परंपरेची राखण करपाकूच जाय; दुसरो पर्याय ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वर्सुकी कुटूंब मेळप आसूं, सुटयेचे उत्सव आसूं वा दीसपट्टे विधी आसूं, ह्यो परंपरा आपल्याक आनी आदाराची भावना दितात.

परंपरा म्हणल्यार आमचे संस्कृतायेचें आनी दायजाचें कापड विणपी,आमच्या मुळां कडेनजोडपी आनी आमची
सामुहीक अस्मिताय घडोवपी धागे. आमी कोण आनी खंयच्यान आयल्यात हें सार आपल्या वांगडा व्हरून पिळग्यांनी चलतआयिल्लीं कालबाह्य चालिरिती,संस्कार, कथा आनी प्रथा. सदांच बदलपी संवसारांत आमी आमची परंपरा फक्त मोगान सांबाळप न्हय तर सक्रियपणान तिगोवनदवरप म्हत्वाचें. आमची सांस्कृतीक अस्मिताय, मुल्यां आनी समाजीक एकचार सांबाळपा खातीर परंपरा सांबाळप खूब गरजेचें आसा.
परंपरा म्हणल्यार आमचो इतिहास, मुल्यां आनी समजुतींचोप्रतिबिंबीत करपी हारसो. आमच्या पुर्वजांची बुद्धी आनी आदल्या पिळग्यांनी शिकूनघेतिल्ले धडे तातूंत आस्पावतात.आमचीं परंपराआमचे आदीं आयिल्ल्या लोकांच्या जिविताची, संघर्शाची आनी जैताची झलक आमकां दितात. परंपरा नासतना आमच्या सांस्कृतीक दायजा कडेन संपर्क तुटपाचो धोको आसता आनी अशें करतना आमी समाज म्हणून कोण हाचीसमजूत उणी जाता. परंपरा हीं भूतकाळाची थीर अवशेश न्हय तर आमचे संस्कृतायेचीं जिवीं,विकसीत जावपीअभिव्यक्ती. पोरण्या आनी नव्या हांचेमदीं पूल म्हूण काम करतात,नेटान बदलपीसंवसारांत सातत्य दितात. परंपरा सांबाळून दवरल्यार शेंकड्यांनी वर्सां आमच्या समाजाक मार्गदर्शनकेल्लीं मुळावीं मुल्यां आनी तत्वां आमी मुखार व्हरतात हाची खात्री जाता.
आमची परंपरा ही आमच्या सांस्कृतीक अस्मितायेची बुन्याद. ते आमकां आपलेपणाची भावनादितात आनी आमकां व्हडल्या समाजा कडेन जोडटात. परब मनोवप आसूं, परंपरीक नाच करप आसूं वा रुढी प्रमाण विधी पाळपआसूं, ह्यो पद्दती तांकां वांटून घेवपी व्यक्तीं मदीं अभिमान आनी एकचाराची भावनानिर्माण करतात. संवसारीकरण आनी सांस्कृतीक एकरुपीकरणाच्या काळांत आमची परंपरा सांबाळप हीआमच्या वेगळ्या अस्मितायेचो एक बळिश्ट दावो जाता. परंपरा चड करून मोलादीकजिणेचे धडे आनी नैतीक मुल्यांचे वाहक आसतात. नैतीक तत्वां, सहानुभुती आनी दुसऱ्यांचोआदर शिकोवपाची एक चौकटी त्यो दितात.
देखीक- जायत्या संस्कृतायांनी कथासांगपाची परंपरा तरणाट्या पिळग्यांक गरजेचीं मुल्यां पावोवपी बोधकथा आनी कथनांवरवीं गिन्यान दितात. ह्यो परंपरा सांबाळून आमी हे मोलादीक जिणेचे धडे अखंडपणान पावतात हाची खात्रीकरतात. ते नैतीक होकायंत्र म्हणून काम करतात, व्यक्तींक नैतीक निर्णय घेवपाक मार्गदर्शन करतात आनी आपल्या समाजा विशीं आनीपर्यावरणाचेर जापसालदारकेची भावना वाडयतात. नैतीक दुविधां कडेन झगडपी संवसारांत परंपरा आमकां मार्गदर्शनआनी स्पश्टताय दिवंक शकतात.
