पंढरपूर वारीक आमदार आमोणकारांच्यो शुभेत्सा

वारींत वांटेकार जाल्ले आमदार संकल्प आमोणकार, नगरसेविका श्रद्धा आमोणकार.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को: सडा-मुरगांव सावन पंढरपूराक वचूंक भायर सरिल्ल्या पांयीं वारींतल्या वारकऱ्यांक मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी विठ्ठल रखुमाईच्या दर्शनान सगल्यांच्यो अपेक्षा पुराय जावं अश्यो शुभेत्सा दिल्यो.

हाचे पयलीं कांय जाण हेर कडेनचे वारींत वांटेकार जावन पंढरपूराक वताले. अंदूं मुरगांव वारकरी संस्थे खाला वारकऱ्यांनी सडा मुरगांव सावन पांयीं वारी सुरू केल्या. हे वारींत शंबरा परस चड जाणांनी वांटो घेतला. हातूंत बायलांचोय आस्पाव आसा. ही वारी 15 जुलयाक पंढरपूराक पावतली.

ह्या प्रवासांत तांची वेवस्था जाग्याजाग्यांनी केल्या. तशेंच वैजकी वेवस्थाय केल्या. वारी मजगतीं कसलीच अडचण येवची न्हय हे खातीर उपाय येवजण केल्या. हे वारींत आमदार संकल्प आमोणकार आनी नगरसेविका श्रद्धा आमोणकार हांणी कांय अंतरा मेरेन चलत वचून वांटो घेतलो. हो एक भाग्याचो खीण आशिल्ल्याचें आमदार आमोणकार हांणी म्हणलें.

मुरगांव वारकरी संस्थेचे अध्यक्ष रामकृष्ण होन्नावरकार हांचे सयत दिलीप म्हावळणकार, केशव नायक तशेंच नगरसेवक दामोदर नायक बी हांणी हांणी वांटो घेतलो.