पाड्डें पूल अजून उदका पोंदा

केपेंच्या दत्त मंदीर सभाघरा मेरेन पाविल्लें हुंवाराचें उदक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गुडो- अवडें वचपी रस्त्यार उदक; गांवाचो संपर्क तुटलो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

केपें: कुशावती न्हंयेच्या उदकाची पातळी देंवूंक नाशिल्ल्यान पाड्डें पूल दोन दीस जाले तरी अजून लेगीत उदका पोंदाच आसा. गुडो- अवडें गांवांत वचपी दोनूय रस्त्यांचेर उदक भरिल्ल्यान गांवाचो संपर्क तुटला. मडगांव- केपें ह्या मुख्य मार्गा वयली येरादारी चांदर मार्गान चालू आशिल्ली.

गोंयांत फाटल्या कांय दिसां सावन घसघश्यांनी पावस पडटा. कुशावती न्हंयेक हुंवार येवप, पाड्डें पूल उदका पोंदा वचप, मडगांव- केपें मुख्य रस्त्यार उदक भरप ह्यो गजाली नव्यो न्हय, पूण अंदूं पयलेच खेपे भितरले रस्त्यार लेगीत उदक भरलां.

कुशावती न्हंयेचो उगम जावन ती सुकळर्णे वाठारांतल्यान रिवण, केपें, पाड्डें असो प्रवास करून मुखार वता. अंदूं कुशावती न्हंयेक हुंवार आयिल्ल्यान हे न्हंयेदेगेर आशिल्ल्या गांवांक हुंवाराचो व्हड प्रमाणांत मार बसलो. रिवणाच्या शिवसरे गांवाक जोडपी कुशावती न्हंयेर आशिल्लो पूल अंदूं पयलेच खेपे उदका पोंदा गेलो.

गुडो अवडेच्या श्री शांतादुर्गा चांमुडेश्वरी देवळा कडेन गांवांत वचपाक दोन रस्ते आसात. पूण ते उदका पोंदा गेल्ल्यान दोन दीस गांवा कडलो संपर्क तुटला. ह्या गांवांत 40 परस अदीक घरां आसात.

पाड्ड्यां चर्ची कडेन सगळ्यांत उदक भरिल्लें. थंयचो बाजार वाठार आनी कांय जाणांच्या घरांत उदक घुशिल्लें. ही स्थिती सोमारा लेगीत तशीच आशिल्ली. थंयच्या चडश्या वाठारांत, शेतां- बागायतींनी हुंवाराचें उदक सांचून उरिल्लें.

गुडी पाड्डेंच्यान गाडयो आडोवन त्यो चांदर मार्गान घुंवडायताले. जाल्यार केप्यां लेलगीत पुलीस उबे रावून येरादारी आमोणें आनी तिळामळ मार्गान घुंवडायताले. अंदूंच्या मोसमांत फक्त पाड्डेंच न्हय जाल्यार सोमारा दनपारां केपें दत्त मंदिराच्या सभाघरांत हुंवाराचें उदक घुशिल्लें. मात शिरवयचो जांबावली रस्तो, देवूळमळ, गांवकारवाडो- केपें अश्या भितरल्या साबार रस्त्यांचेर आयतारा उदक सांचून उरिल्लें. पूण उदक मातशें देंवले उपरांत त्या मार्गा वयल्यान येरादारी सुरू जाली.