परिशद बरी जाली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मराठींत ‘नेमेची येतो पावसाळा’ अशें म्हणटात. पावस कितलोय पडूं, वर्सभरूय पडूं, पूण जेन्ना वेधशाळा अंदूं मनसून वेळार येतलो आनी पावस शें- प्रतिशें पडटलो म्हणपाचें सांगता, तेन्ना जिवाक थाकाय मेळटा. सगल्यांक आनंदी आनंद जाता, शेर मार्केटाक तर हुंवार येता. मागीर पावस कसोय पडूं. वेधशाळेन सांगिल्लेवरी पडूं वा चड- उणो पडूं. तसो तो वेधशाळेचें केन्ना आयकनाच म्हणात.
जसो पावस तशीच कोंकणी परिशद. हे परिशदेचें अधिवेशनूय दर वर्सा केन्ना परिशद तर केन्ना संमेलन म्हणून भरता आनी आमच्याय मनाक शेर मार्केटा वरीच हुंवार येता. तशीं हीं अधिवेशना कोंकणीक वा कोंकणी मनशाक कितेंय बरकत हाडटा अशें ना. पूण, आमी आसात हाची जाण येता.
आमकां खबर आसता हे परिशदेन वा संमेलनांत आमचो खंयच आस्पाव आसचो ना, आमची कोणूच सोय करपाचो ना, आमी वाटेरूच उरतले तरी परिशद म्हणली म्हणजे मनाक मात्शें बरें दिसता. आमी तशे कोण अकादेमी अवार्डीय न्हय वा व्हिआयपीय न्हय. मागीर सोय केलीना म्हणून कोणाचेर शिणटले. आमी तशी अपेक्षा धरप हीच चूक. तरी दिसता केन्नातरी जाळवणदार आमचेर मेहरबान जातले. बेठेंच दिसपाचें तें. तरी आसतना आमी फुलतात आनी धांवतात. जीव कोंकणीक ओंपला न्ही. आज सोडटले म्हणल्यारूय सोडूंक मेळना. तो कितें व्हॅाटसेप ग्रुप तर? जाय तेन्ना जोडले, मनाआड कितेंय जालें म्हणजे भायर मारले करपाक? कपलार कोंकणीवादी हो शिक्को बसला म्हणटकूच दुसरो उपाय ना.
तशी अंदूंची परिशद बरी जाली म्हणची पडटली. एकल्याकूच सगली धांवपळ करची पडली वा सोयर्‍यांकूच सगलीं कामां करचीं पडलीं तरी परिशद बरीच जाली म्हणूंक जाय. तशें आमकां हारश्यांत पळोवंक आवडना आनी कोणेय हारसो दाखयल्लो तर अजिबात आवडना. म्हणटकूच उणिवांचेर बोट दवरून कित्याक वोगीच वायटपण घेवपाचें? म्हणून बरी जाली म्हणपाचें आनी वोग्गी बसपाचें. आतां बरी जाली अशें म्हणपा फाटलें कारणूय आसा. ना अशें न्ही. हें कारण म्हणल्यार आमच्या मंत्र्यांचीं भाशणां. मुखेलमंत्री आनी खेळांमंत्री परिशदेक आयले आनी इतले बरे उलयले तें पळयल्यार हे धा- पंदरा वर्सां आदींच मंत्री जावंक जाय आसले, अशें दिसले बगर रावलें ना. कोंकणी आतां म्हणल्यार बरीच मुखार पावपाची अशेंच दिसलें.