जायत्यो परंपरा कुटूंब एककांत रुजल्यात, तातूंत नातें आनी समाज हांचेम्हत्वाचेर भर दितात. ह्यो परंपरा कुटुंबांकएकठांय येवपाची संद निर्माण करतात, बंधनां घटमूट करतात आनी संबंद पोसतात. वर्सुकी कुटूंब मेळप आसूं, सुटयेचे उत्सव आसूं वा दीसपट्टे विधी आसूं, ह्यो परंपरा आपल्याक आनी आदाराची भावना दितात. नेटान चलपी आधुनीक संवसारांत, जंय कुटुंबां चड करूनशिंपडून आसतात आनी नात्यांत ताण पडटा, थंय कुटुंबप्रधान परंपरा तिगोवन दवरप आनिकूय म्हत्वाचें जाता. ही परंपरा एक अभयारण्य दितातजंय व्यक्तींक सांत्वन, मान्यताय आनी कुटुंबीकमोगाची उबदारताय मेळटा. परंपरा पिळग्यांक एकठांय विणून, सातत्य आनी दायजाची भावनादिवपी धाग्यां सारकीं आसतात.आमचें जिवीतव्हडल्या कथनाचो भाग आसा आनी आयच्या आमच्या कृतीचो फुडाराचेर परिणाम जाता हाची याद करून दितात.
जेन्ना आमी आमचीपरंपरा सक्रियपणान सांबाळटात तेन्ना आमच्या सांस्कृतीक दायजाक वारसो मेळटा.बदल आनीअनिश्चिततायेच्या काळांतय परंपरेंतल्यान सोयीची आनी स्थिरतायेची जाणविकाय मेळटा.ते आमच्या जिविताकएक खात्री दिवपी ताल दितात,आमकां अदमास करपाचीआनी सुरक्षेची भावना दितात. नेटान बदलपी संवसारांत मानसीक आनी भावनीक बरी भलायकीसांबाळपा खातीर ही सातत्याची भावना म्हत्वाची. आमचो संवसार म्हणल्यार विंगड विंगड संस्कृताय, दरेकल्याक आपली खाशेलीपरंपरा आसा. ह्यो परंपरा सांबाळप ही फक्त संस्कृतीक अभिमानाची गजाल न्हय तर संवसारीक विविधतायेचोय एकगरजेचो घटक. जेन्ना आमी आमच्या परंपरेक मान दितात तेन्नाआमी हेरांकूय तशें करपाक आदर्श थारायतात.
सांस्कृतीक विविधताय वेगळीवेगळी नदर, कल्पना आनी सामान्यआव्हानांक उपाय दिवन संवसार समृध्द करता. तातूंतल्यान पारसंस्कृतीक समजुती वाडटा आनी शांततायेन सहअस्तित्वाची चालना जाता. परंपरा म्हणल्यार काळ यंत्रां जीं आमकां आमच्या पुर्वजां कडेन जोडपाक आनीफुडल्या पिळग्यां कडेन संवाद सादपाक मेळटात. आमचीं सांस्कृतीक मुल्यांआनी दायजांत खोलायेन रुजिल्ली फुडाराची कल्पना करतना भूतकाळाचोमान करपाक ते आमकां सक्षम करतात. अशे तरेन परंपरा काळांतल्यानपूल बांदपाची एक बळिश्ट शक्त जाता. जेन्ना आमी आमची परंपरा सांबाळटात तेन्ना आमी आमच्या दायजाक मोल दितात आनीताच्या टिकपी म्हत्वाचेर विस्वास दवरतात असो संदेश फुडाराक दितात.आमची परंपरा एक दायजजाता जी आमी आमच्यावंशजांक वसीयत करतात, तांकां सातत्य आनी उद्देशाची भावना दितात.
एकचार वाडोवपाक, सांस्कृतीक अस्मिताय सांबाळपाक आनी मुल्यां दिवपाक तांचेंखोलायेन म्हत्व वळखून आमी आमची परंपरा सांबाळपाक सक्रीयपणान वांटो घेवंक जाय. अशें करून आमची संस्कृताय जिवंत उरची आनी आमची व्याख्या करपीकथा, संस्कार आनी चालीरिती आमच्या जिविताक समृध्द करून फुडल्या पिळग्यांक प्रेरणादितली हाची
खात्री करुया.

मनोज मंगेश कुंकळ्येंकार
9764215365