पणजे जावपी देशांतल्या दुसऱ्या फिलाटेलीक संग्रहालयाचें काम अाडखळ्ळे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संग्रहालय एप्रील 2024 मेरेन सुरू जावपाची शक्यताय

पणजीः पणजे जावपी देशांतल्या दुसऱ्या फिलोटेलीक संग्रहालयाचें काम सध्या आडळून उरलां. टपाल खात्याच्या अंतर्गत येवप हें संग्रहालय ऑक्टोबर 2021 त सुरू जावपाचे आशिल्ले. मात, कांय तंत्रीक कारणांक लागून ताचें काम सध्या बंद आसा. संग्रहालय फुडल्या वर्सा एप्रील 2024 मेरेन सुरू जावपाची शक्यताय आसा. देशांत फक्त नवी दिल्लींत फिलाटेलीक संग्रहालय आसा.

हे संग्रहालय मळा वाठारांतल्या टपाल खात्याच्या पोरण्या मुख्यालयांत जावपाचे आशिल्लेे. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण, संग्रहालय जावपा खातीर हे इमारतीक भारतीय पुरातत्व खात्या कडल्यान ‘ए दर्जा’ मेळप गरजेचें. ते उपरांतूच केंद्रीय टपाल खातें संग्रहालयाक परवानगी दितले. ताका लागून सध्या टपाल खात्यांतल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यां वरवीं पुरातत्व खात्या कडेन हे विशीं पत्रवेव्हार सुरू केला.

पणजेंतल्या फिलाटेलीक संग्रहालयांतल्यान टपाल तिकेटी वरवीं राज्याची समृद्ध संस्कृती, इतिहास आनी दायज पळोवपाक मेळटले. मुखेलपणान राज्यांतल्या टपाल खात्याच्या इतिहासा कडेन संबंदींत वस्तू संग्रहालयांत आसतल्यो. थंय तीन विभाग आसतले. पयल्या विभागांत गोंयची संस्कृती आनी परंपरा दाखोवपी वस्तू, तिकेटी आसतल्यो.

दुसऱ्या विभागांत भारत आनी तिसऱ्या विभागांत अांतरराष्ट्रीय पांवड्या वयल्या वस्तूंचो आस्पाव आसतलो. ह्या तिनूय विभागांत खात्या वतीन प्रसिद्ध केल्ली तिकेटां, देशभरांत आनी संवसारांत प्रसिद्ध केल्ल्या विवीध टपाल तिकेटींचो आनी पाकिटांचो आस्पाव आसतलो. खात्यांतले पोरणें दस्तावेज, फोन, म्होर लावपाची यंत्रां हे सारक्यो वस्तू थंय आसतल्यो.