पावसांत आंबोली घांटाक भेट दिवप्यां खातीर नवे नेम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आंबोली, प्रतिनिधी : आंबोली घसघसो आनी घांट वाठारांत आशिल्ले जैवविविधतेची राखण आनी जतनाय करप तशेंच बेशिस्त पर्यटनाक आळाबंद हाडपाच्या हेतान रानां विभागान आंबोली घांट आनी घसघसो वाठारांत कोयर करप, माकडांक खावपाक घालप, सिगार ओडप, सोरो पियेवप अशा सैम आनी पर्यटनाक धोको निर्माण करपी गजालींक दंड दिवपाचो निर्णय घेतला. जातूंत कोयर करप्याक एक हजार रुपया दंड, रानवटी जनावरां, माकडांक खावपाक घालप, तांचीं फकांडां करप्यांक एक हजार रुपया दंड, सोरो पियेवप, सोरो वांगडा हाडप हाका एक हजार रुपया दंड, सिगरेट ओडप्यांक पांचशें रुपया दंड घालतले.
मजगतीं, फाटले दोन दीस १६ आनी १७ जुनाक १३ जाणांचेर कारवाय जाली. हाचे वरवीं ११,५०० रुपयांचो महसूल शासनाचे तिजोरेंत जमा जालो. हातूंत कोयर उडोवपी दोग जाण, सिगारेट ओडपी तीग, सोरो पियेवपी दोग, माकडांक खावपाक घालपी स जाणांचेर कारवाय जाली.

https://www.facebook.com/bhaangarbhui/videos/993426969451308

सावंतवाडी उपवनसंरक्षक नवकिशोर रेड्डी हांणी सगळ्या पर्यटकांक उलो मारतना सांगलें की, आंबोली घांटा वयलो सैम आनी जैवविविधताय तिगोवपा खातीर वयर दिल्लीं कृत्यां जर कोण करतात जाल्यार थंय हाजीर आशिल्ल्या रान अधिकारी/ कर्मचारी हांका येवन कळोवचें. आंबोली घांटाची जतनाय आनी संरक्षण करपा कडेन तुमी तुमचें मोलादीक योगदान दिवचें.