पंचायतींनी 44 टक्के बायलां पंच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरपंच निवडींत बायलां पंचांची भुमिका थारतली निर्णायक

साश्ट म्हालांतल्यान सगल्यांत चड बायलांक जैत

पणजी : पंचायत वेंचणुकांचे निकाल जाहीर जाले उपरांत सरपंच तशेंच उपसरपंच पदां खातीर जैतिवंतां मदीं रस्सीखेच सुरू जाल्या. सरपंच आनी उपसरपंच हांची निवड 22 ऑगस्टाक जावपाची आसली तरी इत्सुकांनी मोर्चेबांदणी सुरू केल्या. राज्यांत बायलां पंचांचें प्रमाण 44 टक्के आशिल्ल्यान बायलां पंचांची भुमिका निर्णायक थारपाची चिन्नां आसात.

पंचायत संचालनालयान हाचे पयलींच सरपंच तशेंच उपसरपंच हांचे निवडीची अधिसुचोवणी जारी केल्या. 186 पंचायतीचे सरपंच तशेंच उपसरपंच हांचे खातीर 22 ऑगस्टाक वेंचणूक जातली. 62 पंचायतींचे सरपंचपद बायलां खातीर राखीव आसा. ते भायर 64 पंचायतींचे उपसरपंचपद बायलां खातीर राखीव आसा. हाका लागून उण्यांत उणें 62 पंचायतींचेर बायलां सरपंच आसतल्यो. तशेंच उण्यांत उणें 64 पंचायतींच्यो उपसरपंच बायलां आसतल्यो.

बायलां खातीर सगल्या पंचायतींनी प्रभाग आरक्षीत आशिल्ले. हे खेपे सर्वसामान्य प्रभागांतल्यान लेगीत दादल्यांक शह दिवन बायलां वेंचून आयल्यात. हाचो परिणाम म्हूूण बायलां पंचांचें प्रमाण 44 टक्के आसा. 1528 पंचां मदीं बायलां पंचांचो आंकडो 665 जाता. भाटी, कुडका बांबोळी पंचायतीचे सरपंचपद बायलां खातीर राखीवन ना. तरी लेगीत ह्या दोनूय पंचायतींचेर भोवसंख्य पंच बायलो वेंचून आयल्यात. जैतिवंत जाल्लीं सगलीं बायलां एकाच पंगडांत नात. हाका लागून सरपंचपदा खातीर तांचे मदीं एकमत जावप कठीण आसा. तरी लेगीत दादल्या पंचा मदले मतभेद बायलांच्या पथ्यार पडटात. हाका लागून भोवमत नासतना लेगीत सरपंचपदाची माळ बायलां पंचांक मेळपाचे प्रकार घडल्यात. हाका लागून हे खेपे 62 परस चड पंचायतींचेर महिलाराज येवपाची शक्यताय आसा.

सरपंच तशेंच उपसरपंच हीं पदां बायलां खातीर राखीव आसता. बायलांक सरपंचपदाचो मान मेळप ही अभिमानाची गजाल थारता. हाका लागून त्या वाठाराचे मंत्री, आमदार सरपंचपदा खातीर बायलेक तेंको दिवपाचीच चड शक्यताय आसा.

दरेकी पंचायतीतल्यान 3 ते 4 बायलां वेंचून आयल्यात. काय पंचायतींनी तर बायलां पंचाचोच आंकडो चड आसा.

186 पंचायतींच्या 1528 प्रभागां खातीर वेंचणूक जाली. हातूंत 64 प्रभागांतले उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयले. बुधवारा 1464 प्रभागां खातीर मतदान जालें. बिनविरोध तशेंच वेंचणुकेत वेंचून आयिल्ल्या बायलांचें प्रमाण 44 टक्के आसा.

पेडणें म्हालांतल्यान 51 बायलां वेंचून आयल्यात. मुरगांव म्हालांतल्यान 31 जाल्यार काणकोण म्हालांतल्यान 24 बायलां पंच म्हूण वेंचून आयल्यात. साश्ट म्हालांत सगल्यांत चड पंचायती आसात. साश्ट म्हालांतल्यान 131, दिवचल म्हालांतल्यान 53 जाल्यार तिसवाडी म्हालांतल्यान 75 बायलो जैतिवंत जाल्यात. साश्ट म्हाला उपरांत तिसवाडी म्हालांतल्यान 74 बायलो जैतिवंत जाल्यात. फोंडें सावन 64, सत्तरी सावन 43, केपें सावन 35, सांगें सावन 24 जाल्यार धारबांदोडें म्हालांतल्यान 14 बायलांक जैत मेळ्ळां.