खेळांमंत्र्याच्या उलोवपांतल्यान तर एके गजालीचो उलगडो जालो. तें म्हणल्यार गोंयचे चाळीसूय आमदार वेगवेगळ्या भाशेंतल्यान सोपूत कित्याक घेतात तें कळ्ळें. ताणीं जरी मराठी, हिंदी, इंग्लीश भाशांतल्यान सोपूत घेतलो तरी तांच्या दोळ्यांक फकत कोंकणीच दिसताली असो ताचो अर्थ. खेळांमंत्री आमदार जातकूच ताणीं मराठींतल्यान सोपूत घेतलो तोय हेच खातीर. बरें जालें, हे परिशदेच्या निमतान इतलें तरी कळ्ळें. बाबड्या त्या ठाले पाटलाचो बेठोच गैरसमज जाल्लो, गोंयच्या बहुसंख्यांची भास कोंकणी न्ही म्हणपाचो. कित्याक जावचो ना? हांव तरी ताका कसोच दोश दिना. जेन्ना बहुसंख्य आमदार कोंकणी सोडून हेर भासांनी सोपूत घेतात तेन्ना असो समज जावप साहजीक. बहुसंख्य आमदार म्हणल्यार बहुसंख्य मतदार जाणीं तांकां वेंचून दिल्यात. जेन्ना ते आमदार दुसरे भाशेंतल्यान सोपूत घेतात आनी मतदार ताळयो वाजयतात तेन्ना कोणाचोय समज ठाले पाटलां वरीच जावपाचो. आतां खेळांमंत्र्यान सांगलें म्हणून कळ्ळें, दारांत जरी इंग्लिशीचो म्हारू उबो आसलो तरी जनेलांतल्यान आमकां कोंकणीच दिसतली. आमी ती पळोवनूच खोशी मनोवपाची.
मुख्यमंत्र्यान तर आपणाल्या भाशणान सगळ्यांची मनां जिखलीं. ताचें भाशण आयकून जमिल्ल्या सगळ्यांक दिसलें आतां मातूय भियेवपाची गरज ना. मुख्यमंत्र्यान म्हणलें, कोंकणी ही खंयचेच दुसरे भाशेची बोली न्ही. ती एक स्वतंत्र भास आनी गोंयची राजभास. आमकां कोणाच्याच सर्टिफिकेटाची गरज ना. कडक वोतांत पावसाची वावझड मारची तशी मनाची अवस्था जाली. गोंयची विधानसभा कोंकणींतल्यान चलता म्हणपाचेंय मुखेलमंत्र्यान सांगलें. खर्‍यांनीच कौतूक करपाचें तांचें. पूण हें उलयतना मुख्यमंत्र्यांक खबर आसूंक जाय आसलें, कोंकणी गोंयची राजभास जावन इतलीं वर्सां जालीं तरी राजभास कायदो अजून चालीक लायिल्लो ना. अजून सरकारी पत्रां, नोटिसो बी इंग्लिशींतल्यानूच येता. अजुनूय सरकारी गेझेट कोंकणी जावंक ना. आनी गोंयच्या शाळांनी शिक्षण खंयच्या भाशेंतल्यान जाता तें मुख्यमंत्र्यांनीच सांगल्यार बरें जावपाचें.
प्रधानमंत्र्यांक खंय थळावे भाशेंतल्यान कारभार चलिल्लो जाय. देखून ताणीं न्यायालयाचें काम लेगीत थळावे भाशेंतल्यान जावचें अशी सुचोवणी केल्या. खर्‍यानींच तोखणाय करपाची हांची. पूण थळावे भाशेंतल्यान शिकप जाय नासतनाच थळावे भाशेंतल्यान काम जातलें? तुमी तर शिक्षण इंग्लिशींतल्यान दितात. आनी कारभार कोंकणींतल्यान करुंया म्हणटात? हें बरें तकलेंत वचना. तातूंत गोंयांत आशिल्लें हायकोर्ट हो मुंबय हायकोर्टाचो फांटो. म्हणटकूच हाचो कारभार खंयचे थळावे भाशेंतल्यान चलपाचो? गोंयच्या काय मुंबयच्या? गोंयची थळावी भास वापरतले जाल्यार गोंयचें स्वतंत्र हायकोर्ट नाका? पयलींच ह्या गजालींचेर विचार जावंक जाय न्ही. नासल्यार फाल्यां वाद नाका म्हणून निमाणें इंग्लिशूच गळ्यांत बांदचे नात मूं?
तशें पिशांक पिंपळ दाखोवप सामकें सोपें. घेतात आमी आयकून. ताळयोय मारतात. खिणभराक आमकांय दिसता, जिखले गा तुमी म्हणून. पूण उलयलां तें करतले मगा तुमी? ‘यू टर्न’ मारपाची संवंय आसा देखून विचारतां. उलयल्या तेंच केलें तर मात फुडलीं वीस वर्सां तुमच्याच नांवार. फकत आर्ट कल्चराक लेखकांक इल्लो मान दिवंक सांगात.
अभयकुमार वेलिंगकार
9423884687