पणजीत बऱ्या दर्ज्याचो ‘डॉग इन्सिनरेटर’ आसप गरजेचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी ः पाळीव जनावरांचे निमाणे संस्कार करपा खातीर मसणभुंयेचो प्रस्ताव सध्या सरकारी कार्यालयांत आडकून उरला. हाका लागून जनावर मोगींक तांची मागणी पुराय करपा खातीर आनीक कांय वेळ वाट पळोवची पडटली.
सुमार चार वर्सां आदीं जनावर मोगी संघटनांनी पणजीत ‘डॉग इन्सिनरेटर’ ची मागणी केल्ली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण, हो प्रस्ताव सध्या पणजी पालिका म्हामंडळा कडेन प्रलंबीत आसा. चड शास्त्रीय पद्दत सोदून काडपा खातीर ताणें प्रदुशण नियंत्रण मंडळाचें मत घेतलां. ताळगांव कोयर प्रकल्पाच्या जाग्यार ‘डॉग इन्सिनेरेटर’ची मागणी एनजीओन केल्या. ह्या यंत्रणेचो खर्च घेवपाक एनजीओ तयार आसात. तांकां फकत सुवात जाय. ह्या उपकरणांत एका वेळार 3 सुण्यांचे निमाणे संस्कार करूं येता.
पॉज संघटनेच्या स्वेता सरदेसाय हांणी हे विशीं सविस्तर म्हायती दिल्या. राज्यांत सुणीं वा माजर पोसपी लोकांचो आंकडो वाडत आसा. तांकां आदले भशेन घरा भायर दवरनात. तांकां कुटुंबांतल्या वांगड्यावरी वागणूक दितात. देखून तांच्या पाळीव जनावरांक मरण आयले उपरांत तांचेर योग्य रितीन निमाणे संस्कार करपाचे अशें मालकांक दिसता. पूण राज्यांत पाळीव जनावरांचेर निमाणे संस्कार करपा खातीर सुविधा ना.

मसणभुंय नाशिल्ल्यान मालकांक तांकां स्वताच्या घरा भोंवतणीं पुरचे पडटा. फ्लॅटांत रावपी लोकांक तर तेंय शक्य ना. ते भायर अशा मेल्ल्या पाळीव प्राण्यांकय पंचायती वा नगरपालिका पुरतात. हाचेभायर दुयेंत आशिल्ल्या घरगुती वा भटक्या जनावरांकय मरणा उपरांत लासचें पडटा. ह्या खातीर मसणभुंयेची गरज आसा.


पणजीत बऱ्या दर्जाचो ‘डॉग इन्सिनरेटर’ आसप गरजेचे आसा. ह्या यंत्रणे खातीर आमकां निधी मेळूं येता. पूण, एक सुवात मेळची अशी आमची अपेक्षा आसा. हे खातीर सरकारी पांवड्यार आमचे यत्न चालू आसात. – डॉ. मुरुगन अप्पूपिल्लई, संचालक, मिशन रेबीज