पर्यावरणआमची लागणूक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयज पर्यावरण दीस. प्रत्येकान पर्यावरण सांबाळपाक जाय. नाजाल्यार ताचो वायट परिणाम आमच्या सैमाचेर, जिवावळीचेर जातलो आनी पर्यायान आमचे. आमी हें विसरूंक फावना.

पर्यावरण उतर उच्चारतकच शेकानशेक पातळिल्लीं पाचवींचार शेतां- भाटां, दोंगोर, कुळागरां, तळयो, न्हंयो, दर्या, खळखळीत व्हांवते झरे, मळबांत उडपी सुकणीं, फुलार बसपी पाखे, झाडांचेर तुरूतुरू धावपी चानयो हे सुंदर चित्र दोळ्यां मुखार उबें जाता. पर्यावरणाचें हे चित्र ताचो अलंकार म्हणल्यार जाता. भूंय, उदक, वाय आनी सुर्यप्रकाश हे लेगीत पर्यावरणाचे म्हत्वाचे घटक जावन आसात. ह्या सगळ्यां मदीं मनीसकुळ तशीच हेर जीवावळ एका घराब्यांत रावता. हो घराबो हालींच्या वर्सांनी खरेंच सुखरुप आसा व्हय ? हालीं पाचव्या सपनांचो गाव कमी आनी काँक्रिट रानांचें चित्र चड रंगपाक लागलां.
पर्यावरण म्हळ्यार आमचें सरभोंवतणचे वातावरण. तातून जावपी सगळ्यो घडामोडी आनी आमी सगळीं एकमेकांक संलग्न आसात, एकमेकांक निंबून आशिल्ली साखळी म्हळ्यार जाता. वायट जांव बरें आमचे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंद एकमेकां कडेन येताच. पर्यावरण हें एक भुगोलक्षेत्र तयार करता. जातूंत आमी मनश्यां, जनावरां, वनस्पत आनी हेर सजीव निर्जीवांचो ताळमेळ आसता.
धर्तरेर पर्यायवरणाक लागूनच जीवसृष्टी अस्तित्वांत आसा आनी ती आमचे तशेच हेर जीवावळींचें पालनपोषण करपाक आपलो पालव दिता. धरतरेर निरोगी जीवन जगपाक पर्यावरणाचो वाटो मोलाचो आसा. पुण आयज -कालच्या मानवनिर्मीत तंत्रयुगात आमच्या पर्यावरणाक वाळटी लागपाचो वेळ आयला. तंत्रिक प्रगती अशी जायत चल्ल्या की शेतां-भाटानीं पिकपी पिकावळीन रसायनांचो वापर करून वेळा पयलीं तें पिकोवन बाजारांत हाडटात, झटपट पयसो जोडपाक आनी आमी नकळत तें विख पोटांत पचयत दुयेंसांक आपोवणें दितात. असल्या विखाच्या पचनान आमचे आरोग्य आनी धरतरेची सुपीकताय वगडावन बसतात.
झाडां – पेडां जीं आमकां प्राणवाय दितात. हवेंतलो कार्बनडायआॅक्साइड ओडून हवा नितळ करतात तांचो सुवार्था खातीर आमी नाश करतात. न्हंयो, दर्यांनी कोयर उडयिल्ल्यान सगळ्याक वाडटें प्रदुशण, इतल्यार हें थांबना तर फॅक्टरींतलो सोडिल्लो धुंवर जो नाका – तोंडांनी पचयत नव्या – नव्या दुयेतांक आमंत्रण दितात. तशीच ह्या सृश्टीतली हेर जीवावळ. दर्यांतली नुस्तीं, वनस्पत जी सद्द्या घुसमटत जीव सोडपाक लागल्या हाचे कारण म्हळ्यार कोयर, पाॅलिथीन आनी हेर रसायनां दर्याच्या उदकांत मिसळून तांचो जीव वचपाक लागला. पाॅलिथीनाचो वापर तर सामकोच भिरांकुळ हें आमका सगळ्यांक बेस बरें खबर आसा. पॉलिथीनाच्यो पोतयो सतत वापरुन वाऱ्यार सोडटात. पॉलिथीनाच्यो पोतयो मातयेंत एकजीव जायनात. वाऱ्यार त्यो सगळ्याक हुबत दुयेंत पातळायतात. पॉलिथीनाच्या बदला कपड्याच्यो पिशव्यो तश्योच हेर पुनर्वापर करूं येतात अश्यो वस्तू वापरची संवय लावप गरजेचें. आख्खें जैवमंडळ जें एकमेकांक जोडीत तयार जालां, ताचो परिणाम दरएकल्याचेर जावपाक लागला हें विसरून चलचेना.
हालींच आयिल्ले म्हामारींतल्यान आमी सगळींच शिकल्यां आसतलीं की नितळसाणीचें कितें म्हत्व आसा आनी आमी ती कशी जपुंक जाय. आमची जीण सुदरपाक विज्ञान आनी तंत्रज्ञानाचो विकास जावपाक जायच पूण, पर्यावरणाचें लुकसाण करून आमचो सुखाचो जीव दुख्खांत घालपाक जायना. पयलींचो काळ जेन्ना सैमाचे नेम पाळीत सगळीं वावुरतालीं तेन्ना सगळेच सुरक्षीत आशिल्ले. मात, आतां सगळोच परतकाळ जाला. मनीस ताची बुदवंतकाय, ताचो सुवार्थ पर्यावरणाच्या विरोधात कारस्थानां करपाक लागला, जाचो परिणाम पर्यावरणाचेर जाला. रानां – वनां कापून रानटीं जनावरां आसरो सोदपाक भोवतात, तळयो सुकून नुस्तीं मरपाक लागल्यांत. निमण्या तातयांच्यो कुल्ल्यो, कासव वा बेबे हांचो बळी दित तांचीं जीवन चक्रां लेगीत विसकटायल्यांत. कोयराचो विलो जांव जल, वायु, भूय, ध्वनी प्रदुशणां वाडत चल्ल्यांत. जाल्ली दर जीवावळ किल्लूच्या पयलींच बळी वता. हवामान, रूतू सगळेंच बदलत गेलां. हालींच खबरांपत्रांत लेगीत वाचला आसतलें की बदलत्या हवामानाचो हिमालय पर्वताक लेगीत धोको आसा, तातून 190 कोटी लोकांची जीण संकश्टात येतली. बदलत्या हवामानाक लागून सैमीक संकश्टाच्या चक्रव्युहांत सगळींच आडकपाक शकतात. अवेळार गरमी, पावस, थंडेचो अणभव आमी घेताच. तरीय बदल काय घडना कारण आमच्या दोळ्यां वयलीं सुवार्थाचीं धांपणी उघडनात. उदरगतीच्या नांवान जर अशेंच चलत रावलें जाल्यार आमचो सगळ्यांचोच विध्वंस जावपाक कळाव लागचो ना.
त्या – त्या दिसा ते – ते दीस मनोवपाक, मनोरंजनाच्यो कार्यावळी घडोवन हाडप, तांच्या म्हत्वाचो गाजोवाजो करुन सगळ्यांक सांगप हांगा आमची जापसालदारकी सोंपना. ल्हान तशेच वडिलांक जेन्ना सदांच पर्यावरण कशें आनी कित्याक जपप हाची जाणवीकाय करुन दितलीं आनी जण एकलो ती जबाबदारी घेतलो तेन्ना खऱ्या अर्थान पर्यावरण आमची जबाबदारी हें सपन पूर्ण जातलें. तशेंच पर्यावरणाचें रक्षण जातलें.

  • अतिशा सुर्लीकार
    7262849923