परत एकदां आयआयटी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयआयटी आसूं वा एनआयटी, गोंयकारांक हाचो कसलोच लाव मेळपाचो ना. फट जाल्यार एनआयटींत नदर मारून पळेयात. कितल्या गोंयकारांक काम मेळ्ळां हांगा?

हांगां थंय हांगा थंय करीत भोंवपी आयआयटीक निमाणें जागो मेळ्ळो अशें म्हणूंक हरकत ना. गोंयच्या लोकांनी पळे
आयआयटीचीं फकांडां मारल्यांत तितलीं आनीक कोणेंच मारूंक नासतलीं. पुराय गोंयभर भोंवडावन जाली तिका. शिक्षणीक हबाचीं सपनां पळोवपी काणकोण तिणें पळेलें. पूण थंयच्यान धांवचें पडलें. सत्तरीच्या बाबान आपले थंय व्हरपाचें सपन पळेलें. पूण ताचोय इगो थंडावलो. एका सुभाषान तिका शिरोड्यां व्हरतां म्हणलें आनी दुसऱ्या सुभाषान सांगेंच म्हणून हट्ट धरलो. पळोवया आतां तरी तिका स्वताचें घर लाबता काय परतूय भाड्याकूच रावचें पडटा तें. आमचो मडकय सम्राट तर तिका फर्मागुडयेरूच आसूं दी. आमी व्हर्टीकल करून भागोवया म्हणपाचें मदीं मदीं सांगत आसता. सद्याक तरी आमचें ‘आधीं कळस मग पाया’ म्हणिल्ले वरी जालां. आमचें मुळावणूच धड ना आनी आमी व्हडले इमले बांदपाचीं सपनां पळेतात.
कशेंय आसूं आयआयटीक रिवणां इकरा लाख चौरस मिटर जाग्याचेर म्होर मारली म्हणपाची खबर कळ्ळ्या. सांगेंच्या आमदारान आपल्या प्रतिश्ठेचो प्रश्न करून घेतला म्हणपाचें दिसता. तसो सत्तरीच्या युवराजानूय हो प्रतिश्ठेचो प्रश्न केल्लो पूण उपरांत ल्हवूच यू टर्न घेतलें. आतां ताका संवयूय जाल्यात म्हणात, आज प्रतिश्ठेचो प्रश्न करप आनी दुसरेच दिसा कूस मारप. पेडणें आराखड्याचें कितें जालें तें हालींच पळोवंक मेळ्ळें. पूण सांगेंचो आमदार अजून घेवन बसला. आयआयटी सांग्यारूच करतलों म्हूण. आतां रिवणां सारकिल्ल्या गांवांत कसलोय प्रकल्प हाडपाचो जालो तर झाडां-पेडांची कत्तल केले बगर पर्याय आसचो ना. आतां जी जमीन थारायल्या तातूंत कुळागर आसा. म्हणजेच कुळागरांतली झाडां, माडयो मारुनूच हो प्रकल्प येतलो. आनी आमी हाकाच विकास म्हणटले. गोंयचो विकास असोच आसता. दोंगर कापात, शेतां पुरयात आनी इमारती उब्यो करात. इंडस्ट्री घालात. सैमाची कत्तल करून हें सगळें करपाचें.
आमकां एक गजाल कशीच कळना ती म्हणल्यार लाखांनी चौरस मिटर जमीन आयआयटी खातीर जायच कित्याक? आनी इतली जमीन खंयच्याय प्रकल्पाक दिवप आमकां परवडटलें? गोंय केदें, गोंयची जमीन कितली? अशी जमीन जर आमी दीत सुटले जाल्यार फुडले पिळगेचें कितें? सरकारान एक गजाल मतींत घेवंक जाय ती म्हणल्यार जमीन तयार जायना. आमी आसा ती जमीन फुडले पिळगे खातीर सांबाळून दवरूंक जाय. आजूच आमकां खंयूय एखादो प्लोट घेतले जाल्यार तो भायल्या मनशा कडल्यान घेवचो पडटा. मुखार आनी कितें जातलें? कांय गोंयकारांनी देशांतराक वचपाचें अशें बी सरकाराचें मत?
