परवान्या बगर वेवसाय करपी विक्रेत्यांचेर कारवाय करपाची वाळपय पालिका मंडळाची  शिटकावणी

विक्रेत्यां कडेन चर्चा करतना वाळपय पालिकेची नगराध्यक्ष प्रसन्ना गांवस, मुख्याधिकारी दशरथ गांवस आनी नगरसेवक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः वाळपय पालिका वाठारांत चड करून मार्केटांत वेवसाय आनी विक्री परवान्या बगर वेवसाय करतल्यांचेर कारवाय करपाची शिटकावणी पालिका मंडळान दिल्या. ह्या बेकायदेशीरपणाक लागून पालिकेचे महसुली उत्पन्न बुडटा. आतां मरेन जे चलताले तें आमी खपोवन घेतले आतां मात आमकां कारवाय करचीच पडटली अशें नगराध्यक्ष प्रसन्ना गांवस हिणे सांगलें.
परवान्यां बगर वेवसाय करपी विक्रेत्यांक पालिका मंडळान नोटिसो धाडल्यांत. तातूंतल्या कांय जाणांनी सध्या वेवसाय आनी विक्री परवान  घेवपा खातीर हालचाली सुरू केल्यात. पालिकेच्या अर्थीक उत्पन्नाचेर परिणाम करपी प्रकार हाचे फुडें खपोवन घेवचे नात. जांणी परवाने घेतले नात ताणी कारवाय करची न्हय अशें दिसता जाल्यार ते बेगोबेग घेवचे अशें आवाहन गांवस हिणे केलां.
परवाने घेनास्तना वेवसाय करपी विक्रेत्यांचेर कारवाय करपाक वाळपय पालिका मंडळान एक म्हयन्या पसून सुरवात केल्या. पयलो पांवडो म्हणून सगल्यांक नोटिसो धाडल्यात. ह्या नोटिशीं संबदांन सबंधीत विक्रेत्यांनी पालिका कार्यालयांत वचून विचारणा केली. मात महसूल बुडयतात तांचेर कारवाय करपा विशीं पालिका मंडळ ठाम आसा. वाळपयच्या सदानंद काणेकार हांचे इमारतींतल्या दुकानदारांक नोटिसो धाडल्यात. काणेकार हांच्या सयत ह्या दुकानदारांनी बुधवारा पालिका कार्यालयांत नोटिशीं संबंदी म्हायती घेतली. ह्या वेळार पालिका मंडळाची बसका सुरू आशिल्ली. कागदपत्रांचें सोपस्कार पुराय करात. त्या उपरांत परवाने दिवपाचे सोपस्कार पुराय करपाचें आस्वासन नगराध्यक्ष प्रसन्ना गांवस हिणे तांका दिलें. वेवसाय आनी विक्री परवान्यां वरवीं पालिका मंडळाक व्हडा प्रमाणांत महसूल मेळटा. पालिकेची अर्थीस स्थितींत सुदारणा घडोवन हाडपा खातीर व्हो महसूल गरजेचो आसा. अशें मुख्याधिकारी दशरथ गांवस हाणे सांगलें.
पालिका वाठारांत  जो कोण वेवसाय करता ताचेर आमी अन्याय जावपाक दिवचे नात. ताणी तो कायदेशीरपणान करचो इतलीच आमची अपेक्षा आसा अशें नगराध्यक्ष गांवस हिणे सांगलें. बेकायदेशीरपणान वेवसाय करतात तांकां पालिका मंडळान हाचे पयलींच नोटिशी धाडिल्ल्यो मात तांणी  ताची व्हडलीशी दखल घेतली ना. ताकालागून पालिका मंडळाक आता कायदेशीर कारवाय करपा खातीर पावलां घालची पडल्यांत अशें मुख्याधिकारी दशरथ गांवस हाणे तांचे  कडेन संपर्क सादलो तेन्ना सांगलें.