पेडणें तालुक्यांत, लायट मारता घात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेडणें मुखेल शार आनी पेडणें मतदारसंघांतल्या कोरगांवांत हालींच्या दिसांनी व्हड प्रमाणांत लायट वचपाचे प्रकार घडल्यात. कायम लायटीचो आपालिपा हांगा चालू आसता. उरिल्ल्या गांवांतय अशीच समस्या आसा. पेडणें आनी कोरगांव हे दर्यादेगेवेले वाठार. ओव्हर लोडिंगाक लागून हांगाचे वीजपुरवणेचेर परिणाम जाता. मांद्रे मतदारसंघांत हाचे परस चड समस्या आसात. हाचें मुखेल कारण म्हळ्यार चड भार आनी चड वीजवापर कमी पुरवण
.खंयच्या दिसा चड त्रास
हरमल, मांद्रे, मोरजी हे दर्यादेगेवेले वाठार. हांगा खूब पर्यटक आनी दर्यादेगेवेले वेवसायीक आशिल्ल्यान वीज पुरवण चड गरजेची. दर सप्तकांत शुक्रार, शेनवार आनी आयतारा व्हड प्रमाणांत पर्यटक हांगा भेट दितात. म्हणटकच वेवसायिकांक वीज पुरवण जायच. देखून ह्या तीन दिसांनी हेर गांवांनी ओव्हरलोडिंगाक लागून परत परत वीज बंद करतात. पेडणें सावन कोरगांव मेरेन, मागीर फुडें, हरमाल, पालयें ह्या गांवांतल्यान वीज लायनी वतात. दर्यादेगे वयल्या गांवांनी चड वीज जाय म्हणकच बाकीच्या गांवांनी लायट बंद दवरून ती पर्यटकांची गर्दी जाता, त्या गांवांनी दितात.
नवें वीज उपकेंद्र
मांद्रे मतदारसंघांत नव्या वीज उपकेंद्राचें बांदकाम सुरू आसा. फुडल्या कांय म्हयन्यांत तें पुराय जातकच पेडणें आनी मांद्रे मतदारसंघांत वीज वचपाची वा ओव्हरलोडिंगाची समस्या ना जातली, असो दावो वीज खात्यान केला.
पेडणे तालुक्याच्या ह्या दोनूय मतदारसंघांनी लायट वचपाची समस्या दिसानदीस वाडत आसा. हें मतींत दवरून हरमल आनी मांद्रे ह्या दोनूय गांवांचे शिमेचेर नवें वीज पुरवण उपकेंद्र उबारपाचें काम चालू आसा. जमनीपोंदा वीज केबल घालपाचेंय काम चालू आसा. ताका लागून लोकांक खूब त्रास सोंसचे पडटात हाची जाणविकाय आसा. आतां कांय म्हयन्यांनी काम पुराय जातलें आनी मागीर पेडणे आनी मांद्रे मतदारसंघांची वीज समस्या सुटावी जातली. ते मेरेन लोकांनी सहकार्य दिवचें, अशें आमदार जीत आरोलकार हांणी सांगलें.
मांद्रे आनी पेडणें मतदारसंघांत ओव्हरलोडिंगाक लागून फकत पेडणें आनी कोरगांव वाठारांनी वीज समस्या जाणवता. सकाळीं आनी सांजवेळा लायट ट्रीप करची पडटा. वीजमार्ग कोरगांव सावन पालयें, हरमल गांवां मेरेन वता देखून हांगाय वीज समस्या निर्माण जाल्या. उपकेंद्र जातकच समस्या सुट्टली, अशी म्हायती पेडणें वीज पुरवण अधिकारी सावंत हांणी दिली.
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण, वीज कामगारांचो आंकडो उणो आसा. नवी जोडणी, दुरुस्ती, सगळीं कामां तांकां करचीं पडटात. जंय समस्या आसा थंय कर्मचाऱ्यांक धांवून वचचें पडटा. जायत्या गांवांनी पोरणी वीज लायन आसा, पोरणे कंडक्टर, ट्रान्स्फाॅर्मर आसात. देखून ही समस्या निर्माण जाता. ओव्हरलोडिंग जावंक शकता. सद्या जायत्या सुवातींनी नवे वाहक लायल्यात. लायट वचपाचें मुख्य कारण ओव्हरलोडिंग.

नव्या उपकेंद्रांची गरज
गोंयाक आनीक वीज जाय. मोपा खातीर तर चडूच लागतली. मागीर सद्दां उठून लोडशेडिंग जातलें, अशें कांय नागरिकांनी सांगलें. सध्या कर्नाटकांतल्यान वीज हाडपाचें काम चल्लां. ताका गती मेळपाक जाय. गोंयांतली यंत्रणां पोरणीं आसा. ती बदलपाची गरज आसा. नवीं उपकेंद्रां जाय. तशेंच खाची कोनशांनी लायट व्हरपाक सरयांचें जाळें जाय. आतां केबला वरवीं लायट जमनी पोंदच्यान व्हरपाचें काम चालू जालां. सध्याची वीज यंत्रणां पोरणीं जाल्या. ती एक दीस ठप्प जायत जाल्यार गोंयांक दोन दीस काळखांत रावचें पडपाची भिरांत आसा. दोन वर्सां पयलीं मे म्हयन्यांत तौकते वादळ आयिल्लें तेन्ना कितें जालें तें सगल्यांक खबर आसा. तेन्ना गांवांगांवांनी वीज यंत्रणा सुसज्ज आसप, ही काळाची गरज, अशें एका अभियंत्यान सांगलें.

मकबूल माळगीमनी
84128 77710