परवाने नुतनीकरणा वेळार वाहन चालकांची परतून चांचणी घेवची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

येरादारी पुलीस अधिक्षक; नापास जाल्यार परवानो निलंबीत करपाचो सल्लो

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : परवाने नुतनीकरणा खातीर येवपी वाहन चालकांची नव्यान वाहन चलोवपाची चांचणी घेवची. तातूंत जे नापास जातले तांचे परवाने रोखडेच निलंबीत करचे, असो सल्लो येरादारी पुलीस अधिक्षक बॉस्युएट सिल्वा हांणी बिरेस्तारा येरादारी खात्याक दिला.

आल्तिनो पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. फाटल्या कांय दिसांनी गोंयांत रस्तो अपघात आनी तातूंत जीव वगडावप्यांची संख्या वाडल्या. वाडट्या अपघातांक कारण कोण, असो प्रस्न पत्रकारांनी विचारलो, तेन्ना राज्यांतले भोवतेक वाहन चालक येरादारी नेमांक पाळो दिनात. तांचे कडल्यान सातत्यान येरादारी नेमांचे उल्लंघन जाता. जायते दुचाकी चालक वाहन चलयतना हॅल्मेट घालिनात. वेगान वाहन चलोवपी हेरांच्या जिविताची जतनाय घेनात, अशा मुखेल कारणांक लागून राज्यांत अपघातांचे प्रमाण वाडलां. दुसरे वटेन राष्ट्रीय म्हामार्गार रुंदीकरणाचें काम सुरू आशिल्ले सुवातेर संबंदीत कंत्राटदार आनी अभियंत्या कडल्यान योग्य पद्दतीन नियोजन करिनात. म्हामार्गार क्रॅश बॅरियर्स घालपाची सुचोवणी येरादारी पुलिसा कडल्यान भौशीक बांदकाम खात्याच्या (पीडब्ल्यूडी) अभियंत्यांक केल्या. पूण तांणी ताचे कडेन आडनदर केल्या. आंतरराष्ट्रीय रोड काँग्रेसच्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण ह्या म्हामार्गार येरादारीचे नियोजन जाय नाशिल्ल्यान अपघातांत भर पडटा, अशी खंत सिल्वा हांणी उक्तायली.