पदयात्रा आडावप लोकशाये आड

वेळूस वाळपय आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेंत उलयतना हनुमंत परब. कुशीक रणजीत राणे, अ‍ॅड. गणपत गांवकार आनी गौरीश गांवस.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

स्वाभिमानी सत्तरीः गांव पांवड्यार म्हादयच्या रक्षणा खातीर करतली लोकजागृती

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः म्हादयचें उदक घुंवडायलें जाल्यार सगळ्यांत पयलो मार सत्तरी म्हालाक बसतलो. हे आदीं राजेंद्र केरकार हांणी ह्या विशया संबंदांत गोंयकारांमदीं जागृती केल्या. म्हादय न्हंय ही सत्तरीची जिवनदायिनी आसा. टुगेदर फॉर म्हादय हे संघटणेन सत्तरी म्हालांत लोकजागृती खातीर काडिल्ली पदयात्रा आडावन सत्तरी म्हालांत 144 कलम लायलां. ही खऱ्यांनीच निशेध करपा सारकी गजाल. सत्तरींतलो मनीस खऱ्यांनीच स्वतंत्र आसा व्हय, असो प्रस्न स्वाभिमानी सत्तरीच्या सेव्ह म्हादय सेव्ह सत्तरी हे संघटणे वतीन उपस्थीत केला. 25 फेब्रुवारीक घेतिल्ले पत्रकार परिशदेक समाज वावुरपी हनुमंत परब, रणजीत राणे, अ‍ॅड. गणपत गांवकार, समाजीक वावुरपी गौरीश गांवस हाजीर आशिल्ले.

काँग्रेस सरकारान ह्या प्रस्ना कडेन पुराय फाट केल्ली. पर्रीकार सरकार सत्तेर आयले उपरांत म्हादय न्हंयेच्या रक्षणा संबंदांत खऱ्या अर्थान सुरवात जाल्ली. सध्या म्हादय न्हंयेचेर संकश्ट आयलां, अशें हनुमंत परब हांणी सांगलें. ह्या प्रस्ना वयल्यान गोंयांत व्हड प्रमाणांत लोकजागृती चल्ल्या. मात सत्तरी म्हालांत अजून लेगीत ह्या संबंदांतलें गांभीर्य ना, ही खऱ्यांनीच दुर्दैवाची गजाल, अशेंय तांणी सांगलें.

सत्तरी म्हालांतले सरपंच अडाणी. सत्तरीच्या तिनूय पंचायतींनी म्हादयच्या समर्थनार्थ थाराव घेतले, आनी अजापाची गजाल म्हणल्यार त्याच पंचायतीन पदयात्रेक विरोध करपी पत्र सरकाराक सादर केलें. हाचे वयल्यान तें कोणाच्या सांगण्यान उलयतात तें स्पश्ट जाता, अशें परब हांणी सांगलें.

लोकशायेंत दरेकल्याक आंदोलनाचो अधिकार आसा. हो अधिकार सरकार झोमून घेता. सत्तरी म्हालांतल्या लोकांक गृहीत धरूं नाकात. हे आदीं आयआयटीच्या माध्यमांतल्यान खर आंदोलन उबें केल्लें. ताका लागून सरकाराक हो प्रकल्प रद्द करचो पडिल्लो, हाचो उगडास रणजीत राणे हांणी करून दिलो. तशेंच ह्या प्रस्ना वयल्यान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आपल्याकूच शाबासकी दिता, ही हांसपा सारकी गजाल अशें तांणी सांगलें.

अ‍ॅड. गणपत गांवकार हांणी सांगलें, 144 कलम लावन हें सरकार लोकशाय विरोधी आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें. फुडारांतूय सत्तरी म्हालांत लोकाजागृती करतले. 144 कलम फाटीं घेवचे खातीर कायदेशीर सल्लो घेतले. 144 कलमाक लागून मुळाव्या अधिकाराचेर हावळ येता. सत्तरी म्हालांतलें लोकप्रतिनिधी हो प्रस्न सोडयतले अशें म्हणपी सत्तरींतल्या सगळ्या सरपंचांक फाटल्या 50 वर्सांत सत्तरींतल्या जमनींचो प्रस्न कित्याक सोडोवपाक जालो ना, हाची जाप दिवची, अशें तांणी सांगलें.

सत्तरीच्या रक्षणा खातीर सत्तरीच्या लोकांनी सगळ्यांत आदीं फुडें सरपाची गरज आसा. सत्तरी म्हालांतल्या तिनूय पंचायतींनी म्हादय न्हंयेच्या रक्षणा खातीर थाराव घेतलो. पूण ताचे फुडें कसलीय कारवाय केली ते तांणी जाहीर करचें. गोंय सरकारान कर्नाटकाक तेंको दिला. गांव पांवड्याचेर आयोजीत करतात त्या बसकांक सगळ्यांनी सगळे तरेचे मतभेद कुशीक दवरून एकवटीत जावचे, अशी विनवणी गौरीश गांवस हांणी केली.

फक्त 27 लुंग्यां खातीर गोंयाचेर अन्यायः राणे

कर्नाटकांतल्या 27 लुंग्यां खातीर केंद्र सरकारान गोंयाचेर व्हड जलसंकश्ट तयार करता. कर्नाटक हें संवसारांतलें सगळ्यांत चड झगडपी राज्य आसा, असो आरोप रणजीत राणे हांणी केलो.