पोशिल्ल्या जनावरांचे मसुंडेक मेळना म्हूर्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खर्चाची एनजीओची तयारी, प्रस्ताव पणजी म्हापालिकेंत आडकला

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : पोशिल्लीं जनावरां आयज दरेका कुटुंबाचोच एक वांटो जाला. लोक तांची मनशा प्रमाण जतनाय घेतात. दुयेंत पडल्यार तांचेर उपचार करपाक राज्यांत कांय हॉस्पिटलां आसात, मात तांकां मरण आयल्यार निमणे संस्कार करपाक मसुंडी ना. खास करून शारांनी रावप्यांक ही समस्या सतयता. पणजे पालिकेन एक  ‘डॉग इन्सिनरेटर’ (सुणें, माजराक लासपाचें यंत्र) हाडचो, अशी मागणी प्राणीमोगींनी चार वर्सां पयलीं केल्ली. हो प्रस्ताव सध्या सरकारी फायलींत आडकून पडला. ताका लागून प्राणीमोगींक आनीक कांय म्हयने वाट पळोवची पडटली.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण, हो प्रस्ताव सध्या पणजी म्हापालिके कडेन प्रलंबीत आसा. चड शास्त्रीय पद्दत सोदून काडपा खातीर पालिकेन राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळाचें मत घेतलां. ताळगांव कोयर प्रकल्पाच्या जाग्यार ‘डॉग इन्सिनेरेटर’ची मागणी एका बिगर सरकारी संघटनेन केल्या. विशेश म्हणल्यार ह्या यंत्राचो सगलो खर्च उखलपाक ही एनजीओ तयार आसा. तांकां फकत सुवात जाय. ह्या उपकरणांत एका वेळार 3 सुण्यांचेर निमाणे संस्कार करूं येतात.

पॉव्स संघटनेची वावुरपी श्वेता सरदेसाय हांणी सांगलें,  राज्यांत सुणीं वा माजर पोसपी लोकांचो आंकडो वाडत आसा. तांकां आदले भशेन घरा भायर दवरिनात. तांकां कुटुंबांतल्या वांगड्यां वरी वागणूक दितात. देखून तांच्या पोशिल्ल्या जनावरांक मरण आयले उपरांत तांचेर योग्य रितीन निमाणे संस्कार करचे अशें धनयांक दिसता. कारण तांचे कडेन मनशाचे भावनीक संबंद जुळिल्ले आसतात. पूण राज्यांत पोशिल्ल्या जनावरांचेर निमाणे संस्कार करपा खातीर सुविधाच ना.

मसुंडी नाशिल्ल्यान धनयांक तांकां स्वताच्या घरा भोंवतणीं फोंड काडून पुरचें पडटा. फ्लॅटांत रावपी लोकांक तें शक्य ना. कांय कडेन अशा मेल्ल्या पोसिल्ल्या जनावरांक पंचायती वा नगरपालिका पुरतात. हाचे भायर दुयेंत आशिल्ल्या घरगुती वा हेडग्या जनावरांकय मरणा उपरांत लासचें पडटा. हे खातीर जनावरांचे मसुंडेची गरज आसा. दरेका म्हालांत तशी एक तरी मसुंडी आसप गरजेची.

इन्सिनेरेटर म्हणजे कितें?

इन्सिनेरेटर हे खास करून वैजकी कोयर नश्ट करपाक वापरतात. पूण सुणीं, माजरा, गोरवां, घोडे आनी हेर पोशिल्लीं जनावरां मरतकच तांकां नश्ट करपाकूय तांचो वापर जाता. तातूंत चेंबर आसतात, ताचें तापमान 850 ते 1000 अंश सेल्सियस मेरेन वचूं शकता. भितर दुसरो एक चेंबर आसता. तो भायर सरपी धुंवर नश्ट करता. ताका लागून ह्या यंत्राक लागून प्रदुशण जायना. तांचे मोल वापर आकारा प्रमाण  18 हजारां पसून 30 लाख रुपयां मेरेनूय आसता.


सुण्याक रस्त्यार रावपाचो अधिकार

नवी दिल्लीः कायद्या प्रमाण रस्त्या वयल्यान सुण्यांक मारप बेकायदेशीर आसा आनी तांकां रस्त्यार रावपाक कोणूच आडावंक शकना. कोणूय दत्तक घेय मेरेन ताका रस्त्यार रावपाचो अधिकार आसा. भारतांत 2001 वर्सा सावन सुण्यांक मारपाचेर बंदी घाल्ली. सर्वोच्च न्यायालयान 2008 वर्सा मुंबय उच्च न्यायालयाचो रस्ताद सुण्यांक मारपाचो निर्णय स्थगीत केल्लो.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 51 अ (जी) प्रमाण रानवटी जनावरांची राखण करप आनी सगळ्या जिवांची जतनाय घेवप हें भारतांतल्या दरेका नागरिकाची लागणूक. रस्त्या वयल्या सुण्यांक खावपाक दिवप कायदेशीर आसा. नागरिकांक आपल्या वाठारांतल्या रस्ताद सुण्यांक खावपाक दिवंक मेळटा, असो निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयान पोरूं दिल्लो. सर्वोच्च न्यायालयानय तो मान्य केला. मजगतीं, एका अहवाला प्रमाण देशांत 1 कोटी परस चड पोशिल्ले सुणे आसात, तर साडेतीन कोटीं वयर रस्ताद सुणें आसात. 2019 त सुण्यान घांस मारपाच्यो देड कोटी घडणुको घडिल्ल्यो, सगल्यांत चड उत्तर प्रदेशांत (27.52 लाख), उपरांत तमिळनाडू 20.7 लाख आनी महाराष्ट्रांत 15.75 लाख. सुणीं चाबपाचींय वेगवेगळीं कारणां आसात.


पणजे बऱ्या दर्जाचो ‘डॉग इन्सिनरेटर’ आसप गरजेचो. हे यंत्रणे खातीर आमकां निधी मेळूं येता. पूण, एक सुवात मेळची अशी आमची अपेक्षा आसा. हे खातीर सरकारी पांवड्यार आमचे यत्न चालू आसात.

  • डॉ. मुरुगन अप्पूपिल्लई, संचालक, मिशन रेबीज