पाकिस्तानाचे अर्थवेवस्थेंत गाढवाचें योगदान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पाकिस्तानाची अर्थवेवस्था सामकी तळाक पावल्या. सगलोच घुस्पागोंदळ जाला. पाकिस्तानाची अर्थवेवस्था व्हड प्रमाणांत देंविल्ल्यान चलनवाड मळबाक तेंकल्या. गरजेच्यो वस्तू खरेदी करप लेगीत सामान्य नागरिकांच्या हाता भायर गेलां. ह्या संकश्टांतल्यान लोकांक भायर काडपाक पाकिस्तान सरकार अपेशी थारता. देशांतल्या लोकांक अन्न सुरक्षा दिवन तांकां गरिबींतल्यान भायर काडपाक तें अपेशी थारता, जाल्यार तेवटेन पाकिस्तानांतले गाढव देशाची अर्थवेवस्था परतून जिती करून लोकांक रोजगार दिवंक लागलां. तांकां गरिबींतल्यान भायर काडपाक लागलां. हें विचित्र दिसूं येता, पूण सामकें खरें.
कोरोना काळांत पाकिस्तानांतय लाखांनी लोकांची नोकरी गेली. आयज पाकिस्तानाच्या गांवगिऱ्या वाठारांतलो पशुपालन हो सगळ्यांत व्हडलो वेवसाय. पाकिस्तानांतली एक कोटी कुटुंबां गोरवां, बोकड्यो, मेंढरां, गाडवां पोसतात. ह्या वेवसायांतल्यान ह्या कुटुंबाक मेळपी वट्ट येणावळींतली 40 ते 50 टक्के. विशेश म्हणल्यार ह्या कुटुंबांक चडशी येणावळ गाडवांतल्यान मेळटा. पाकिस्तानांतलीं चडशीं सगळीं गांवगिरी कुटुंबां गाढव दवरतात. कारण गाढव हें तांकां उत्पन्नाचें मुखेल साधन. गाढव हो सामको कश्टाळू प्राणी. आळस ताका खबर ना. कांयच काम ना जाल्यार तो उकिरड्यांचेर कितें मेळटा काय म्हूण सोदीत भोंवता. पूण सुशेगाद बसना.
पाकिस्तानांतल्यान येवपी गाढवांक चीनांत खूब मागणी आसा. पाकिस्तानांतल्यान चीनांत गाढवांची व्हड प्रमाणांत निर्गत जाता. चीनी लोकांक गाढवाचें मांस खावपाक खूब आवडटा. गाढवाच्या दुदाचीय मागणी चड आसा. ते गाढवाची कात खूब प्रमाणांत वापरतात. चीन गाढवाच्या कातींतल्यान जिलेटीन काडून तातूंतल्यान मोलादीक वखदां तयार करता. एका गाढवाचे कातींतल्यान पाकिस्तानाक 18 ते 20 हजार रुपया मेळटा. गाढवांतल्यान मेळपी व्हड उत्पन्नाक लागून आतां पाकिस्तानांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी लोक व्हड प्रमाणांत गाढव पाळपाक लागल्यात. देखून गाढव निर्यात केले उपरांत लेगीत पाकिस्तानांत गाढवांचो आंकडो वाडत आसा. पाकिस्तानांत 2019- 20 वर्सा गाढवांचो आंकडो 55 लाख आशिल्लो आनी 2020-21 वर्सा तो 56 लाख जालो. विशेश म्हणल्यार गाय, बैल, बोकडी, मेंढी, घोडो, उंट हांचे बरोबरीन गाढवांचो आंकडो लक्षणीय आसा. पाकिस्तानांत 4.37 कोटी म्हशी, 4.37 कोटी बोकड्यो, 11 लाख उंट आनी 2 लाख खेचर आसात.
चीनांत उद्देगिकीकरण जाले उपरांत गाढव पाळपाचो वेवसाय फाटीं पडलो. ताका लागून तांकां आयात करची पडटा. ब्राझिलांतल्यान कांय लोक लिपचोरयां गाढव चीनांत धाडटात. 2007 त ब्राझिलांत गाढवाची संख्या 30 टक्के देंवली. तेन्नाच्यान तस्करी सुरू जाली. मात पाकिस्तानांत गाढवाची प्रजा वाडत आसा. गाढवाचें दूद लिटरा फाटल्यान पांच ते सात हजार रुपयांक खपता. म्हणल्यार दिसाक 10 लीटर दूद खपत जाल्यार 50 हजार जाले. अर्थांत पाकिस्तानांत ताचें मोल कमी आसतलें. ह्या दुदांत प्रोटीन आनी चरबीचें प्रमाण कमी आसता. पूण लॅक्टाॅस चड. ताचो वापर सौंदर्य प्रसाधनां आनी वखदांनी जाता.
पाकिस्तानाची अर्थवेवस्था सुदारपाक हे गाढव आदार दितात. लोकांनी सामको फालतू, ढ म्हणिल्लो हो प्राणी चक्क
अर्थवेवस्था सुदारपाक मजत करता म्हणल्यार अजापूच.

श्याम ठाणेदार
9922546295