पोरूं 3,011 अपघातांत 271 जाणांक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः पोरूं 2022 वर्सा गोंयांत ल्हान- व्हड अशे वट्ट  3,011 अपघात जालें आनी तातूंत 271 जाणांक आपलो जीव वोगडावचो पडलो. हातूंतले 92.89 टक्के अपघात वाहनचालकांच्या घाळपणाक आनी बेफिकीरपणाक  जाले अशें येरादारी पुलिसांच्या वर्सुकीं अहवालांत नमूद  केलां. सगल्यांत चड 258 अफघांत वेर्णा पुलीस स्टेशनाचे हद्दींत जाले आनी तातूंत 28 जाणांक मरण आयलें. कळंगुटे पुलीस स्टेशनाचे हद्दींत पोरूं अपघातांत 82.35 ट्के वाड जाल्या. हाका लागून दोनूय वाठार अपघात प्रवण विभाग थारल्यात अशें अहवालांत म्हणलां.
रस्त्या वयले अपघात तशेंच येरादारी नेमाचे प्रकाराक आळाबंद हाडपा खातीर पुलीस खात्यान येरादारी पहारेकरी (ट्रफिक सेंटिनल) येवजण सुरू केल्ली, मात लोकांनी विरोध केल्ल्यान ती बंद केल्ली. ही येवजण आतां नव्या स्वरुपांत सुरू करपाचो विचार सरकारान चलयला. इबाडल्ले रस्ते, रस्त्यांचे सदोश बांदकाम, वाहनां चलयतल्यांचें घाळपण, येरादारी नेमाचें उल्लंघन हाका लागून अपघात जातात. येरादारी नेमांचें उल्लंघन करतल्यांचेंर खर कारवाय करपाची सूचोवणी सध्या पुलीस आनी येरादारी खात्यान केल्या.
पुलिसांच्या वर्सुकी अहवाला प्रमाण सगल्यांत चड अपघात वेर्णा पुलीस स्टेशनाचे हद्दींत जाल्यार. ताच्या फाटल्यान फोडें (257), पणजी (236), पोरणे गोंय (211), पर्वरी (194), मायणा- कुडतरी (192), आगशी (141), म्हापशें (137) आनी हेर पुलीस स्टेशनाचे हद्दींत जाल्यात. फोडें वाठारांत 26, पोरणे गोंय वाठारांत 20, मायणा-कुडतरी वाठारांत 18, पेडणे आनी म्हापशें वाठारांत दरेकी 16, मडगांव वाठारांत 15, आगशी आनी कुंकळ्ळी वाठारांत दरेकी 13 जाणांक अपघाती मरण आयलें. सगल्यात चड अपघात दुचाकीं चलोवप्यांक जाल्यात. हें प्रमाण 42.11 टक्ेक आसा.