सांग्यार आयआयटी आयली म्हणून सांगेंचो कसलो विकास जातलो? आयआयटीचेर गोंय सरकाराचो कसलोच धेंक आसचो ना. आनी शिकपाचो विचार केल्यार गोंय आयआयटींत कितले गोंयकार शिकतात तें फर्मागुडयेर गेल्यार कळटलें. आयआयटी आसूं वा एनआयटी, गोंयकारांक हाचो कसलोच लाव मेळपाचो ना. फट जाल्यार एनआयटींत नदर मारून पळेयात. कितल्या गोंयकारांक काम मेळ्ळां हांगा? आसत एक वा दोग जाण. पूण तेय रिटायर्ड काँट्रेक्टाक घेतिल्ले. काँट्रेक्ट सोंपलो म्हणजे घरा बसपाचे. बाकी सगलो स्टाफ भायलो. प्रोफेसरांचें समजूं येता. ना आमचे कडेन पूण सारण मारूंक आनी हेवटेंतल्यो फायली तेवटेन पावोवपाचें काम करपीय कोण नात? हांकां रांदून वाडपी वा हांगचें कॅण्टीन चलोवपीय गोंयकार मेळनात? ह्या संस्थांनी कसलेंय काम करपाक जर एकूय गोंयकार मेळना जाल्यार लाखांनी मिटर जमीन व्हगडावन गोंयांक फायदो कितें? कित्याक जाय असले प्रकल्प आमकां? भायल्यांचींच पोटां भरपाक?
बरें हातूंत शिकून भायर सरपी देशा खातीर कितें करतात व्हय? ते तर आपलो फायदो पळेत युरोप वा अमेरिकेक वचून बसतात. थंयच स्थायीक जातात. म्हणजेच हांगा सगलो फायदो घेतात आनी ताचो लाव भायल्या देशांक करून दितात. जर हाचो गोंयाक वा देशाक मातूय फायदो जायना जाल्यार हीं संस्थानां जायच कित्याक आमकां? देशांत तेवीस आयआयटी आसात. हांतूंत अती हुशार भुरग्यांक प्रवेश मेळटा. कांय भुरगे शिकूंक जमना म्हणून मदींच सोडटात तर कांय जाण प्रतिश्ठेचो प्रश्न करून जीव दितात. हालींच अश्यो घडणुको घडल्यात. आनी पास जातात ते जोडी फाटल्यान लागून देश सोडून वतात. हांतलो कोणूच देशांत गरज आसता अश्या जाग्यांनी वचना. नेव्ही, मिलिटरी इतलेंच कित्याक इस्रो सारक्या संस्थांकूय तांचो फायदो मेळना. अशे आसतनाय आयआयटी खातीर लाखांनी मिटर जमीन दिवप योग्य दिसता? तातूंत सद्याक तर आयआयटींच्या फुडाराचेरूच प्रश्नचिन्ह उबें रावलां. हालींच दिल्ली आयआयटीच्या आदल्या संचालकान सांगलां आयआयटींत सद्याक विद्यार्थी येवंक पळेनात म्हणून. हें जर खरें आसत तर आयआयटीक फुडार आसा काय कितें हाचेर प्रश्न उबो जातलोच न्ही? तो म्हणटा ते प्रमाण कंप्युटर सायन्स आनी आयटी सोडले जाल्यार बाकीच्या फांट्यांचे एक तृतियांश लेगीत जागे भरप कठीण जाता. इलेक्ट्रोनिक्स लेगीत कोणाक नाका जालां. सिव्हील, मॅकानिकल हांचेर तर उलय नाशिल्लेंच बरें. जर दिल्ली आयआयटीची ही गत जाल्यार हेर कडेन कितें गत आसतली काय? आनी तातूंत नव्यो आयआयटी उबारप शाणपणाचें जातलें? गोंय सरकारान हट्टाक पेट नासतना हाचेर खोलायेन विचार करचो आनी आयआयटी आसा थंयच बरे तरेन चलोवंक पळोवची.
हे जमनीचे कोणाक तरी दुडू मेळटले. तो गिरेस्त जातलो हातूंत दुबाव ना. पूण जमीन परतून मेळटली? ना. हे जमनीन शेंकड्यांनी वर्सां कोणाचें तरी पोट भरलां आनी मुखारूय भरतली. आज मेळिल्ले दुडू सोंपूंक वेळ लागचो ना. आनी सैम सोंपलो जाल्यारर आमी शेणटले हें विसरूंक फावना. पळेयात चिंतून.

अभयकुमार वेलींगकार
9423884687