पुर्तुगेज काळांतल्या दस्तावेजांचें संशोधन करप्यांक एक लाख रुपया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरकारा कडल्यान अभिलेखीय नोंदी, भाशांतर अर्थीक मजत येवजण अधिसुचीत

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : पुर्तुगेज काळांतल्या दस्तावेजांचें संशोधन करप्यांक उर्बा दिवपाक राज्य सरकारान अभिलेखीय नोंदी आनी भाशांतर अर्थीक मजत येवजण चालीक लायल्या. येवजणे खाला अशें संशोधन करप्यांक एक लाख रुपयांची अर्थीक मजत
दितले. पुरातत्व खात्याचे
संचालक दीपक बांदेकार
हांणी हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या.
गोंयांत उपलब्ध आशिल्ल्या पुर्तुगेज काळांतल्या दस्तावेजांचो आदार घेवन जायते विद्यार्थी पीएचडी मेळयतात. कांय जाण तांचो अभ्यास करतात. पूण तांचे दस्तावेज दवरिनात. तांकां हाचे मुखार पुर्तुगेज काळांतलो इतिहास, समाजशास्र, मानववंशशास्त्र, राजकारण, प्रशासन हांचो अभ्यास करून ताचेर संशोधन करचें आनी ताचे इंग्लिशींतल्यान पुस्तक प्रकाशीत करचे, ह्या हेतानूच अभिलेखीय नोंदी आनी भाशांतर अर्थीक मजत येवजण सरकारान चालीक लायल्या. येवजणे खाला संशोधन करून पुस्तकां तयार करपी संशोधकाक पुस्तक निर्मणी आनी मानधन अशा स्वरूपांत एक लाख रुपया दितले. ही येवजण 31 मार्च 2024 मेरेन कार्यान्वीत करतले, अशें बांदेकार हांणी अधिसुचोवणेंत नमूद केलां.
येवजणे खाला खात्या कडल्यान बेगिनूच अर्ज मागयतले. तशेंच अर्थीक मजत निश्चीत करपाक पुरातत्व संचालकांच्या अध्यक्षते खाला समितीची स्थापणूक करतले. संशोधकांक संशोधन करून तयार केल्लीं पुस्तकां समिती मुखार सादर करचीं पडटलीं. तांचो अभ्यास करून समिती अर्थीक मजत दिवपा विशीं निर्णय घेतली, अशेंय अधिसुचोवणेंत नमूद केलां.
मजगतीं, सुमार साडेचारशें वर्सां गोंयचेर राज्य केल्ल्या पुर्तुगेजांचो इतिहास नव्या पिळगे मेरेन पावोवपाच्या हेतान राज्य सरकारान विवीध मार्गांनी यत्न सुरू केल्यात. राज्यांतले कांय विद्यार्थी हे विशीं संशोधन करतात. पूण ते पुस्तक रुपान लोकां मुखार हाडिनात. कांय जाणांक संशोधनाची इत्सा आसता. पूण अर्थीक कारणांक लागून
ते शक्य जायना. तांकां हे
येवजणेक लागून अर्थीक नदरेन उर्बा मेळटली.
तशेंच तांणी तयार केल्ल्या पुस्तकांचो देश-विदेशांतल्या संशोधकांक उपेग जावपा सयत गोंयांतले फुडले पिळगे खातीर ही पुस्तकां म्हत्वाचीं थारतलीं. ताका लागून खात्यान ही येवजण सुरू केल्या, अशी म्हायती खात्यांतल्या एका ज्येश्ठ अधिकाऱ्यान दिली.