाक शकता. पोस्ट ऑफिस येवजणेंत गुंतवणूक करप म्हळ्यार सुरक्षीत गुंतवणुकेचो पर्याय. आकर्शक व्याज दर, बरो परतावो विंगड विंगड येवजण्यां वरवीं तुमकां मेळटा.
पोस्ट ऑफिसच्या येवजणेंत गुंतवणूक करून म्हयन्याक येणावळ मेळोवंक मेळटा. हें खातें तुमच्या जोडीदारा वांगडा म्हणल्यार घोव- बायल एकठांय करून उगडूं येता. म्हणल्यार दोगांयनी संयुक्त खातें उगडूंक शकता. टपाल खात्याचे हे येवजणेक ‘पोस्ट ऑफिस म्हयन्याळी उत्पन्न येवजण’ अशें म्हण्टात.
हे येवजणेंत तुमी रक्कम गुंतोवपाक शकतात आनी म्हयन्याक पयशे जोडूंक शकतात. तुमच्या जमा केल्ल्या पयशांचेर तुमकां व्याज मेळटलें. हे येवजणे खाला तुमी म्हयन्याक ९,२५० रुपया पेन्शन घेवंक शकतात. तुमी सिंगल इनव्हेस्टमेंट निवडल्यार तुमकां चडांत चड ९ लाख रुपया गुंतवणूक करूं येता. जोडप्यां वांगडा संयुक्त खातें उगडपाचें आसल्यार १५ लाख रुपया मेरेन गुंतवणूक करपाक मेळटा. सध्या हे सरकारी येवजणेंत ७.४ टक्क्यांच्या दरान व्याज दितात.
तुमी तुमचे बायले वांगडा संयुक्तपणान गुंतवणूक खातें उगडल्यार १५ लाख रुपया गुंतवणुकीचेर वर्सुकी १,११,००० रुपया व्याज मेळटलें. तुमकां म्हयन्याक ९,२५० रुपया पेन्शन मेळटलें. हे फकत तुमचे व्याजाचे पयशे आसतले. पोस्ट ऑफिसाचे येवजणेंत तुमची गुंतवणूक सुरक्षीत आसा. परिपक्वताये उपरांत तुमकां तुमचे पयशे परत मेळटले. तुमकां जाय जाल्यार तुमी प्लॅनाची रक्कम ५ वर्सां खातीर वाडोवंक शकतात. हें खातें तीग जाण एकठांय उगडूंक शकतात.
पोस्ट ऑफीस मासीक येवजण ५ वर्सांनी मॅच्युअर जाता. ही गुंतवणूक वेळा पयलीं बंद करूं येता. एका वर्सा उपरांत पयशे काडूं येतात. जर तुमी एक ते तीन वर्सां मजगतीं पयशे काडल्यार २ टक्के कपात करता. तीन वर्सांनी पयशे काडल्यार एक टक्के कपात करतात.