पावसांत रस्तो रुंदीकरण मार्गाक लागता, पूण….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राजधानी पणजी नवनिर्मणे कडेन वतना शारांतले रस्ते रुंद करपाक आरंभ जाला. शारांत जावपी गाड्यो, ट्रक, टँकर, स्कुटरी, मोटरसायकलींची गर्दी कमी करप हो स्मार्ट सिटीच्या अजेंडार आशिल्लो दुसरो विषय. रात दीस पावस पडटकच पणजेच न्हय जाल्यार राज्यांतल्या रस्ते, म्हामार्गाचेर फोंडकुलां पडिल्लीं आसतात, तातूंत तशेंच पुलांचेरय उदक साचून उरता. पावसांत आडमेळीं आसतातच ते पासत नगरपालिका, जिल्होधिकारी पावंड्यार मजत करपी पंगड आसात? पंगडांत शारांतले वाॅर्ड, वाॅर्डातले वाठार जाणा आशिल्ले कामगार आसात?
विधानसभा वेंचणुके आदीं वावर सुरू जावन पुराय जाल्लो कला अकादमी लागसाल्लो कांपाल नरिमन पाॅयंटार खंय उदक वयर येता? ल्हारांचो नाच खंयच्यान बरो दिसता? नुस्तेमारी जाता व्हय? पणजेच्या नगरसेवकांनी आपआपल्या वाॅर्डात भोंवता आसतना नागरिकांच्यो अडचणी समजून घेवन त्यो इ मेला वेल्यान महापौरां कडेन पावयल्यार प्रश्न सुटावे जावपाची शक्यताय आसा.
कांपालार परेड मैदाना भायर रस्तो रुंद करपाक सुरवात जाल्या, झाडांय सांबाळ्ळ्यांत. कांपालार नवनिर्मणेच्या वावरा वांगडाच शारांत दिवजां सर्कल ते पणजे बसस्टँडा कडल्या वाठारांतय कामकाज जाल्लें, पूण थंय अंदूंय पयल्याच पावसांत उदक भरता अशोय कागाळ्यो येतात. कंत्राटदार वेगळेवेगळे आशिल्ल्यान वा कामकाजाचेर नदर दवरपी नाशिल्ल्यान उदक साठून उरता? चवकशी कोण करतलो? गोंय पोलिस हेडक्वाटर्सा कडेन उदक भरतालें, मुख्यालया कडल्यो आनी पणजेंतल्या हेर वाॅर्डातल्यो मुखेल पासयो सारक्यो करपा पासत १२५ कोटी रुपयांची तजवीज जाल्ली, पयशे हेर कडेन वापरलेय आसत पूण पासयांचे कितें? पासय ना जाल्यार रस्ते आसाच, पूण पणजे मुखेल रस्त्यांनी भोंवपय आदलेवरीं शक्य ना, देसांतल्या व्हडा शारां वटेन पणजी वता व्हय? वेपार, वेव्हार वाडला व्हय? तातूंतल्यान पणजे येवपी, वचपी आसतलेच, तांकां कोण आडायतलो?
स्मार्ट सिटीची येवजण करतनाच शाळां कडली येरादारी कमी करपा खातीर बांबोळे शिक्षण प्रकल्पांत म्हाविद्यालयां, शाळा, विद्यालयां गेलीं, पूण पणजेय एक- दोन सरकारी शाळाय आसतल्योच, तांची जतनाय घेवपाक सरकारा कडेन मनीसबळ आसा व्हय? बांबोळेय येरादारी वाडिल्ल्यान पालकांची सर्कस जाता, प्राथमिक शिक्षण पणजेंतल्या शाळांच्या बिल्डिंगांनी कित्याक जावचें न्हय? बांबोळे वाठार कोणाचो? पणजेचो? सांत आंद्रेचो? सांताक्रूजचो? ग्रेटर पणजेचे कितें जालां? ग्रेटर पणजे पीडीएचो अध्यक्ष कोण?
कोविड परतून येता, सादूर रावपाक जायच, पूण मास्क घालनात जाल्यार ख्यास्त करपी यंत्रणा आसा? ख्यास्तय कोणे करप हें केंद्रीय गृह मंत्रालय स्पष्ट करीत व्हय? ज्येष्ठ नागरिकांनी कोविडाचो बुस्टर डोस घेवचो म्हणून उलो मारला, पूण जाय तितले दोतोर आसात ? पणजे नागरी आरोग्य केंद्राची पोर्तुगिजां तें पावेली बिल्डिंग तशेंच भोंवतणच्या वाठाराची आमदारांनी म्हळ्ळ्यारच कोयर वेवस्थापन मंत्र्यांनी पळोवणी करून बेगोबेग निर्णय घेवचोच. बिल्डिंगेच्या खांब्याक, बिल्डिंगेक वेंरो गेल्यात. शारांतल्यो कांय बिल्डिंगो, बिल्डिंगांचे खांबे कोसमेल्यात ते स्मार्ट जावपाचे अवस्थेंतय ना अशे वेळार शारांतल्या नागरिकांनी उत्पल पर्रीकार, वाल्मिकी नायक हांचे लागीं संपर्क करप? आदले महापौर विठ्ठल चोपडेकार, शुभम चोडणकार, लता पारेख कामाक फाटीं रावचे नात, पूण कांपाला वेल्या नागरिकांचे कितें? वाॅर्ड एका कडेन नगरसेवकाचो राबितो पयस अशीय पणजेतल्या वाॅर्डांची परिस्थिती नासतली अशें न्हय. महापौरांनी इ मेल वेवस्था केल्याच, जाप मेळटली अशें ना, पूण वावर मात्सो तरी जाता. पावसांत हाॅटलायन वीज, उदक, नगरपालिकां कडेन आसची, पोलिसांतय ती आसतलीच, पूण कामकाजाक नेट जायच. डाॅ. गोविंद कामत हांच्या सारक्या जागृत नागरिकांनी मळ्यांत भरपी उदकाचो विलो रोखडो जावचो म्हणून कामांय केल्यात, कोणेय तांची दखल घेवंक जायच अशें न्हय, पूण पणजेंतच न्हय जाल्यार गोंयांतय समाज वावुरपी आसात, नगरपालिका पावंड्यार तांची याद दवरपाची गरज आसा.
नागरिकांची जापसालकी आसाच, वाचपीय आसतलेच, सांगात पळोवया खंय कितें जाता तें? म्हायती दितले ती अचूक आसतलीच अशे ना, पूण मेळिल्ल्या म्हायतीच्या आदारान सोद घेवपाक जाय. पणजे मार्केटांत, जार्दिनानीय वचात, मास्क घालात, दो गज दूरीय दवरात. जस्ट इमेजिन व्हाया पणजी गोंय काल, आयज, फाल्यां.

सुहासिनी प्रभुगांवकार
9881099260