पांच वर्सांत 116 खून, 123 खटले प्रलंबीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेंत लेखी जापेंत म्हायती

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः गोंयांत फाटल्या पांच वर्सांत 116 खून जाल्यात. तातूंतल्या 6 खून प्रकरणांतल्या आरोपींक ख्यास्त जाल्या, जाल्यार पुरावे नाशिल्ल्या पांच आरोपींक सोडल्यात. ते भायर तीन बायलांचेर लिंगीक अत्याचार करून खून केल्यात. जाल्यार न्यायालयांत 123 खटले प्रलंबीत आसात, अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेंत लेखी जापेंत दिल्या.

विरोधी पक्ष फुडारी तशेंच कुंकळ्ळीचे आमदार युरी आलेमांव हांणी हे विशीं विधानसभेंत तारांकीत लेखी प्रस्न दाखल केल्लो. हाका जाप दितना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी वयली म्हायती दिली.

लेखी जापेंत दिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांत 2018त 29, 2019त 33, 2020त 34, 2021त 26 जाल्यार 2022त 44 मेळून 166 खून जाल्यात. तातूंत तीन बायलांचेर लिंगीक अत्याचार करून खून केल्यात. ते भायर ल्हान पिरायेच्या 6 भुरग्यांचे खून केल्यात. तातूंत एका चलयेच्या अर्भकाच्या खुनाचो आस्पाव आसा. तशेंच एका 14 म्हयन्याचे चलयेचो खून करून आवयन आत्महत्त्या करपाचो यत्न केला. 5 म्हयन्याचे चलयेचो खून खेला तशेंच 5 वर्सां पिरायेच्या दोन चल्यांच्या खून प्रकरणांत गुन्यावाची नोंद आसा. 17 वर्सां पिरायेचे एके चलयेचें अपहरण करून खून केला.

राज्यांत वयल्या काळांत तीन खून प्रकरणांतल्या दुबाविता मदीं उणे पिरायेच्या दुबावितांचो आस्पाव आशिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. तांकां मेरशेच्या अपना घरांत धाडल्यात आनी तांचे आड जुविनल जस्टीस कायद्या खाला कारवाय सुरू केल्या.

राज्यांत 166 खून प्रकरणांतल्या स प्रकरणांतल्या आरोपींक न्यायालयान ख्यास्त फर्मायल्या. जाल्यार पांच खून प्रकरणांतल्या दुबावितांक पुरावो नाशिल्ल्यान निर्दोश सोडल्यात. ते भायर स प्रकरणांतल्या दुबावितांक मरण आयिल्ल्यान न्यायालयान खटलो बंद केला. तशेंच एका खून प्रकरणांतल्या दुबाविताक आरोपांतल्यान मुक्त केल्ल्याची म्हायती लेखी जापेंत दिल्या. पुलिशे कडेन 19 खून प्रकरणाची चवकशी प्रलंबीत आसा. स प्रकरणांत पुलिसांनी न्यायालयांत अंतीम अहवाल सादर केला. जाल्यार 123 खुनाचे खटले न्यायालयांत प्रलंबीत आशिल्ल्याची म्हायती लेखी जापेंत दिल्या.